Lệ phí khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #604017 14/07/2023

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Lệ phí khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả là bao nhiêu?

  Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả là bao nhiêu? Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả gồm những thành phần nào?

  Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả là bao nhiêu?

  Theo tiết 1 tiểu mục A1 Mục A Chương I Phần II Thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả tùy thuộc vào loại hình tác phẩm, cụ thể như sau:

  Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: 100.000 đồng/Giấy chứng nhận.

  Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm:

  - Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết);

  - Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

  - Tác phẩm báo chí;

  - Tác phẩm âm nhạc;

  - Tác phẩm nhiếp ảnh.

  Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: 300.000 đồng/Giấy chứng nhận.

  Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm:

  - Tác phẩm kiến trúc;

  - Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

  Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: 400.000 đồng/Giấy chứng nhận.

  Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm:

  - Tác phẩm tạo hình;

  - Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

  Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: 500.000 đồng/Giấy chứng nhận.

  Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm:

  - Tác phẩm điện ảnh;

  - Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa.

  Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính: 600.000 đồng/Giấy chứng nhận.

  quyen-tac-gia

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả gồm những thành phần nào?

  Căn cứ tiết 1 tiểu mục A1 Mục A Chương I Phần II Thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL.

  Theo đó, khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Đại diện Phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại diện Phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng để được xem xét và giải quyết. Hồ sơ bao gồm những thành phần sau:

  - Tờ khai đăng ký quyền tác giả;

  Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin sau đây:

  + Thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;

  + Tóm tắt nội dung tác phẩm;

  + Tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh;

  + Thời gian, địa điểm, hình thức công bố;

  + Cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn;

  - Các tài liệu sau đây phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, bao gồm:

  + Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

  + Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

  + Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

  + Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

  + Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

  Tóm lại, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả tùy thuộc vào loại hình tác phẩm với múc lệ phí từ 100.000 đồng đến 600.000 đồng/Giấy chứng nhận.

   
  61 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận