Mức đóng BHXH, BHYT của người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Chủ đề   RSS   
 • #556150 30/08/2020

  Mức đóng BHXH, BHYT của người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

  mức đóng BHXH, BHYT người hoạt động không chuyên trách

  Ảnh minh họa: Mức đóng BHXH, BHYT của người hoạt động không chuyên trách

  Mức đóng BHXH, BHYT của người hoạt động không chuyên trách sẽ theo quy định chung tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014Luật bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi 2014. Cụ thể:

  1. Về BHXH, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

  "Điều 2. Đối tượng áp dụng
  1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
  ...
  i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn."

  ...

  Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
  1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
  Người lao động quy định điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất."
  ...

  Điều 86. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động
  ...
  3. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng 14% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này.
  ...".

  => Theo đó thì đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã thì sẽ đóng BHXH căn cứ vào mức lương cơ sở chứ không căn vào số tiền họ nhận được hằng tháng. Cụ thể mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng. => Họ phải đóng 8% x 1.490.000 đồng; còn UBND cấp xã đóng 14% x 1.490.000 đồng.

  Ngoài ra lưu ý là người hoạt động không chuyên trách không thuộc đối tượng đóng BHXH vào chế độ ốm đau và thai sản. Tùy từng địa phương mà có thể có chế độ hỗ trợ tương ứng cho họ khi ốm đau thai sản, ví dụ như ở TP. HCM thì có văn bản sau:

  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-22-2017-NQ-HDND-chinh-sach-ho-tro-om-dau-can-bo-khong-chuyen-trach-Ho-Chi-Minh-371489.aspx

  2. Về BHYT, Khoản 7 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định:

  "7. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

  “Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

  1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định như sau:
  ...
  b) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3;
  ...".

  => Người hoạt động không chuyên trách ở xã thuộc trường hợp tại điểm b khoản 1 Điều 12.

  Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy địnhh:

  "Điều 7. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

  1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:
  ...
  đ) Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng khác;
  ...".

  => Theo đó thì tương tự như BHXH, chế độ BHYT của người hoạt động không chuyên trách căn cứ vào tiền lương cơ sở. Cụ thể là tổng mức đóng của họ là 4,5% x 1.490.000 đồng, họ đóng 1/3, còn UBND cấp xã đóng 2/3.

   
  8514 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Camgiangsn vì bài viết hữu ích
  admin (03/09/2020) ThanhLongLS (31/08/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận