Khởi kiện đối với trường hợp công ty vay nợ mà không trả

Chủ đề   RSS   
 • #550356 29/06/2020

  Khởi kiện đối với trường hợp công ty vay nợ mà không trả

  Việc chủ thể không trả nợ cho chủ thể khác là tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

  Cụ thể, công ty A có thể khởi kiện tại tòa án nhân dân cấp Huyện nơi công ty B có trụ sở theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

  Về chủ thể tiến hành khởi kiện thì theo quy định tại Điều 186 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì công ty có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền.

  Trường hợp cơ quan, tổ chức là người khởi kiện thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức và họ, tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó; ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó; trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

  Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

  Nội dung đơn khởi kiện tham khảo thêm quy định tại khoản 4 Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

  Sau khi đã chuẩn bị đơn khởi kiện thì tiến hành gửi đơn khởi kiện tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án đến tòa án theo quy định tại Điều 190 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

  Sau khi nhận đơn, tòa án nhận và xử lý đơn khởi kiện, tham khảo thêm thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện theo quy định tại  Điều 191 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

   

   
  1499 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận