Luật hòa giải cơ sở 2013

Chủ đề   RSS   
  • #471622 20/10/2017

    Luật hòa giải cơ sở 2013

    Phân tích phạm vi hòa giải ở cơ sở áp dụng luật tố tụng hinh sự 2003 2015 nghị dinh 15 Chính phủ quy đinh chi tiết một số ều và biện pháp thi hành luật hòa giải ở cơ sở luật hình sự 1999

     
    2547 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận