Phong tỏa tài khoản và đóng tài khoản thanh toán mới nhất năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #611744 20/05/2024

  lamtuyet9366
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:04/05/2024
  Tổng số bài viết (162)
  Số điểm: 1119
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 5 lần


  Phong tỏa tài khoản và đóng tài khoản thanh toán mới nhất năm 2024

  Nghị định 52/2024/NĐ-CP ban hành vào ngày 15/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP. Trong đó, các quy định về phong tỏa tài khoản và đóng tài khoản thanh toán mới nhất đã trở thành điểm đáng chú ý của Nghị định.

  Tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để sử dụng dịch vụ thanh toán do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng theo khoản 35 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024, dự kiến có hiệu lực vào 01/07/2024.

  Tại Điều 9 Nghị định 52/2024/NĐ-CP đề cập việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật liên quan. 

  Tài khoản có thể bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ trong một số trường hợp sau đây:

   

   (1) Phong tỏa tài khoản thanh toán 

  Tài khoản thanh toán bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư trên tài khoản thanh toán trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 Nghị định 52/2024/NĐ-CP.

  - Theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc theo yêu cầu của chủ tài khoản.

  - Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  - Khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc thực hiện theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của bên chuyển tiền sau khi ghi Có vào tài khoản thanh toán của khách hàng, số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không được vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót.

  - Khi có yêu cầu phong tỏa của một trong các chủ tài khoản thanh toán chung trừ trường hợp có thỏa thuận trước bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các chủ tài khoản thanh toán chung.

  Ngoài ra, việc chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 52/2024/NĐ-CP

  - Theo thỏa thuận bằng văn bản giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  - Khi có quyết định chấm dứt phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

  - Đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn trong thanh toán chuyển tiền quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11

  - Khi có yêu cầu chấm dứt phong tỏa của tất cả các chủ tài khoản thanh toán chung hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các chủ tài khoản thanh toán chung.

   Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, chủ tài khoản thanh toán và cơ quan có thẩm quyền nếu thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện phong tỏa tài khoản thanh toán trái pháp luật gây thiệt hại cho chủ tài khoản thanh toán thì chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, so với Nghị định 101/2012/NĐ-CP, Nghị định 52/2024/NĐ-CP đã bổ sung vào trường hợp phong tỏa một phần hoặc toàn bộ tài khoản thanh toán.

   (2) Đóng tài khoản thanh toán 

  Cụ thể tại Điều 12 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về việc đóng tài khoản thanh toán như sau:

   Việc đóng tài khoản thanh toán được thực hiện khi:

  - Chủ tài khoản thanh toán có yêu cầu và đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản thanh toán.

  - Chủ tài khoản thanh toán là cá nhân bị chết, bị tuyên bố đã chết.

  - Tổ chức có tài khoản thanh toán chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

  - Chủ tài khoản thanh toán vi phạm hành vi bị cấm về tài khoản thanh toán quy định tại khoản 5, khoản 8 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP

  Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP.

  Theo khoản 8 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP việc thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

  - Các trường hợp theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản thanh toán với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  Đối với việc xử lý số dư khi đóng tài khoản thanh toán được quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 52/2024/NĐ-CP:

  - Chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản thanh toán hoặc được thực hiện theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

  Trường hợp chủ tài khoản là người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, việc chi trả thực hiện theo yêu cầu người đại diện theo pháp luật, người giám hộ phù hợp với quy định pháp luật dân sự.

   Hoặc trường hợp chi trả cho người thừa kế, đại diện thừa kế hợp pháp trong trường hợp chủ tài khoản thanh toán là cá nhân bị chết, bị tuyên bố đã chết.

  - Chi trả theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  - Xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số dư trên tài khoản thanh toán đã được thông báo mà không đến nhận.

  Như vậy, Nghị định 52/2024/NĐ-CP so với Nghị định 101/2012/NĐ-CP đã có nhiều điểm quy định khác đối với việc đóng tài khoản. Cụ thể Nghị định 52/2024/NĐ-CP đã thêm vào trong trường hợp theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản thanh toán với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thì có thể bị đóng tài khoản thanh toán.

  Tóm lại, so với Nghị định 101/2012, Nghị định 52/2024/NĐ-CP đã có nhiều điểm thay đổi về quy định phong tỏa tài khoản và đóng tài khoản thanh toán. Việc phong tỏa tài khoản và đóng tài khoản có thể theo thỏa thuận bằng văn bản giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

   
  47 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận