Hồ sơ, trình tự đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu

Chủ đề   RSS   
 • #611873 23/05/2024

  Hồ sơ, trình tự đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu

  Hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu bao gồm những gì? Trình tự thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu được thực hiện như thế nào?

  1. Hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu bao gồm những gì?

  Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT có quy định về Hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu bao gồm:

  - Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu số 2 của Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT;

  - Bản chính giấy tờ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 22/2019/TT-BGTVT trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT. Cụ thể như sau:

  + Hợp đồng mua bán, cho tặng hoặc văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật;

  + Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính;

  + Văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý thanh lý xe theo quy định của pháp luật;

  + Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng được đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật;

  + Quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

  + Quyết định xuất, bán hàng dự trữ quốc gia của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  - Bản chính giấy tờ xác định nguồn gốc xe máy chuyên dùng theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 22/2019/TT-BGTVT trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT.

  2. Trình tự thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu

  Tại Điều 6 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT có quy định về trình tự thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu như sau:

  - Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT và nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải nơi chủ sở hữu có trụ sở chính hoặc nơi đăng ký thường trú.

  - Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra nội dung hồ sơ và thông báo cho chủ sở hữu trong thời gian tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

  + Trường hợp hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ theo quy định thì Sở Giao thông vận tải hướng dẫn chủ sở hữu bổ sung, hoàn thiện lại;

  + Trường hợp hồ sơ đăng ký đầy đủ theo quy định thì Sở Giao thông vận tải có Giấy hẹn kiểm tra theo mẫu số 5 của Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Thời gian kiểm tra xe máy chuyên dùng không quá 05 ngày kể từ ngày viết giấy hẹn.

  Đối với trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động, tập kết ngoài địa phương cấp đăng ký thì Sở Giao thông vận tải nhận hồ sơ có văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải nơi có xe máy chuyên dùng đang hoạt động, tập kết kiểm tra xe máy chuyên dùng, thời hạn kiểm tra không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

  - Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra xe máy chuyên dùng theo thời gian và địa điểm ghi trong giấy hẹn, việc kiểm tra xe máy chuyên dùng phải lập thành Biên bản kiểm tra xe máy chuyên dùng theo mẫu số 6 của Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT.

  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc nhận được kết quả kiểm tra đối với trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động, tập kết ngoài địa phương cấp đăng ký: trường hợp kết quả kiểm tra các hạng mục trong Biên bản đạt yêu cầu, Sở Giao thông vận tải cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng và vào sổ quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng; trường hợp kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu thì thông báo cho chủ phương tiện và nêu rõ lý do.

  Như vậy, hồ sơ và trình tự thực hiện đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu được thực hiện như trên.

   

   
  28 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận