Phân công tổ chức, hình thức, trình tự thực hiện nạo vét duy tu trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

Chủ đề   RSS   
 • #611904 24/05/2024

  Phân công tổ chức, hình thức, trình tự thực hiện nạo vét duy tu trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

  Ngày 20/05/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2024/NĐ-CP quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

  Theo đó, việc phân công tổ chức thực hiện nạo vét duy tu trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa từ nguồn ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 10 Nghị định 57/2024/NĐ-CP như sau:

  1. Phân công tổ chức thực hiện nạo vét duy tu trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa từ nguồn ngân sách nhà nước

  - Cơ quan giao kế hoạch, dự toán:

  + Bộ Giao thông vận tải giao kế hoạch nạo vét duy tu, dự toán chi ngân sách nhà nước đối với nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng, đường thủy nội địa quốc gia;

  + Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao kế hoạch nạo vét duy tu, dự toán chi ngân sách nhà nước đối với nạo vét duy tu đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa quốc gia được phân cấp.

  - Đối với dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng, đường thủy nội địa quốc gia: Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện trách nhiệm của người có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về xây dựng; Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện thẩm quyền của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về xây dựng.

  - Đối với dự án nạo vét duy tu đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa quốc gia được phân cấp cho địa phương quản lý (sau đây gọi là đường thủy nội địa do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý): Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư và giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thẩm quyền của chủ đầu tư.

  2. Hình thức thực hiện nạo vét duy tu trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa từ nguồn ngân sách nhà nước

  Hình thức thực hiện nạo vét duy tu trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa từ nguồn ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 11 Nghị định 57/2024/NĐ-CP như sau:

  - Hình thức nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng, đường thủy nội địa sử dụng nguồn ngân sách nhà nước gồm nạo vét theo khối lượng thực tế và nạo vét theo chất lượng thực hiện.

  - Bộ Giao thông vận tải:

  + Quyết định hình thức thực hiện nạo vét duy tu đối với luồng hàng hải công cộng, đường thủy nội địa quốc gia;

  + Quy định chi tiết về nạo vét theo chất lượng thực hiện, nạo vét khẩn cấp.

  - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hình thức thực hiện nạo vét duy tu đối với đường thủy nội địa do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý.

  3. Trình tự thực hiện nạo vét duy tu trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa từ nguồn ngân sách nhà nước

  Trình tự thực hiện nạo vét duy tu trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa từ nguồn ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 12 Nghị định 57/2024/NĐ-CP như sau:

  Dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng, đường thủy nội địa sử dụng nguồn ngân sách nhà nước chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thực hiện theo các bước sau:

  - Lập kế hoạch nạo vét duy tu theo quy định tại Điều 13 Nghị định 57/2024/NĐ-CP.

  - Giao dự toán chi ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 14 Nghị định 57/2024/NĐ-CP

  - Thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định.

  - Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 15 Nghị định 57/2024/NĐ-CP.

  - Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 16 Nghị định 57/2024/NĐ-CP.

  - Bàn giao mặt bằng, tổ chức kiểm tra, giám sát và quản lý thi công công trình theo quy định tại các Điều 17, 18 Nghị định 57/2024/NĐ-CP.

  - Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình theo quy định tại Điều 19 Nghị định 57/2024/NĐ-CP.

  - Thực hiện các quy định về quản lý chất nạo vét theo quy định tại Điều 8 Nghị định 57/2024/NĐ-CP.

  * Trên đây là quy định mới về phân công tổ chức, hình thức, trình tự thực hiện nạo vét duy tu trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa từ nguồn ngân sách nhà nước.

  Nghị định 57/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/07/2024 và thay thế cho Nghị định 159/2018/NĐ-CP.                                                                  

   
  37 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận