Mô hình tổ chức Công ty TNHH 100% vốn nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #606075 13/10/2023

  Mô hình tổ chức Công ty TNHH 100% vốn nhà nước

  Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thì chủ tịch kiêm giám đốc chủ tịch kiêm giám đốc thì chức vụ, hay trách nhiệm là gì? Có phải là 01 chức vụ không? Doanh nghiệp có thay đổi mô hình được không

  Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thì chủ tịch kiêm giám đốc có trách nhiệm gì?

  Căn cứ khoản 1 Điều 89 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

  Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định tại Chương này và các quy định khác có liên quan của Luật này; trường hợp có sự khác nhau giữa các quy định của Luật này thì áp dụng quy định tại Chương này.

  Theo đó, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014 về các nội dung được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định như sau:

  - Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định về các nội dung sau đây:

  + Quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp;

  + Tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác đối với Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, các chức danh khác do Hội đồng thành viên bổ nhiệm;

  + Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác đối với Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;

  + Quyết định hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc Giám đốc quyết định phương án huy động vốn, dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định thuộc thẩm quyền.

  - Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quản lý, điều hành doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

  - Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chịu trách nhiệm trước cơ quan đại diện chủ sở hữu trong quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn; báo cáo kịp thời cơ quan đại diện chủ sở hữu khi doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành nhiệm vụ được giao và những trường hợp sai phạm khác.

  - Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về vi phạm gây tổn thất vốn, tài sản của doanh nghiệp.

  ...

  Theo quy định trên, Chủ tịch công ty tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quyền quyết định quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp; tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác đối với Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, các chức danh khác do Hội đồng thành viên bổ nhiệm.

  Chủ tịch công ty có quyền quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác đối với Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

  Đồng thời còn có quyền quyết định hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc Giám đốc quyết định phương án huy động vốn, dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định thuộc thẩm quyền.

  Chủ tịch công ty chịu trách nhiệm trước cơ quan đại diện chủ sở hữu trong quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn

  Đồng thời Chủ tịch công ty có trách nhiệm báo cáo kịp thời cơ quan đại diện chủ sở hữu khi doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành nhiệm vụ được giao và những trường hợp sai phạm khác.

  Chủ tịch công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về vi phạm gây tổn thất vốn, tài sản của doanh nghiệ

  Doanh nghiệp có tha đổi mô hình được không

  Tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

  - Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

  - Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  ….

  + Cơ cấu tổ chức quản lý;

  - Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

  + Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

  + Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

  + Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

  Theo đó, trong quá trình hoạt động, công ty TNHH 100% vốn nhà nước có thể thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý dựa vào thay đổi vốn điều lệ.

  Như vậy, một người kiêm nhiệm 2 chức danh sẽ có trách nhiệm của từng chức danh đó. Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi muốn thay đổi mô hình hoạt động thì phải thay đổi vốn điều lệ và chỉ được chọn một trong hai mô hình luật định.

   

   
  343 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận