Mức hưởng BHYT đúng tuyến, trái tuyến, chuyển tuyền, vượt tuyến

Chủ đề   RSS   
 • #514213 25/02/2019

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Mức hưởng BHYT đúng tuyến, trái tuyến, chuyển tuyền, vượt tuyến

  Mức hưởng BHYT đúng tuyến, trái tuyến, chuyển tuyền, vượt tuyến

  Mức hưởng bảo hiểm y tế theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi và thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Dưới đây mình sẽ tổng hợp mức hưởng khám chữa bệnh đối với BHYT vượt tuyết, đúng tuyến, chuyển tuyến.

  - KCB đúng tuyến: Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương

  - KCB BHYT trái tuyến: Là trường hợp đến cơ sở KCB không đúng với nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu đã đăng ký, nhưng cơ sở KCB đó cùng cấp (có thể là cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh) với cơ sở KCB BHYT ban đầu đã đăng ký.

  - KCB BHYT vượt tuyến: Là trường hợp đến cơ sở KCB không đúng với nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu đã đăng ký, nhưng cơ sở KCB đó thuộc tuyến trên so với cơ sở KCB BHYT ban đầu đã đăng ký. Ví dụ: Bạn đăng ký KCB BHYT bệnh viện A thuộc tuyến huyện, nhưng khi lại đến KCB tại bệnh viện B thuộc tuyến tỉnh, hoặc bạn đăng ký KCB BHYT bệnh viện A thuộc tuyến xã, nhưng khi lại đến KCB tại bệnh viện B thuộc tuyến huyện.

  - Chuyển tuyến điều trị: Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

  BHYT đúng tuyến

  KCB Không đúng tuyến

  BHYT chuyển tuyến

  -  100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh  với các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP

  - 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với: 

  + Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; 

  + Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; 

  + Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

  + Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

  + Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát; 

  + Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên; 

  + Trẻ em dưới 6 tuổi. 

  - 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã; 

  - 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở; 

  - 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến; 

  - 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng:

  + Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

  + Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng tại khoản 12 điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP

  + Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
   
  + Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.

  - 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác; 

   

  Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến (tự đến KCB tại các cơ sở KCB không phải nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT) sau đó được cơ sở KCB nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở KCB khác thì quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo mức hưởng: 

  - Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú

  - Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước; 

  - 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016

  (trừ các trường hợp sau: cấp cứu; đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở KCB; tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở KCB)

  - Người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng như ĐÚNG TUYẾN

  - Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo như ĐÚNG TUYẾN

  Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp lệ:

  -  100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh  với các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP

  - 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với: 

  + Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; 

  + Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; 

  + Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

  + Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

  + Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát; 

  + Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên; 

  + Trẻ em dưới 6 tuổi. 

  - 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã; 

  - 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở; 

  - 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến; 

  - 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng:

  + Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

  + Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng tại khoản 12 điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP

  + Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
   
  + Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.


  - 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác; 

   

  Căn cứ:

  Luật BHYT sửa đổi 2014

  Thông tư 40/2015/TT-BYT

  Nghị định 146/2018/NĐ-CP

  Công văn 4996/BHXH-CSYT

  Công văn 744/BYT-BH

   
  76458 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  admin (03/04/2023) vinhmaison@gmail.com (28/02/2019) soyte (26/02/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #514246   25/02/2019

  Mình có thẻ BHYT ở tuyến huyện của Tỉnh Quảng Bình mà ra tuyến huyện của Hà Tĩnh khám thì được xem đúng tuyến không. vì liên thông tuyến huyện

   
  Báo quản trị |  
 • #520260   09/06/2019

  Như có thông tin ở trên thì bạn đang khám chữa bệnh không đúng với nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu đã đăng ký, và cơ sở khám chữa bệnh đó cùng cấp (có thể là cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh) với cơ sở KCB BHYT ban đầu đã đăng ký - là khám chữa bệnh BHYT trái tuyến đó bạn.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #520267   09/06/2019

  Tinh1445
  Tinh1445
  Top 150
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2019
  Tổng số bài viết (505)
  Số điểm: 8981
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 167 lần


  Các mức hưởng cho từng trường hợp đã được quy định cụ thể và rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật như vậy rồi. Nhưng cuối cùng, khi gặp chuyện, cần đi tới bệnh viện thì quá trình từ tiếp nhận bảo hiểm tới giải quyết đâu đó vẫn cứ lủng củng và tón nhiều thời gian, ảnh hưởng tới quyền lợi của bệnh nhân. 

   
  Báo quản trị |  
 • #524129   29/07/2019

  Mức chuyển BHYT đúng tuyến, trái tuyến, chuyển tuyến, vượt tiến đã quy định rõ ràng trong văn bản pháp luật. Nhưng việc thực hiện thủ tục và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân vẫn còn gặp khó khăn, và ảnh hưởng nhiều tới quyền lợi của bệnh nhân. 

   
  Báo quản trị |  
 • #539781   28/02/2020

  datthinh3110
  datthinh3110

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2020
  Tổng số bài viết (83)
  Số điểm: 550
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 7 lần


  Bạn cho mình hỏi nếu như trong trường hợp cấp cứu đột xuất thì không thể vào đúng bệnh viện mình đã đăng ký được. Vậy trường hợp này là đúng tuyến hay trái tuyến?

   
  Báo quản trị |  
 • #584272   25/05/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (587)
  Số điểm: 3796
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Mức hưởng BHYT đúng tuyến, trái tuyến, chuyển tuyền, vượt tuyến

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn, bài tổng hợp của bạn rất hữu ích. Bài viết của bạn sẽ giúp ích cho rất nhiều người, hiện nay vẫn co nhiều người vẫn vẫn không biết được mức hưởng bảo hiểm y tế của mình khi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

   
  Báo quản trị |