Hợp đồng xây dựng trọn gói phát sinh công việc vượt giá gấp đôi gói thầu có cần đấu thầu gói mới?

Chủ đề   RSS   
 • #608627 06/02/2024

  Hợp đồng xây dựng trọn gói phát sinh công việc vượt giá gấp đôi gói thầu có cần đấu thầu gói mới?

  Hợp đồng xây dựng là gì? Các loại hợp đồng xây dựng theo hình thức giá hợp đồng? Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng? Hợp đồng xây dựng trọn gói sau đấu thầu phát sinh công việc vượt giá gấp đôi gói thầu có cần đấu thầu gói mới?

  Hợp đồng xây dựng là gì?

  Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 37/2015/NĐ-CP:         

  Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

  Các loại hợp đồng xây dựng theo hình thức giá hợp đồng?

  Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 37/2015/NĐ-CP và được bổ sung bởi Điểm e Khoản 2 Điều 1 Nghị định 50/2021/NĐ-CP quy địnhTheo hình thức giá hợp đồng, hợp đồng xây dựng có các loại sau:

  - Hợp đồng trọn gói;

  - Hợp đồng theo đơn giá cố định;

  - Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;

  - Hợp đồng theo thời gian;

  - Hợp đồng theo chi phí cộng phí;

  - Hợp đồng xây dựng khác;

  - Hợp đồng theo giá kết hợp là hợp đồng xây dựng sử dụng kết hợp các loại giá hợp đồng nêu nêu trên.

  Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng?

  Tại Điều 37 Nghị định 37/2015/NĐ-CP và được sửa đổi bởi khoản 13 Điều 1 Nghị định 50/2021/NĐ-CP quy định về việc Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng như sau:

  - Các bên tham gia hợp đồng phải thỏa thuận cụ thể về các trường hợp được điều chỉnh khối lượng, phạm vi và trình tự, thủ tục điều chỉnh khối lượng.

  - Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng được quy định sau:

  + Đối với hợp đồng trọn gói: Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện).

  Trường hợp này, khi điều chỉnh khối lượng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành.

  + Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: Bổ sung những khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng nhưng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; các khối lượng công việc đã có đơn giá trong hợp đồng được xác định theo khối lượng hoàn thành thực tế (tăng hoặc giảm so với khối lượng trong hợp đồng đã ký) được nghiệm thu.

  - Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có quy định về đơn giá hoặc phương pháp xác định đơn giá trong hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng phải thỏa thuận, thống nhất đơn giá hoặc nguyên tắc, phương pháp xác định giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện.

  Mặt khác, tại Điều Thông tư 02/2023/TT-BXD quy định việc Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng như sau:

  - Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 50/2021/NĐ-CP.

  - Việc điều chỉnh khối lượng công việc giữa các thành viên trong liên danh nhà thầu không làm thay đổi giá hợp đồng xây dựng thì chủ đầu tư quyết định trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của các thành viên liên danh và năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên, đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, tiến độ của hợp đồng.

  Như vậy, Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng sẽ thực hiện theo quy định nêu trên.

  Hợp đồng xây dựng trọn gói sau đấu thầu phát sinh công việc vượt giá gấp đôi gói thầu có cần đấu thầu gói mới?

  Theo quy định nêu trên có thể thấy nếu hợp đồng này là hợp đồng trọn gói thì trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

  Trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành.

   
  73 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận