Phân biệt Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết cá biệt?

Chủ đề   RSS   
 • #578596 28/12/2021

  mibietchi
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hà Tĩnh
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (148)
  Số điểm: 1190
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 67 lần


  Phân biệt Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết cá biệt?

  Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật nếu:
   
  - Do Quốc hội ban hành và có các nội dung được quy định tại khoản 2 điều 15 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
   
  - Do Uỷ ban thường vụ quốc hội ban hành và có các nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
   
  - Do Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam liên tịch ban hành và có các nội dung được quy định tại điều 18  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 5 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
   
  - Do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành và có nội dung được quy định tại điều 21 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
   
  - Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành và có các nội dung được quy định tại điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
   
  - Do Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành và có các nội dung được quy định tại Điều 30 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
   
  => Nghị quyết là văn bản cá biệt nếu do các cơ quan khác ban hành và không có các nội dung được quy định tại các điều khoản trên.
   
  Bên cạnh đó, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân không phải là Văn bản quy phạm pháp luật nếu có các nội dung được quy định tại khoản 3 điều 3 Nghị định 34/2016/NĐ-CP được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 154/2020/NĐ-CP bao gồm:
   
  "a) Nghị quyết miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và các chức vụ khác;
   
  b) Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và bầu các chức vụ khác;
   
  c) Nghị quyết giải tán Hội đồng nhân dân;
   
  d) Nghị quyết phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;
   
  đ) Nghị quyết thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; quyết định thành lập các ban, ban chỉ đạo, hội đồng, Ủy ban để thực hiện nhiệm vụ trong một thời gian xác định;
   
  e) Nghị quyết tổng biên chế ở địa phương;
   
  g) Nghị quyết dự toán, quyết toán ngân sách địa phương;
   
  g1) Nghị quyết về chương trình, đề án, dự án, kế hoạch;
  ...
  l) Các nghị quyết, quyết định khác không có nội dung quy định tại các Điều 27, 28, 29 và 30 của Luật. "
   
   
  7467 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578668   29/12/2021

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Phân biệt Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết cá biệt?

  Cảm ơn bài viết của bạn, việc phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt rất quan trọng trong việc xác định đúng đúng hình thức, thẩm quyền, thể thức cũng như đảm bảo tính pháp lý của văn bản. Để phân biệt thì cần căn cứ vào các yếu tố đặc trưng cần và đủ để cấu thành một văn bản quy phạm pháp luật như bạn đã chia sẻ trong bài viết.

   
  Báo quản trị |  
 • #583333   30/04/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Phân biệt Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết cá biệt?

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ lý luân về phân biệt hai loại văn bản trên. Hiện nay ý nghĩa của việc phân biệt các loại văn bản rất quan trọng trong việc tìm hiểu, áp dụng pháp luật, xác định đúng đúng hình thức, thẩm quyền, thể thức. Đây là cũng được xem như là kiến thức sơ khai khi bắt đầu tìm hiểu pháp luật.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #589427   08/08/2022

  nguyenhuuvi98
  nguyenhuuvi98
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (240)
  Số điểm: 2725
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 47 lần


  Phân biệt Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết cá biệt?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Hiện tại nhiều người vẫn chưa phân biệt được hai loại văn bản này. Việc phân biệt hai loại văn bản trên trong bối cảnh hiện nay hết sức quan trọng và có ý nghĩa. Nó giúp ích cho việc xác định đúng đúng hình thức, thẩm quyền và đảm bảo tính pháp lý của từng loại văn bản.

   
  Báo quản trị |  
 • #589438   09/08/2022

  Phân biệt Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết cá biệt?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Để phân biệt thế nào là Nghị quyết QPPL và Nghị quyết cá biệt phải bắt đầu bằng việc tìm hiểu thế nào là văn bản QPPL. Khái niệm văn bản QPPL được quy định lần đầu tiên trong Luật Ban hành văn bản QPPL năm 1996, được kế thừa trong Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008, 2015 và gần đây nhất là Luật Ban hành văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung năm 2020. Tại điều 2, điều 3 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 đã nêu rõ khái niệm "văn bản quy phạm pháp luật" và khái niệm "quy phạm pháp luật". Theo đó thì "văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này", còn "quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện". Theo quy định thì văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng được ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này thì không phải là văn bản QPPL. Các khái niệm này là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền phân biệt văn bản QPPL với văn bản hành chính và các văn bản áp dụng pháp luật.

   

   
  Báo quản trị |