Những hành vi không được làm trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #600091 12/03/2023

  Những hành vi không được làm trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội là gì?

  Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội là nơi cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin:
   
  +) Giới thiệu về Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các đơn vị trực thuộc.
   
  +) Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; các văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các văn bản khác có liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội.
   
  +) Hỗ trợ tra cứu, tư vấn, giải đáp các yêu cầu của bạn đọc về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về các lĩnh vực của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
   
  +) Tạo lập kênh cung cấp và trao đổi thông tin, dịch vụ công trực tuyến của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam; hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện cải cách hành chính, tạo thuận tiện cho người dân và đơn vị sử dụng lao động trong giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội.
   
  +) Đáp ứng các yêu cầu theo quy định về Chính phủ điện tử; phù hợp với Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
   
  Căn cứ theo Điều 13 Quy chế Hoạt động Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1582/QĐ-BHXH năm 2021 quy định những hành vi không được làm trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội bao gồm:
   
  - Lợi dụng Cổng Thông tin điện tử nhằm mục đích
   
  +) Chống phá lại Nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tuyên truyền sai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp gây mất lòng tin, lo ngại đối với người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
   
  +) Tiết lộ bí mật của Nhà nước, bí mật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bí mật khác đã được pháp luật quy định.
   
  +) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, nhân phẩm của cá nhân.
   
  - Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ và thông tin trên Cổng Thông tin điện tử.
   
  - Các hành vi khác trái với quy định của pháp luật.
   
   
  163 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận