MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2011 TRÊN MẪU 09/KK-TNCN và MẪU 05/KK-TNCN

Chủ đề   RSS   
 • #169632 02/03/2012

  boloncon
  Top 500
  Lớp 2

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2008
  Tổng số bài viết (307)
  Số điểm: 3601
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 102 lần


  MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2011 TRÊN MẪU 09/KK-TNCN và MẪU 05/KK-TNCN

   

  QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2011

  Đối với các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh

  1-Đối tượng phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

  Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh phải nộp quyết toán thuế trong các trường hợp sau:

  Điều kiện

  #ece9d8;width:234pt;background-color:transparent;">

  Chỉ tiêu liên quan trên tờ khai09/KK-TNCN

  +Có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp hoặc có phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng trong năm chưa bị khấu trừ hoặc chưa tạm nộp.

  #ece9d8;width:234pt;background-color:transparent;">

  -Tổng số thuế phải nộp trong kỳ    [38] >0

  +Có yêu cầu được hoàn thuế

  +Có yêu cầu được bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau.

  #ece9d8;width:234pt;background-color:transparent;">

  -Tổng số thuế đề nghị hoàn            [40] >0

  -Tổng số thuế bù trừ vào kỳ sau     [41] >0

   

  #ece9d8;width:234pt;background-color:transparent;">

  =>Những cá nhân khi kê khai tờ khai09/KK-TNCN không phát sinh điều kiện số liệu về các chỉ tiêu nêu trên thì không nhất thiết phải nộp tờ khai09/KK-TNCN tới cơ quan thuế

  2-Ứng dụng hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN:

  -Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK3.1.1hoặc

  -Phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN QTTNCN3.0

  3-Hồ sơ quyết toán thuế gồm các tài liệu sau:

  -     Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân in ra giấy theo mẫu09/KK-TNCN ban hành kèm theoThông tư 28/2011/TT-BTC và đầy đủ các phụ lục liên quan (nếu có):

              ·        Phụ lục 09A/PL-TNCN-kê khai khoản thu nhập từ tiền lương tiền công

              ·        Phụ lục 09B/PL-TNCN-kê khai khoản thu nhập từ tiền kinh doanh

              ·        Phụ lục 09C/PL-TNCN-kê khai giảm trừ gia cảnh của người phụ thuộc

   

  -     Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp, các giấy tờ chứng minh các khoản được trừ khỏi thu nhập tính thuế trong năm....(nếu có) và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó ;

  -          Phụ lục miễn giảm thuế Thu nhập cá nhân theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 mẫu số25/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 154/2011/TT-BTCngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính - Chỉ áp dụng với những cá nhân mà trên tờ khai QTT TNCN09/KK-TNCN có tổng thu nhập tính thuế ở chỉ tiêu [31] ≤ 60.000.000 đồng;

  -   File dữ liệu quyết toán thuế kết xuất từ ứng dụng HTKK3.1.1 hoặc QTTNCN 3.0

   

  4-Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2011: chậm nhất ngày 30/03/2012

   

  MỘT SỐ LƯU Ý KHI KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ

                                                                                          

  -TNCT làm căn cứ tính giảm thuế (chỉ tiêu [07]-PL09A/PL-TNCN và chỉ tiêu [16] ]-PL09A/PL-TNCN) : Chỉ nhập khoản thu nhập chịu thuế mà cá nhân đã nhận được trong năm do làm việc trực tiếp tại khu kinh tế theo quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP

  -Để biết thông tin chi tiết nội dung nhập vào từng cột trên bảng kê, nhấn phím F1 từ bàn phím, ứng dụng sẽ hỗ trợ thông tin của cột đang có trỏ chuột.

   

   

   

   

   

  HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRÊN PHỤ LỤC25/MGT-TNCN

   

  Việc áp dụng miễn giảm thuế TNCN theo Nghị quyết 08 chỉ áp dụng đối với những cá nhân có mức thu nhập tính thuế bậc 1 ở Biểu thuế luỹ tiến. Vì vậy, đối với những cá nhân mà trên tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2011  theo mẫu09/KK-TNCNtổng thu nhập tính thuế ở bậc 1 tương ứng với chỉ tiêu [31] ≤ 60.000.000 đồng thì  hồ sơ quyết toán thuế phải kèm theo Phụ lục miễn giảm thuế Thu nhập cá nhân theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 mẫu số25/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số154/2011/TT-BTC.

  Người nộp thuế có thế căn cứ tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu09/KK-TNCN để kê khai một số chỉ tiêu liên quan trên Phụ lục miễn giảm thuế Thu nhập cá nhân theo mẫu số25/MGT-TNCN như sau:

   

  (Trích Phụ lục25/MGT-TNCN)

   

  I. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh

  (Kèm theo tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân mẫu số09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

   

  [05]: Số thuế phải nộp trước khi miễn giảm: ............(A)

  [06]: Số thuế được miễn cả năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công; từ kinh doanh của cá nhân có thu nhập tính thuế ở bậc 1 Biểu thuế lũy tiến từng phần: ..........(B)

  [07]: Số thuế khoán thuế thu nhập cá nhân được giảm 50% (nếu có): .........(C)

  [08]: Số thuế còn phải nộp sau khi miễn giảm:.............(D)

   

  Trong đó:

  #ece9d8;">

  -(A):

  #ece9d8;">

  Số thuế phải nộp trước khi miễn giảm trong năm 2011

  #ece9d8;">

  =

  #ece9d8;">

  Tổng thu nhập tính thuế

  ----------------------

  12 tháng

  #ece9d8;">

  x 5%

  (bậc1)

  #ece9d8;">

  x12 tháng

  #ece9d8;">

  #ece9d8;">

  #ece9d8;">

  =

  #ece9d8;" colspan="3">

  (Chỉ tiêu [31] tờ khai09/KK-TNCN) x 5%

  #ece9d8;">

  -(B):

  #ece9d8;">

  Số thuế được miễn cả năm đối với cá nhân có thu nhập tính thuế ở bậc 1 Biểu thuế lũy tiến từng phần

  #ece9d8;" colspan="4">

  = Chỉ tiêu (A) trừ (-) chỉ tiêu (D) trừ (-) chỉ tiêu (C)

  #ece9d8;">

  -(C):

  #ece9d8;" colspan="5">

  Chỉ áp dụng đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán được tính theo hướng dẫn quy định tại Thông tư154/2011/TT-BTC

  #ece9d8;">

  -(D):

  #ece9d8;">

  Ghi số thuế còn phải nộp trong năm sau khi miễn giảm:

  #ece9d8;" colspan="4">

  = Chỉ tiêu  [38] tờ khai09/KK-TNCN)

  Cập nhật bởi ntdieu ngày 08/06/2012 09:24:29 CH bỏ ưu tiên chủ đề. Cập nhật bởi Xmen-8711 ngày 02/03/2012 02:33:16 CH ghép chủ đề
   
  158568 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #169622   02/03/2012

  boloncon
  boloncon
  Top 500
  Lớp 2

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2008
  Tổng số bài viết (307)
  Số điểm: 3601
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 102 lần


  MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2011 TRÊN MẪU 05/KK-TNCN

   

  QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2011

   

  Đối với các tổ chức chi trả thu nhập

   

  1-Ứng dụng hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN:

   

  -Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK3.1.1 hoặc

   

  -Phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN QTTNCN3.0

   

  2-Hồ sơ quyết toán thuế

   

  -          Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân in ra giấy

   

                          +Tờ khai QTT TNCN05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư28/2011/TT-BTC

   

                          + Bảng kê 05A/BK-TNCN

   

                          + Bảng kê 05B/BK-TNCN

   

  -          Phụ lục miễn giảm thuế Thu nhập cá nhân theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 mẫu số25/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính  (nếu có)

   

  -   File dữ liệu quyết toán thuế kết xuất từ ứng dụng HTKK3.1.1 hoặc QTTNCN 3.0

   

  -   Các giấy tờ chứng minh các khoản được trừ khỏi thu nhập chịu thuế trong năm....(nếu có)

   

  3-Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2011: chậm nhất ngày 30/03/2012

   

   

  MỘT SỐ LƯU Ý KHI KÊ KHAI BẢNG KÊ 05A/BK-TNCN

   

                                                                                            

  Cột [10] Cá nhân ủy quyền quyết toán thay: đánh dấu tick R  vào chỉ tiêu này đối với những cá nhân đã đủ 4 điều kiện quyết toán thay bao gồm:

   

  +Có nguồn thu nhập duy nhất trong năm tại đơn vị;

   

  +Đã có mã số thuế cá nhân;

   

  +Chưa được cấp Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (hoặc nếu cơ quan chi trả đã cấp Chứng từ khấu trừ thuế  thì phải được thu hồi lại);

   

  +Có giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN tho mẫu 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư28/2011/TT-BTC.

   

  Cột [11] Tổng số thu nhập chịu thuế: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân trong năm 2011

   

  Cột [12] TNCT làm căn cứ tính giảm thuế: Chỉ nhập khoản thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được do làm việc trực tiếp tại khu kinh tế Cát Hải-Đình Vũ

   

  Cột [13] Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh: gồm tổng các khoản:

   

  - Giảm trừ cho bản thân theo mức 4 triệu đồng/tháng x số tháng tính giảm trừ trong năm;

   

  - Giảm trừ cho người phụ thuộc theo mức 1,6 triệu đồng/người/tháng x số tháng tính giảm trừ trong năm. (chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế cá nhân và người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ theo quy định)

   

  Cột [17] Số thuế TNCN đã khấu trừ:  Nhập tổng số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ trong năm.

   

  Cột [19] Tổng số thuế phải nộp: Ứng dụng hỗ trợ tính toán số thuế phải nộp. Riêng đối với số thuế phải nộp năm 2011, ứng dụng hỗ trợ tính đã được trừ đi phần được miễn giảm thuế theo NQ 08 đối với những người có mức thu nhập tính thuế ở bậc 1

   

  Cột [16]; [19]; [20]; [21]: để ứng dụng hỗ trợ tính; Cột [18]: không nhập số liệu. Việc tự nhập/sửa dữ liệu vào những cột này có thể làm lỗi ứng dụng

   
   MỘT SỐ TIỆN ÍCH SẴN CÓ TRÊN PHẦN MỀM HỖ TRỢ HTKK 3.1.1

   
   -Để biết thông tin chi tiết nội dung nhập vào từng cột trên bảng kê, nhấn phím F1 từ bàn phím, ứng dụng sẽ hỗ trợ thông tin của cột đang có trỏ chuột.

   

  -Ứng dụng có hỗ trợ đưa dữ liệu từ bảng tính excel vào bảng kê. Tại Bảng kê 05A/BK-TNCN hoặc 05B/BK-TNCN người sử dụng chỉ cần nhấn vào mục Mẫu Excel Bảng kê  và nhập (hoặc copy dữ liệu từ bảng lương sẵn có) vào các cột tương ứng lên Mẫu excel chuẩn sau đó chọn chức năng Tải bảng kê  để đưa dữ liệu vào bảng kê trong ứng dụng.

   
   
   HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRÊN PHỤ LỤC25/MGT-TNCN

   

   Do việc miễn giảm thuế TNCN cho 5 tháng đối với cá nhân có thu nhập tính thuế ở bậc 1 chỉ áp dụng đối với riêng năm 2011, vì vậy người sử dụng nhập dữ liệu bảng kê 05A/BK-TNCN trên mẫu excel chuẩn như nêu ở tiện ích trên có thể tận dụng thực hiện Tải bảng kê vào năm quyết toán 2012 để ứng dụng hỗ trợ tính toán số thuế TNCN phải nộp không có giảm thuế. Kết hợp với tờ khai quyết toán thuế năm 2011 đã được ứng dụng hỗ trợ tính giảm thuế TNCN theo NQ 08, người sử dụng có thể lập một số chỉ tiêu theo yêu cầu trên Phụ lục25/MGT-TNCN để nộp cùng quyết toán thuế TNCN năm 2011 theo cách sau:

   

   Trích Phụ lục25/MGT-TNCN viết:

   

  ....

   

  III. Tổ chức trả tiền lương, tiền công quyết toán thay cho cá nhân

   

  (Kèm theo tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân mẫu số 05A/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

   
    [12]: Tổng số thuế phải nộp của …(A)...... (ghi tổng số cá nhân mà tổ chức chi trả quyết toán thay) cá nhân trước khi miễn giảm: …(B)......

   

    [13]: Tổng số thuế được giảm của …(C).... (ghi tổng số cá nhân mà tổ chức chi trả quyết toán thay có thu nhập tính thuế cả năm ở bậc 1) cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công ở bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần: …(D)......

   

    [14]: Tổng số thuế còn phải nộp sau khi miễn giảm: …(E)......

   

    -(A): Ghi tổng số cá nhân mà tổ chức chi trả quyết toán thay (bằng chỉ tiêu [43] tờ trên tờ khai05/KK-TNCN năm 2011)

   

  -(B):Ghi tổng số tiền thuế phải nộp của các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thay trước khi miễn giảm thuế  (bằng chỉ tiêu [45] tờ khai05/KK-TNCN năm 2012)

   

   -(C):Ghi tổng số cá nhân mà tổ chức chi trả quyết toán thay được giảm thuế ở bậc 1 (bằng tổng số cá nhân có uỷ quyền quyết toán thay ở đơn vị đã  được  tick R  ở cột [10] phụ lục 05A/BK-TNCN đồng thời có thu nhập tính thuế ở cột [16] của phụ lục 05A/KK-TNCN nhỏ hơn hoặc bằng 60 triệu

   

  -(D):Ghi tổng số tiền thuế được giảm theo Nghị quyết 08 của các  cá nhân mà tổ chức chi trả quyết toán thay (Bằng chỉ tiêu (B) trừ (-) chỉ tiêu( E))

   

  -(E):Ghi tổng số tiền  thuế còn phải nộp sau khi miễn giảm (bằng chỉ tiêu [45] tờ khai  05/KK-TNCN năm 2011)

   

  Trên đây chỉ là một trong số các giải pháp để lập Phụ lục25/MGT-TNCN mà người sử dụng có thể tham khảo

   

  Bạn đọc thấy bài viết có ích, xin nhấn vào nut Cảm ơn để Boloncon kiểm tra tính hữu ích của bài viết

   
  Báo quản trị |  
 • #169630   02/03/2012

  boloncon
  boloncon
  Top 500
  Lớp 2

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2008
  Tổng số bài viết (307)
  Số điểm: 3601
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 102 lần


  Đính chính:

  Do tài liệu viết mang tính địa phương nên có sai sót về nội dung thông tin cột [12] bảng kê 05A/BK-TNCN.

  Nay xin đính chính lại như sau:

  “Cột [12] TNCT làm căn cứ tính giảm thuế: Chỉ nhập khoản thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được do làm việc trực tiếp tại khu kinh tế theo quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP

   
  Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn boloncon vì bài viết hữu ích
  cnhp2 (04/03/2012) nhquy (15/03/2012) hoangnlt (30/03/2012) yendop (03/10/2014)
 • #170043   05/03/2012

  hoanghaiquy
  hoanghaiquy

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bạn nhẩm B rồi. Bạn nói B cũng là [45], E cũng = [45]. Vậy 2 cái này bằng nhau à

  Tâm (0902.648.773) - Công ty Luật TNHH Tâm Quang - 453 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

   
  Báo quản trị |  
 • #170336   06/03/2012

  boloncon
  boloncon
  Top 500
  Lớp 2

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2008
  Tổng số bài viết (307)
  Số điểm: 3601
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 102 lần


  Ở đây mình tận dụng cách tính thuế giữa năm 2012 và 2011 trên ứng dụng khi làm 05/KK-TNCN để tính ra số được miễn giảm

  Bạn chú ý nhé

  B: bằng chỉ tiêu [45] tờ khai 05/KK-TNCN năm 2012

  E: bằng chỉ tiêu [45] tờ khai  05/KK-TNCN năm 2011

   

   
  Báo quản trị |  
 • #171685   13/03/2012

  QuyenChau
  QuyenChau

  Sơ sinh

  Hải Dương, Việt Nam
  Tham gia:13/03/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Minh that khong hieu noi tai sao lai lien quan den nam 2012
  minh dang rat can lam mau 25/MGT-TNCN nay
   
  Báo quản trị |  
 • #171701   13/03/2012

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  QuyenChau viết:
  Minh that khong hieu noi tai sao lai lien quan den nam 2012
  minh dang rat can lam mau25/MGT-TNCN nay

  Bạn vướng ở chỉ tiêu nào ?

  PMHTKK ko hỗ trợ tính số thuế miễn giảm, số thuế trước khi miễn giảm nên chúng ta phải tự tính.

  Các bạn tính ns :

  Thuế TNCN phải nộp năm 2011 trước khi miễn giảm  = Tổng Thu Nhập Tính Thuế (chỉ tiêu 16 trên 05A/BK-TNCN : SỐ TỔNG : của TNTT các CNV có mức Tính Thuế theo biểu lũy tiến bậc 1) x 5% ==> (1)

  TN Tính thuế miễn giảm Năm 2011 = [ (1) x 5 ] / 12  ==>  (2)

  => Tổng số thuế TNCN năm 2011 còn phải nộp sau khi miễn giảm = (1) - (2) ==> (3)

  Các bạn tính như trên và điền vào25/MGT-TNCN như sau :
  Chỉ tiêu 12 : Điền (1)
  Chỉ tiêu 13 : Điền (2)
  Chỉ tiêu 14 : Điền (3).

  Note :
  Nếu, các bạn gửi file qua tncnonline.com thì hiện nay ko gửi đính kèm PHỤ LỤC25/MGT-TNCN cùng hồ sơ quyết toán thuế TNCN kèm bảng kê được. Vì vậy, các bạn copy toàn bộ file ra USB và mang lên CQ Thuế nhờ CB Thuế (bp thu hồ sơ- liên thông 1 cửa) gửi giùm và đồng thời in bản giấy nộp bình thường ( nếu hình thức gửi file tick : Trực tiếp).

  Sử dụng iHTKK thì các bạn gửi file online ko vấn đề gì bao gồm cả PL25/MGT-TNCN.
  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 14/03/2012 04:22:14 SA

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
  CTBacHa (14/03/2012) heroine2011 (14/03/2012) ngocloan86 (26/03/2012)
 • #172948   20/03/2012

  tripham86
  tripham86

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2011
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào chị Bích Vân, cho e hỏi vấn đề sau ah : em đang làm quyết toán thuế TNCN 2011,em tải bảng kê 05A lên HTKK 3.1.1 cho run thì dòng cuối cùng của danh sách không khớp với file excel mà e làm. Cột số [18] em k sửa được giá trị đúng như e muốn, trong khi những người khác trong DS thỉ đúng như file excel.Em đưa 2 trường hợp để chị xem giúp em nhé :

  Tên TN chịu thuế Giãm trừ gia cảnh BH TN tính thuế  Số thuế Số thuế phải 
                                                                                               đã khấu trừ khấu trừ

               (11)                      (13)                   (15)        (16)           (17)                      (18)

  A    165.077.056          48.000.000         4.630.035    112.447.471     8.298.795          8.244.744
  B     14.712.782           12.000.000           401.200      2.311.582        243.859         #ff0000;">  104.082

  104.08
  #ff0000;">2   là số đúng file excel của em, nhưng trên HTKK thì nó lại nhảy 8.244.744, mà em tự sữa k dc. Chị xem giúp em nhé !
  Thanks Chị !
   
  Báo quản trị |  
 • #172973   20/03/2012

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  tripham86 viết:
  Chào chị Bích Vân, cho e hỏi vấn đề sau ah : em đang làm quyết toán thuế TNCN 2011,em tải bảng kê 05A lên HTKK 3.1.1 cho run thì dòng cuối cùng của danh sách không khớp với file excel mà e làm. Cột số [18] em k sửa được giá trị đúng như e muốn, trong khi những người khác trong DS thỉ đúng như file excel.Em đưa 2 trường hợp để chị xem giúp em nhé :

  Tên TN chịu thuế Giãm trừ gia cảnh BH TN tính thuế  Số thuế Số thuế phải 
                                                                                               đã khấu trừ khấu trừ

               (11)                      (13)                   (15)        (16)           (17)                      (18)

  A    165.077.056          48.000.000         4.630.035    112.447.471     8.298.795          8.244.744
  B     14.712.782           12.000.000           401.200      2.311.582        243.859           104.082

  104.08
  2   là số đúng file excel của em, nhưng trên HTKK thì nó lại nhảy 8.244.744, mà em tự sữa k dc. Chị xem giúp em nhé !
  Thanks Chị !

  Chào bạn !

  TH A ,

  TN tính thuế của A năm 2011 là 112.447.471
  => TN tính thuế BQ tháng của A = 112.447.471 / 12 = 9.370.622đồng.
  Thu nhập tính thuế BQ tháng của A ở mức bậc 2 nên ko được miễn giảm thuế mức bậc 1, bạn tính bình thường.

  Thuế BQ 1 tháng A phải nộp = [ 5triêu x 5% + 4.370.622 x 10% ] = 687.062

  Thuế cả năm A phải nộp = 687.062 x 12 tháng = 8.244.746 đ (chắc PM làm tròn số học)

  TH B :


  TN tính thuế : 2.311.582 đồng.

  TN tính thuế BQ tháng = 2.311.582 /12tháng = 192.631đ
  Thuế TNCN phải nộp năm 2011 = 192.631đ x 5% x 12 tháng = 115.578đ

  Vì TH B, có thu nhập tính thuế rơi vào bậc 1 theo biểu thuế lũy tiến từng phần, nên B được miễn giảm 5 tháng thuế TNCN.

  => Số thuế thực tế năm 2011 còn phải nộp sau khi miễn giảm = 115.578 - [ (115.578 x 5 ) /12] =  67.421đ

  Bạn kiểm tra lại nhé !
  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 20/03/2012 05:21:32 CH

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #173073   21/03/2012

  duyenbt1984
  duyenbt1984
  Top 200
  Female
  Lớp 3

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2011
  Tổng số bài viết (348)
  Số điểm: 4428
  Cảm ơn: 165
  Được cảm ơn 76 lần


  Chị V ơi, Công ty em có người lao động hợp đồng thời vụ 3 tháng và chưa có MST, thu nhập 3 tháng mỗi người là 15.000.000, em tính giảm trừ cho bản thân mỗi người là 12.000.000 => thu nhập tính thuế là 2.000.000, nhưng khi kê khai trên bảng kê 05ABK-TNCN thì PM không tính ra số thuế phải nộp. Như vậy do phần mềm ko hỗ trợ tính ra hay là những đối tượng này không phải nộp thuế ạ? (Nếu phải nộp thì nộp bao nhiêu vì Hợp đồng thời vụ từ tháng 10 đến 12/2011)
  Thank chị nhiều.
   
  Báo quản trị |  
 • #173453   22/03/2012

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  duyenbt1984 viết:
  Chị V ơi, Công ty em có người lao động hợp đồng thời vụ 3 tháng và chưa có MST, thu nhập 3 tháng mỗi người là 15.000.000, em tính giảm trừ cho bản thân mỗi người là 12.000.000 => thu nhập tính thuế là 2.000.000, nhưng khi kê khai trên bảng kê 05ABK-TNCN thì PM không tính ra số thuế phải nộp. Như vậy do phần mềm ko hỗ trợ tính ra hay là những đối tượng này không phải nộp thuế ạ? (Nếu phải nộp thì nộp bao nhiêu vì Hợp đồng thời vụ từ tháng 10 đến 12/2011)
  Thank chị nhiều.

  Chưa có MST hay không có MST ? Hết hạn nộp hs quyết toán mà chưa hoặc ko có mst tncn thì khấu trừ tại nguồn 20% luôn.

  Đối tượng này ko phải đóng thuế tncn vì quyết toán tính bình quân năm.

  Chịu khó đăng ký mst tncn cho họ luôn đi nhé, vài ba ngày là được cấp .
  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 22/03/2012 04:21:56 CH

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
  duyenbt1984 (22/03/2012)
 • #173277   22/03/2012

  lapnghiepdn
  lapnghiepdn

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/06/2011
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 285
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  kính chào các anh chị

  Cho em hỏi về   Phụ lục25/MGT-TNCN với

  Khi  đơn vị quyết toán thay ( nộp thuế cho các nhân)

  ở mục  III. Tổ chức trả tiền lương, tiền công quyết toán thay cho cá nhân

  chỉ tiêu 12 tổng số thuế phải nộp của ( chỗ này mình ghi tên tất cả nhân viên mình nộp thay hay sao, như vậy nhiều nhân viên thì ghi sao đủ)

  tương tự chỉ tiêu 13 mình cũng ghi tổng số thuế được giảm ( số lao động nêu trên ah)

  mọi người giúp em với


  nhờ trả lời giúp với anh chị em ơi

   
  Báo quản trị |  
 • #173450   22/03/2012

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  lapnghiepdn viết:
  kính chào các anh chị

  Cho em hỏi về   Phụ lục25/MGT-TNCN với

  Khi  đơn vị quyết toán thay ( nộp thuế cho các nhân)

  ở mục  III. Tổ chức trả tiền lương, tiền công quyết toán thay cho cá nhân

  chỉ tiêu 12 tổng số thuế phải nộp của ( chỗ này mình ghi tên tất cả nhân viên mình nộp thay hay sao, như vậy nhiều nhân viên thì ghi sao đủ)

  tương tự chỉ tiêu 13 mình cũng ghi tổng số thuế được giảm ( số lao động nêu trên ah)

  mọi người giúp em với  Ghi tổng số CNV chứ ai bảo bác liệt kê danh sách CNV ra đó.Trời !

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #173516   22/03/2012

  kimjunny
  kimjunny

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/03/2012
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Em chào các anh các chị!
  Hiện em đang làm quyết toán thuế TNCN 2011. Em có vướng mắc mong các anh chị trả lời giúp ạ!
  Cơ quan em là đơn vị hành chính sự nghiệp, trực thuộc Bộ KHCN. Cơ quan em mới thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8/2011. Một số cán bộ của cơ quan em ở các đơn vị khác chuyển đến, Vậy cho em hỏi:
  1. Cơ quan em có thể quyết toán thuế TNCN 2011 cho những cán bộ đó được ko? hay các cán bộ đó phải tự quyết toán thuế TNCN 2011?
  2. Nếu trường hợp cơ quan em có thể quyết toán thay những cá nhân trên, thì cơ quan em chỉ cần quyết toán 5 tháng cuối năm ( thời gian từ ngày cơ quan bắt đầu hoạt động) thôi có đúng ko? Vậy tính giảm trừ thuế TNCN cho 5 tháng cuối năm như thế nào?
  Rất mong các anh chị giải đáp giúp em!
  Em chân thành cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #173562   23/03/2012

  duyenbt1984
  duyenbt1984
  Top 200
  Female
  Lớp 3

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2011
  Tổng số bài viết (348)
  Số điểm: 4428
  Cảm ơn: 165
  Được cảm ơn 76 lần


  Theo mình hiểu thì:
  1. Cá nhân có thu nhập trong năm từ 2 nơi trở lên thì cá nhân phải tự quyết toán. Công ty không quyết toán thay được
  2. Công ty không quyết toán thay cho cá nhân nhưng vẫn kê khai những cá nhân đó với thu nhập từ tháng 8-> 12/2011 vào bảng kê 05ABK-TNCN, nhưng không tích vào ô "cá nhân ủy quyền quyết toán thay" 
   
  Báo quản trị |  
 • #173615   23/03/2012

  kimjunny
  kimjunny

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/03/2012
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  duyenbt1984 viết:
  Theo mình hiểu thì:
  1. Cá nhân có thu nhập trong năm từ 2 nơi trở lên thì cá nhân phải tự quyết toán. Công ty không quyết toán thay được
  2. Công ty không quyết toán thay cho cá nhân nhưng vẫn kê khai những cá nhân đó với thu nhập từ tháng 8-> 12/2011 vào bảng kê 05ABK-TNCN, nhưng không tích vào ô "cá nhân ủy quyền quyết toán thay" 

  Bạn cho mình hỏi thêm là: Nếu như cơ quan mình ko quyết toán thay đc, thì cơ quan có phải nộp hồ sơ gì cho bên Thuế ko?
  Mình có hỏi bên Thuế về trường hợp của cơ quan mình. Họ nói là: Bên mình ko quyết toán thay đc, nhưng nếu trong 5 tháng mà các cá nhân ở cơ quan có phát sinh thuế, thì cơ quan cứ tạm nộp thuế cho các cá nhân đó. Rồi xuất chứng từ chiết khấu thuế để cá nhân tự đi quyết toán. Vậy mình muốn hỏi là 5 tháng cuối năm đó, mình sẽ nộp thuế bình thường ( tức là ko tính miễn giảm cuối năm) hay mình nộp theo số thuế báo trên bảng kê 05ABK?
   
  Báo quản trị |  
 • #173845   24/03/2012

  ngocchi_035
  ngocchi_035

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/04/2011
  Tổng số bài viết (40)
  Số điểm: 725
  Cảm ơn: 23
  Được cảm ơn 5 lần


  Hi mọi người, có thể cho mình hỏi! công ty mình ko có phát sinh thuế thu nhập cá nhân, vậy có phải lập tờ khai 25MGT-TNCN ko?
  Cảm ơn các bạn
   
  Báo quản trị |  
 • #174599   27/03/2012

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  ngocchi_035 viết:
  Hi mọi người, có thể cho mình hỏi! công ty mình ko có phát sinh thuế thu nhập cá nhân, vậy có phải lập tờ khai 25MGT-TNCN ko?
  Cảm ơn các bạn

  Không phải làm mẫu 25/MGT trong TH của em hỏi nhé.

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
  ngocchi_035 (05/04/2012)
 • #174155   26/03/2012

  thoannt
  thoannt
  Top 500


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/06/2011
  Tổng số bài viết (142)
  Số điểm: 2221
  Cảm ơn: 23
  Được cảm ơn 5 lần


  Em chào anh chị, cho em hỏi 1 chút là khi nộp quyết toán thuế TNCN ra cơ quan thuế thì phải gửi bản mềm trước đúng không ạ và gửi thì gửi như thế nào ạ? Em cảm ơn ạ.
   
  Báo quản trị |  
 • #174241   26/03/2012

  duyenbt1984
  duyenbt1984
  Top 200
  Female
  Lớp 3

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2011
  Tổng số bài viết (348)
  Số điểm: 4428
  Cảm ơn: 165
  Được cảm ơn 76 lần


  Cho em hỏi, chỉ tiêu 40 trong 05KK-TNCN: "Tổng số thuế TNCN đã nộp NSNN" có bao gồm khoản tiền thuế 5% từ cổ tức mà công ty đã khấu trừ và đã nộp vào NSNN hay không?
  Thanks!
   
  Báo quản trị |  
 • #173709   23/03/2012

  Xin hỏi, ai đã làm hoàn thành phần phụ lục 25/mgt-tncn thì cho mình xin cách hướng dẫn làm, mình đọc sách và
  tham khảo các câu trả lời ở trên minh ko tài nào tìm ra kết quả.
  mình đang cần gấp luôn, xin cảm ơn!
   
  Báo quản trị |