Kê khai thu nhập của ban giám hiệu trong trường

Chủ đề   RSS   
 • #596230 29/12/2022

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (402)
  Số điểm: 3459
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 73 lần


  Kê khai thu nhập của ban giám hiệu trong trường

  Trong trường học thì những ai sẽ phải thực hiện kê khai hàng năm, ai kê khai bổ sung và ai phải kê khai lần đầu? Hiện trường có ban giám hiệu là 3 người (gồm 1 hiệu trưởng; 2 phó hiệu trưởng); 3 trưởng phòng, 2 phó phòng; 6 trưởng bộ môn tương đương trưởng phòng. 

  Theo Điều 36 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định: 

  Điều 36. Phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập

  1. Kê khai lần đầu được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

  a) Người đang giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này tại thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2019;

  b) Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.

  2. Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập, trừ trường hợp đã kê khai theo quy định tại khoản 3 Điều này.

  3. Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

  a) Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12;

  b) Người không thuộc quy định tại điểm a khoản này làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12.

  4. Kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

  a) Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác;

  b) Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại khoản 4 Điều 34 của Luật này. Thời điểm kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.”

  Tại Điều 34 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và Khoản 3 Điều 217 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

  Điều 34. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập

  1. Cán bộ, công chức.

  2. Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.

  3. Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  4. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.”

  Tại Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP quy định:

  Điều 10. Người có nghĩa vụ kê khai hằng năm

  Người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm:

  1. Các ngạch công chức và chức danh sau đây:

  a) Chấp hành viên;

  b) Điều tra viên;

  c) Kế toán viên;

  d) Kiểm lâm viên;

  đ) Kiểm sát viên;

  e) Kiểm soát viên ngân hàng;

  g) Kiểm soát viên thị trường;

  h) Kiểm toán viên;

  i) Kiểm tra viên của Đảng;

  k) Kiểm tra viên hải quan;

  l) Kiểm tra viên thuế;

  m) Thanh tra viên;

  n) Thẩm phán.

  2. Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định này.

  3. Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  Căn cứ những quy định trên, 

  - Kê khai lần đầu áp dụng đối với:

  + Người đang giữ vị trí công tác theo khoản 1, 2 và 3 Điều 34 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 như trên trước ngày 31/12/2019.

  + Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.

  - Kê khai bổ sung áp dụng đối với: người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên trừ những người đã kê khai hàng năm và việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập.

  - Kê khai hằng năm áp dụng đối với: 

  + Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên.

  + Người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ.

  + Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 thì Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập là đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. 

  => Như vậy, trường có ban giám hiệu 3 người (gồm hiệu trưởng; phó hiệu trưởng); 3 trưởng phòng, 2 phó phòng; 6 trưởng bộ môn tương đương trưởng phòng, những người này sẽ phải kê khai tài sản lần đầu trong vòng 10 ngày kể từ khi được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác. 

  Nếu trong năm có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên thì phải thực hiện kê khai bổ sung. 

  Ngoài ra, tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP quy định những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III ban hành kèm Nghị định 130/2020/NĐ-CP thì phải kê khai hằng năm. Theo đó, nếu ban giám hiệu, trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng bộ môn tương đương trưởng phòng có thực hiện các công việc thuộc Phụ lục III thì phải thực hiện kê khai hằng năm, trường hợp này nếu thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên thì không phải kê khai bổ sung. 

   
   
  905 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596619   31/12/2022

  concobebee
  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Kê khai thu nhập của ban giám hiệu trong trường

  Bài viết của bạn rất hay, đã cung cấp khá nhiều thông tin cho độc giả, đặc biệt là đối tượng ban giám hiệu nhà trường. Liên quan đến vấn đề này, tôi xin bổ sung quy định tại Điều 35 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định các tài sản, thu nhập thuộc diện phải kê khai, bao gồm:

  - Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng;
  - Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên;
  -Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;
  - Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.
   
  Đồng thời, khoản 1 Điều 37 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 cũng quy định rõ:
   
  "Điều 37. Tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập
  1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập như sau:
  a) Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai và gửi cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền;
  b) Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai;
  c) Lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai.
  ..."
   
  Như vậy, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập cần nắm rõ các đối tượng tài sản, thu nhập cần kê khai và thực hiện đúng trình tự luật định.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #596782   01/01/2023

  Kê khai thu nhập của ban giám hiệu trong trường

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Ngoài ta, mình xin chia sẻ tài sản phải kê khai là tài sản hiện có thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người kê khai, của vợ hoặc chồng và con đẻ, con nuôi (nếu có) chưa thành niên theo quy định của pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #596789   01/01/2023

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Kê khai thu nhập của ban giám hiệu trong trường

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ thông tin hữu ích trên. Tu nhập của một cá nhân, đặc biệt là thu nhập của chủ thể là người có chức vụ, quyền hạn trong điều kiện kinh tế thị trường như ở giai đoạn hiện nay là một vấn đề cần được quan tâm. Nhà nước ta cần phải kiểm soát các nguồn thu nhập đó để nhằm mục đích có thể thực hiện quản lý, góp phần phòng ngừa tham nhũng.

   
  Báo quản trị |