Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với CB,CC,VC khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác

Chủ đề   RSS   
 • #498536 02/08/2018

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với CB,CC,VC khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác

  Bộ nội vụ vừa qua ban hành dự thảo thông tư về sửa đổi khoản 8 mục III thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối vơi cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp nhà nước.

  Theo đó, các chức danh quản lý Tập đoàn, Tổng công ty, công ty được bầu cử, tuyển dụng theo quy định của pháp luật vào làm cán bộ,công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức, chức danh, nghề nghiệp viên chức như sau:

  1. Bổ nhiệm, xếp lương vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên cao câo

  a. Những trường hợp đã có thời gian xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương hoặc có đủ 03 điều kiện sau thì được xem xét, bổ nhiệm, xếp lương và ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương:

  - Đang giữ chức danh Chủ tịch HĐTV, CT HĐQT, TGĐ của Tập đoàn hoặc của Tổng công ty được bầu cử, tuyển dụng vào vị trí việc làm được bố trí ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.

  - Có thời gian đóng BHXHBB từ đủ 16 năm trở lên (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa được hưởng chế độ BHXH thì được cộng dồn), trong đó có thời gian giữ chức danh quản lý tập đoàn, Tổng công ty, công ty tối thiếu 10 năm.

  - Đã xếp hệ số lương đóng BHXH của chức danh quản lý Tập đoàn,tổng công ty theo quy định của chính phủ trừ hệ số lương phụ cấp chức vụ của chức danh dự kiến bầu cử, bổ nhiệm lớn hơn hệ số lương bậc 1 của ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.

  b.Việc xếp lương vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương thi được thực hiện như sau:

  - Trường hợp đã có thời gian xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, thì căn cứ vào thời gian hưởng bậc lương ở ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương dương đó và thời gian giữ chức danh quản lý Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty để xếp lên bậc lương cao hơn theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên của ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương

  - trường hợp chưa xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, thì tính từ ngày đủ 16 năm đóng BHXHBB  được xếp vào bậc 1 của ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; thời gian đóng BHXHBB trên 16 năm được tính để xếp lên bậc lương cao hơn hoặc tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung(nếu có) theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên của ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương

  c. Việc bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương được thực hiện như sau:

  - Nếu có đủ tiêu chuẩn và trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên vien cao cấp hoặc tương đương thì được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương đó kể từ ngày quyết định của cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định tuyển dụng.

  - Nếu chưa có đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương thid cơ quan quản lý cán bộ,công chức, viên chức có thẩm quyền phải có kế hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức đi học và chỉ bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đuông khi có đủ  các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch, chức danh đó

  2. Bổ nhiệm, xếp lương và ngạch chuyên viên chính hoặc ngạch công chức , chức danh nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên chính

  a. Những trường hợp đã có thời gian xếp lương ở ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương hoặc có đủ 3 điều kiện sau thì được xem xét bổ nhiệm, xếp lương vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương:

  - đang giữ chức danh quản lý tập đoàn, tổng công ty ,công ty được bầu cử, tuyển dụng vào vị trí làm việc làm dược bố trí ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương.

  - có thời gian đóng BHXXBB từ đủ 10 năm trở lên (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ BHXX thì được công dồn) trong đó có thời gian giữ chức danh quản lý tập đoàn, tổng công ty, công ty tối thiểu 5 năm.

  - Đã xấp hệ số lương đóng BHXH của chức danh quản lý tập đoàn,Tổng công ty , công tư theo quy định của chính phủ trừ hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh dự kiến bầu cử, bổ nhiệm lớn hơn hệ số lương bậc một của ngành chuyên viên chính hoặc tương đương

  b. Việc bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương được thực hiện như sau:

  - Trường hợp đã có thời gian xếp lương ở ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương thì căn cứ vào thời gian hưởng bậc lương ở ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương đó và thời gian giữ chức danh quản lý Tập đoàn, tổng công ty, công ty để xếp lên bậc lương cao hơn theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên của ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương.

  - trường hợp chưa xếp lương ở ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương thì tính từ ngày đủ 10 năm đóng BHXHBB được xếp vào bậc 1 của ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; thời gian đóng BHXHBB trên 10 năm được tính để xếp lương bậc cao hơn hoặc tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) theo chế độ năng bậc lương thường xuyên của ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương.

  c. Việc bổ nhiệm vào ngạch chuyen viên chính hoặc tương đương được thực hiện như sau:

  - Nếu có đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạp, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương thì được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương đó kể từ ngày có quyết định của cấp có thẩm quyền  phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định tuyển dụng

  - Nếu chưa có đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương thì cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền phải có kế hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức đi học và chỉ bổ nhiệm vào ngạch chuyên vien chính hoặc tương đương khi có đủ các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo , bồi dưỡng của ngạch chức danh đó.

  3. Các trường hợp còn lại được bổ nhiệm, xếp lương vào ngạch chuyên viên hoặc ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên

  a. Việc bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương được thực hiện như sau:

  - Trường hợp đã có thời gian xếp lương ơ ngạch chuyên viên hoặc tương đương thì có căn cứ vào thời gian hưởng bậc lương ở ngạch chuyên viên hoặc tương đương đó và thời gian giữ chức danh quản lý Tập đoàn, Tổng công ty , công ty để xếp lên bậc lương cao hơn theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên của ngạch chuyên viên hoặc tương đương.

  - Trường hợp chưa xếp lương ở ngạch chuyên viên hoặc tương đương, thì tính từ ngày đủ 01 năm đóng BHXHBB được xếp vào bậc 1 ngạch chuyên viên hoặc tương đương; thời gian đóng BHXHBB trên 1 năm được tính để xếp lên bậc lương cao hơn hoặc hưởng phụ cấp thâm nhiên vượt khung (nếu có) theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên của ngạch chuyên viên hoặc tương đương.

  b. Việc bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương được thực hiện như sau:

  - Nếu có đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạp, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên hoặc tương đương thì được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương đó kể từ ngày có quyết định của cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết dịnh tuyển dụng

  - Nếu chưa có đủ tiêu chuản về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên hoặc tương đương thì cơ quan quản lý cán bộ , công chức, viên chức có thẩm quyền phải có kế hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức đi học và chỉ bổ nhiệm ào ngạch chuyên viên hoặc tương đương khi có đủ các tiêu chuản về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch, chức danh đó.

   

  Mời bạn xem dự thảo tại file đính kèm :

   

   

   

   

   

   
  4526 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận