Hoàn thành Nghị định về chính sách tinh giản biên chế vào Quý II/2018

Chủ đề   RSS   
 • #485734 27/02/2018

  chiakinguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/06/2016
  Tổng số bài viết (208)
  Số điểm: 4134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 257 lần


  Hoàn thành Nghị định về chính sách tinh giản biên chế vào Quý II/2018

  Đây là một trong những nhiệm vụ cần phải hoàn thành nhằm thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và tổ chức sắp xếp các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước được đề cập tại Nghị quyết 10/NQ-CP năm 2018.

  Cụ thể, cần hoàn thành các Nghị định, Quyết định với thời gian cụ thể sau đây:

  - Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ (Quý II/2018)

  - Nghị định thay thế Nghị định 24/2014/NĐ-CPNghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (Quý II/2018)

  - Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế (Quý II/2018)

  - Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức (Năm 2018)

  - Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức (Năm 2018)

  - Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định 29/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP (Năm 2018)

  - Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP (Năm 2018).

  - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục và tổ chức tương đương (Quý II/2018)

  Cập nhật bởi chiakinguyen ngày 27/02/2018 03:23:55 CH
   
  6618 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận