Hướng dẫn đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất

Chủ đề   RSS   
 • #612630 11/06/2024

  lamtuyet9366
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:04/05/2024
  Tổng số bài viết (265)
  Số điểm: 2708
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 29 lần


  Hướng dẫn đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất

  Ngày 10/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính.

  Một trong số đó là việc hướng dẫn đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất

  Nghị định 63/2024/NĐ-CP đã tăng cường tính minh bạch, tiện lợi và hiệu quả trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. 

  Đặc biệt, việc thực hiện liên thông điện tử giúp đơn giản hóa quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và giải quyết các quyền lợi liên quan đến mai táng phí, tử tuất.

  (1) Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính do cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết

  Căn cứ Điều 10 Nghị định 63/2024/NĐ-CP, hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí bao gồm các thành phần sau:

  - Tờ khai điện tử (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 63/2024/NĐ-CP).

  Xem và tải mẫu tờ khai điện tử tại đây:https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/11/mau-so-02.docx

  - Dữ liệu điện tử có ký số của Giấy báo tử được chia sẻ tự động từ cơ sở khám chữa bệnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông.

  Trường hợp không có Giấy báo tử thì nộp các giấy tờ thay thế theo quy định pháp luật về hộ tịch.

  Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất một lần bao gồm các thành phần sau:

  - Tờ khai điện tử (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 63/2024/NĐ-CP).

  Xem và tải mẫu tờ khai điện tử tại đây:https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/11/mau-so-02.docx

  - Dữ liệu điện tử có ký số của Giấy báo tử được chia sẻ tự động từ cơ sở khám chữa bệnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông.

  Trường hợp không có Giấy báo tử thì nộp các giấy tờ thay thế theo quy định pháp luật về hộ tịch.

  - Thông tin xác nhận của các thân nhân đồng ý cử người đại diện nhận trợ cấp tuất một lần được thực hiện qua ứng dụng VNeID hoặc đính kèm Tờ khai điện tử về việc cử người đại diện nhận trợ cấp tuất một lần theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

  Thời hạn xác nhận qua ứng dụng VNeID không quá 05 ngày làm việc.

  Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hằng tháng bao gồm các thành phần sau:

  - Tờ khai điện tử (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 63/2024/NĐ-CP).

  Xem và tải mẫu tờ khai điện tử tại đây:https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/11/mau-so-02.docx

  - Dữ liệu điện tử có ký số của Giấy báo tử được chia sẻ tự động từ cơ sở khám chữa bệnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông.

  Trường hợp không có Giấy báo tử thì nộp các giấy tờ thay thế theo quy định pháp luật về hộ tịch.

  - Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi hoặc cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc cha đẻ, mẹ đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ nếu không có thu nhập hằng tháng hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì đính kèm các thành phần hồ sơ sau:

  - Bản điện tử Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc biên bản Giám định y khoa để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

  - Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định, bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện Giám định y khoa trong trường hợp thanh toán phí Giám định y khoa.

  Trường hợp các thành phần hồ sơ trên là bản giấy thì phải thực hiện số hóa theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

   

  (2) Trình tự, thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  Người có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ, trong trường hợp do cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết thì thành phần hồ sơ được quy định theo Điều 10 còn do cơ quan lao động, thương binh và xã hội giải quyết thì chuẩn bị theo Điều 11 Nghị định 63/2024/NĐ-CP

  Bước 2: Nộp hồ sơ

  Theo Điều 12 Nghị định 63/2024/NĐ-CP, việc nộp hồ sơ trực tuyến được thực hiện như sau:

  - Người yêu cầu truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn) hoặc trên ứng dụng VNeID, lựa chọn mục “Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử” để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định.

  - Trường hợp người yêu cầu chỉ lựa chọn các trường hợp sau:

  + Chỉ lựa chọn thực hiện liên thông 02 thủ tục hành chính (Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú)

  + Chỉ lựa chọn 03 thủ tục hành chính (Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí)

  + Chỉ lựa chọn 04 thủ tục hành chính (Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất)

  Phần mềm dịch vụ công liên thông sẽ điều chỉnh nội dung tờ khai điện tử và giấy tờ phải đính kèm theo nội dung liên thông mà người yêu cầu đã lựa chọn để người yêu cầu thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến theo quy định.

  Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết

  Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai tử từ Phần mềm dịch vụ công liên thông; thông báo hẹn trả kết quả được Phần mềm dịch vụ công liên thông gửi cho người yêu cầu qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và tin nhắn SMS.

  Thời gian giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất”:

  - Giải quyết trợ cấp mai táng, tử tuất đối với nhóm Người có công: không quá 18 ngày làm việc.

  - Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng đối với nhóm đối tượng Bảo trợ xã hội: không quá 06 ngày làm việc.

  Không quá 11 ngày làm việc đối với trường hợp đối tượng là người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

  - Trợ cấp mai táng, trợ cấp tử tuất đối với đối tượng do ngành Bảo hiểm xã hội giải quyết: không quá 09 ngày làm việc.

  Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thời gian được tính bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo.

  Bước 4: Giải quyết hồ sơ đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất

  Tùy vào từng trường hợp như khai tử, xóa đăng ký thường trú hay giải quyết mai táng phí, tử tuất mà quy trình giải quyết hồ sơ sẽ khác nhau. Việc giải quyết hồ sơ sẽ được quy định tại Điều 14 Nghị định 63/2024/NĐ-CP.

  Bước 5: Trả kết quả

  Căn cứ theo Điều 15 Nghị định 63/2024/NĐ-CP, có 2 loại: trả kết quả giấy và trả kết quả điện tử.

  Trả kết quả điện tử

  Bản điện tử Trích lục khai tử, Thông báo kết quả giải quyết xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, tử tuất và Quyết định hưởng trợ cấp mai táng, Quyết định hưởng trợ cấp tuất được các hệ thống tự động gửi đến người yêu cầu tại kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

  Trả kết quả bản giấy

  - Bản giấy của Trích lục khai tử được trả tại Bộ phận Một cửa cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai tử theo quy định pháp luật về hộ tịch.

  - Bản giấy Thông báo kết quả giải quyết xóa đăng ký thường trú, Quyết định hưởng trợ cấp mai táng, Quyết định hưởng trợ cấp tuất được trả tại Bộ phận Một cửa cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai tử hoặc tại Bộ phận Một cửa của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo đề nghị của người yêu cầu.

  Cán bộ Bộ phận Một cửa căn cứ theo đề nghị của người yêu cầu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản giấy và bản sao, trích lục (nếu có) cho người yêu cầu theo quy định.

  - Người yêu cầu có nhu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, cơ quan cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm trả kết quả cho người yêu cầu theo quy định pháp luật về trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

  Người yêu cầu thực hiện thanh toán phí, lệ phí (nếu có) của hồ sơ đăng ký khai tử theo thông báo trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh hoặc thanh toán trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

  Tóm lại, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính. Trên đây là hồ sơ, trình tự, thủ tục  hướng dẫn cách đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

   
  418 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận