Nguyên tắc, phương thức làm việc của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Công Thương

Chủ đề   RSS   
 • #609715 19/03/2024

  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (587)
  Số điểm: 3796
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Nguyên tắc, phương thức làm việc của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Công Thương

  Ngày 12/07/2023, Bộ Công thương ban hành Quyết định 1796/QĐ-BCT năm 2023 về Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó quy định nguyên tắc, phương thức làm việc của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật như sau:

  Nguyên tắc và chế độ làm việc

  - Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể dưới sự chỉ đạo toàn diện của Chủ tịch Hội đồng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân của thành viên Hội đồng và yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong giải quyết công việc theo nhiệm vụ được giao tại Quy chế này.

  Quyết định của Hội đồng được thông qua khi có trên 50% ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng. Trường hợp có tỷ lệ biểu quyết bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.

  - Hội đồng hoạt động thông qua các Phiên họp, báo cáo hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

  - Các thành viên Hội đồng, thành viên Tổ thường trực Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

  - Các thành viên Hội đồng có thể huy động đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức mình quản lý hoặc nguồn lực hợp pháp khác để tham gia thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Phương thức làm việc của Hội đồng

  - Hoạt động của Hội đồng được thực hiện thông qua hình thức họp tập trung, họp trực tuyến hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng.

  - Hội đồng tổ chức họp theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng khi được ủy quyền. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng triệu tập một số thành viên Hội đồng họp để giải quyết công việc của Hội đồng.

  Tổ Thường trực Hội đồng đề xuất Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quyết định nội dung, thành phần tham gia, thời gian tổ chức các cuộc họp của Hội đồng.

  Thành viên Hội đồng phối hợp chuẩn bị nội dung họp khi có đề nghị của Tổ Thường trực Hội đồng và tham dự đầy đủ các Phiên họp của Hội đồng. Trường hợp vắng mặt, thành viên Hội đồng phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng khi được ủy quyền) và cử người tham dự phiên họp thay, đồng thời có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản về các vấn đề được thảo luận tại phiên họp để Tổ Thường trực Hội đồng tổng hợp, báo cáo Hội đồng.

  Tổ thường trực Hội đồng có trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp. Kết luận phiên họp được thông báo tới các thành viên Hội đồng và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

  Việc tổ chức họp trực tuyến theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng, tài liệu họp được gửi cho các thành viên Hội đồng qua email.

  - Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng bằng văn bản

  + Tổ Thường trực Hội đồng gửi dự thảo văn bản liên quan đến hoạt động của Hội đồng để lấy ý kiến thành viên Hội đồng theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng.

  + Khi được yêu cầu tham gia ý kiến bằng văn bản, các thành viên Hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu và gửi ý kiến đến Tổ Thường trực Hội đồng đúng thời gian quy định.

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng

  - Tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương;

  - Thực hiện báo cáo, thông tin về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương;

  - Đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương; kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập, nảy sinh để điều chỉnh phù hợp; đề xuất với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Bộ Tư pháp giải pháp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và của Bộ Công Thương nói riêng;

  - Đề xuất Lãnh đạo Bộ và Hội đồng thi đua - khen thưởng Bộ Công Thương việc khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc phê bình, yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương.

  Như vậy nguyên tắc, phương thức làm việc của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật được quy định tại Quyết định 1796/QĐ-BCT có hiệu lực ngày 12/07/2023.

   
  47 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận