Hợp đồng lao động ký bằng chữ ký số có vi phạm hình thức theo quy định pháp luật không?

Chủ đề   RSS   
 • #607227 01/12/2023

  Hợp đồng lao động ký bằng chữ ký số có vi phạm hình thức theo quy định pháp luật không?

  Giá trị pháp lý của chữ ký số? Điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số? Hợp đồng lao động ký bằng chữ ký số có vi phạm hình thức theo quy định pháp luật không?

  Giá trị pháp lý của chữ ký số?

  Tại Điều 8 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định Giá trị pháp lý của chữ ký số

  - Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bằng chữ ký số và chữ ký số đó được đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

  - Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần được đóng dấu của cơ quan tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký số cơ quan, tổ chức và chữ ký số đó được đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

  - Chữ ký số và chứng thư số nước ngoài được cấp giấy phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Chương V Nghị định này có giá trị pháp lý và hiệu lực như chữ ký số và chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của Việt Nam cấp.

  Điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số?

  Tại Điều 22 Luật Giao dịch điện tử 2005 quy định Chữ ký điện tử được xem là bảo đảm an toàn nếu được kiểm chứng bằng một quy trình kiểm tra an toàn do các bên giao dịch thỏa thuận và đáp ứng được các điều kiện sau đây:

  - Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ gắn duy nhất với người ký trong bối cảnh dữ liệu đó được sử dụng;

  - Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký;

  - Mọi thay đổi đối với chữ ký điện tử sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện;

  - Mọi thay đổi đối với nội dung của thông điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện.

  Chữ ký điện tử đã được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử chứng thực được xem là bảo đảm các điều kiện an toàn quy định tại khoản 1 Điều này.

  Mặt khác, Tại Điều 9 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định Chữ ký số được xem là chữ ký điện tử an toàn khi đáp ứng các điều kiện sau:

  - Chữ ký số được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực và kiểm tra được bằng khóa công khai ghi trên chứng thư số đó.

  - Chữ ký số được tạo ra bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng thư số do một trong các tổ chức sau đây cấp:

  + Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia;

  +Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ;

  + Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng;

  + Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng được quy định tại Điều 40 của Nghị định này.

  - Khóa bí mật chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký.

  Hợp đồng lao động ký bằng chữ ký số có vi phạm hình thức theo quy định pháp luật không?

  Theo các quy định nêu trên, Người sử dụng lao động muốn thực hiện việc giao kết hợp đồng lao động điện tử thì phải đảm bảo chữ ký điện tử của mình được kiểm chứng và đáp ứng được các điều kiện được nêu trên và do tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử chứng thực.

  Nếu đáp ứng điều kiện theo quy định thì Hợp đồng lao động này có giá trị pháp lý, không vi phạm hình thức ký kết hợp đồng.

   
  87 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận