Nộp tờ khai thuế trễ khi đã kê khai trên trang thông tin điện tử có bị xem là trễ hạn khai thuế không?

Chủ đề   RSS   
 • #540518 04/03/2020

  Nộp tờ khai thuế trễ khi đã kê khai trên trang thông tin điện tử có bị xem là trễ hạn khai thuế không?

  Nộp tờ khai thuế trễ khi đã kê khai trên trang thông tin điện tử có bị xem là trễ hạn khai thuế không?

  Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7  Thông tư 110/2015/TT-BTC

  Điều 7. Chứng từ điện tử

  1. Chứng từ điện tử gồm:

  a) Hồ sơ thuế điện tử: hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế và các hồ sơ, báo cáo khác về thuế dưới dạng điện tử được quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế.”

  Và khoản 3 Điều 7 Thông tư 110/2015/TT-BTC  được sửa đổi bởi Thông tư 66/2019/TT-BTC

  Điều 7. Chứng từ điện tử

  3. Chứng từ điện tử theo quy định tại Thông tư này có giá trị như hồ sơ, chứng từ, thông báo và các văn bản bằng giấy. Chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc nếu được thực hiện bằng một trong các biện pháp quy định tại Điều 5 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (sau đây gọi là Nghị định số 165/2018/NĐ-CP).

  Chứng từ điện tử được sửa đổi theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP.

  Chứng từ điện tử có thể chuyển đổi sang chứng từ giấy và ngược lại theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và Nghị định số 165/2018/NĐ-CP

  Như vậy, khi tiến hành khai thuế trên trang  thông tin của cục thuế thì đã được ghi nhận về thời gian tiến hành kê khai thuế của mình và không nhất thiết phải tiến hành nộp bản kê khai giấy trừ khi cơ quan thuế yêu cầu chuyển từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy để kiểm tra thông tin. Nên nếu kê khai thuế điện tử đúng thời hạn được yêu cầu thì sẽ không bị phạt nộp chậm kê khai.

   
  1637 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận