MỚI: 4 khoản thu nhập được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #612707 13/06/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (615)
  Số điểm: 10452
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 196 lần


  MỚI: 4 khoản thu nhập được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

  Vừa qua ngày 12/6/2024, Chính phủ đã công bố, lấy ý kiến dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) do Bộ Tài chính soạn thảo. Dự thảo có nhiều quy định mới, trong đó nổi bật là bổ sung thêm 4 khoản thu nhập được miễn thuế.

  4 khoản thu nhập được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

  Theo đó, tại Điều 4 dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) (Dự thảo ngày 12/6/2024) đã sửa đổi các khoản thu nhập miễn thuế, đồng thời bổ sung 4 khoản thu nhập mới được miễn thuế bao gồm:

  1) Khoản hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước

  Theo khoản 8 Điều 4 Dự thảo ngày 12/6/2024 đã quy định miễn thuế đối với khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam; khoản hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước, khoản bồi thường của nhà nước theo quy định của pháp luật.

  Theo đó so với quy định hiện hành tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, quy định mới đã bổ sung khoản hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách, khoản bồi thường của nhà nước theo quy định của pháp luật cũng sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

  2) Khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản

  Dự thảo ngày 12/6/2024 đã bổ sung mới tại khoản 9 Điều 4, theo đó khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật để cổ phần hóa, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cũng sẽ được miễn thuế.

  3) Thu nhập từ tín chỉ các-bon, trái phiếu xanh

  Tại khoản 10 Điều 4 Dự thảo ngày 12/6/2024 quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với:

  Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ các-bon lần đầu sau khi phát hành của doanh nghiệp được cấp chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ các-bon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau khi phát hành.

  Theo đó, quy định mới đã bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng tín chỉ các-bon lần đầu sau khi phát hành, thu nhập từ tiền lãi và từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau khi phát hành; đồng thời, bỏ cụm từ viết tắt "CERs" tại khoản 10 Điều 4 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 để đảm bảo việc miễn thuế được áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng của các loại chứng chỉ giảm phát thải, không giới hạn chỉ là chứng chỉ CERs như quy định hiện hành.

  4) Thu nhập của đơn vị sự nghiệp công lập từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

  Tại khoản 14 Điều 4 Dự thảo ngày 12/6/2024 đã bổ sung mới quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập của đơn vị sự nghiệp công lập từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong các trường hợp: 

  - Dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN do cơ quan có thẩm quyền ban hành; 

  - Dịch vụ sự nghiệp công mà Nhà nước phải hỗ trợ, đảm bảo kinh phí hoạt động do chưa tính đủ chi phí cung cấp dịch vụ trong giá dịch vụ; 

  - Dịch vụ sự nghiệp công tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  Như vậy, Dự thảo ngày 12/6/2024 đã sửa đổi các khoản được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời bổ sung 4 khoản thu nhập như trên. 

  Xem toàn văn dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) ngày 12/6/2024: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/13/du-thao-luat-thue-tndn.pdf

  Tín chỉ các-bon, trái phiếu xanh là gì?

  Theo khoản 35 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về tín chỉ các-bon như sau:

  Tín chỉ các-bon là chứng nhận có thể giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải một tấn khí carbon dioxide (CO2) hoặc một tấn khí carbon dioxide (CO2) tương đương.

  Theo khoản 1 Điều 21 Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về trái phiếu xanh như sau:

  Trái phiếu xanh là một loại trái phiếu Chính phủ được phát hành để đầu tư cho các dự án liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định tại Luật bảo vệ môi trường (dự án xanh) và nằm trong danh mục dự án được phân bổ vốn đầu tư công theo quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước.

  Như vậy, tín chỉ các-bon là chứng nhận có thể giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải một tấn khí CO2 hoặc một tấn khí CO2 tương đương.

  Trái phiếu xanh là một loại trái phiếu Chính phủ được phát hành để đầu tư cho các dự án liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định và nằm trong danh mục dự án được phân bổ vốn đầu tư công.

  Theo đó, dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) ngày 12/6/2024 đã đề xuất thu nhập hoạt động chuyển nhượng tín chỉ các-bon, trái phiếu xanhlần đầu sau khi phát hành sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN mới nhất

  Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 60/2020/NĐ-CP quy định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

  - Các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành và pháp luật về ngân sách nhà nước, gồm: 

  + Các dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; y tế dự phòng, y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo; 

  + Khám, chữa các bệnh phong, lao, tâm thần; 

  + Nghiên cứu khoa học cơ bản; 

  + Văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống, đào tạo huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên thể thao quốc gia; 

  + Chăm sóc người có công và bảo trợ xã hội và các dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo các lĩnh vực quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 60/2020/NĐ-CP.

  Xem toàn bộ khung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/13/danh-muc-dich-su-nghiep-cong-sd-nsnn.doc

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là các bộ, cơ quan trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh):

  + Tiếp tục thực hiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền ban hành trong trường hợp danh mục hiện hành phù hợp với quy định; 

  + Đồng thời, rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

  Như vậy, theo khung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước các cơ quan có thẩm quyền sẽ ban hành danh mục cụ thể.

  Theo đó, dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) ngày 12/6/2024  đã đề xuất quy định miễn thuế việc dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

  Xem toàn văn dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) ngày 12/6/2024: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/13/du-thao-luat-thue-tndn.pdf

   
  249 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận