Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trong năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #611893 24/05/2024

  dali_2501

  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/11/2023
  Tổng số bài viết (66)
  Số điểm: 519
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trong năm 2024

  Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trong năm 2024 đang áp dụng theo quy định pháp luật nào? Có phải vẫn áp dụng các quy định về Luật Đấu thầu 2013 không? Mong được giải đáp.

   

  Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trong năm 2024?

  Căn cứ Điều 96 Luật Đấu thầu 2023 có quy định:

  Quy định chuyển tiếp

  ...

  Trong thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực thi hành, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất được tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

  Theo quy định trên, từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu 2013.

  Theo đó, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất vẫn áp dụng theo quy định của Luật Đấu thầu 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành vẫn tiếp tục có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 đến ngày 01/01/2025.

   

  Hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất ?

  Căn cứ Điều 10 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP), hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất được quy định như sau:

  - Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế đối với dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  + Có sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) từ 800.000.000.000 (tám trăm tỷ) đồng trở lên;

  + Có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này, trong đó có ít nhất một nhà đầu tư nước ngoài;

  + Không thuộc trường hợp theo quy định tại các điểm a và c khoản 2 Điều này.

  - Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trong trường hợp:

  + Dự án thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư

  + Dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, trong đó không có nhà đầu tư nước ngoài tham gia đăng ký thực hiện dự án hoặc đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này;

  + Dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng; ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.

  - Áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22 của Luật Đấu thầu.”

  Theo quy định trên, căn cứ vào điều kiện của các dự án đầu tư, việc lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất có thể áp dụng các hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, đấu thầu rộng rãi trong nước, chỉ định thầu.

   

  Điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất?

   

  Về điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất sẽ căn cứ Điều 11 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP) như sau:

  Điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất

  Dự án đầu tư có sử dụng đất phải lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị định này khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

  - Thuộc các dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định này mà không sử dụng vốn đầu tư công để xây dựng công trình. Dự án xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại; trụ sở văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ được phân loại theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp dự án có nhiều công năng, dự án đầu tư có sử dụng đất được xác định căn cứ công trình chính của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án có nhiều công trình chính theo quy định của pháp luật về xây dựng.

  - Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng mà sẽ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ban quản lý khu kinh tế giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư được chấp thuận.

  - Thuộc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị.

  - Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật.

  - Không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

  - Không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22 và Điều 26 của Luật Đấu thầu.”

  Như vậy, khi đáp ứng các điều kiện trên thì bạn có thể thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

   
   
  75 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận