Đơn vị có được chi tiền cho cán bộ, công chức, viên chức đi nghiên cứu thực tế ?

Chủ đề   RSS   
 • #506407 31/10/2018

  Đơn vị có được chi tiền cho cán bộ, công chức, viên chức đi nghiên cứu thực tế ?

  Căn cứ theo Khoản 3 Điều 4 Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
   
  "Điều 4. Nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức:
   
  ...
   
  a) Các nội dung chi do các cơ sở bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức, giao nhiệm vụ biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng thực hiện:
   
  ...
   
  3. Chi tổ chức các lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức trong nước:
   
  ...
   
  - Chi tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế (nếu có);
   
  ..."
   
  Dẫn theo Điểm k Khoản 2 Điều 5Thông tư 36/2018/TT-BTC thì:
   
  "Điều 5. Mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức:
   
  ...
   
  2. Mức chi bồi dưỡng CBCC trong nước:
   
  Căn cứ tình hình thực tế và khả năng kinh phí được cấp có thẩm quyền phân bổ hàng năm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá bồi dưỡng CBCC quyết định các mức chi cụ thể cho phù hợp; đồng thời phải bảo đảm sắp xếp kinh phí để thực hiện theo đúng nhiệm vụ bồi dưỡng CBCC được cấp có thẩm quyền giao và trong phạm vi dự toán được phân bổ; cụ thể như sau:
   
  ...
   
  k) Chi phí tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế:
   
  - Chi trả tiền phương tiện đưa, đón học viên đi khảo sát, thực tế: Theo hợp đồng, chứng từ chi thực tế;
   
  - Hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền nghỉ cho học viên trong những ngày đi thực tế: Do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định mức hỗ trợ phù hợp với mức chi công tác phí quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và phải bảo đảm trong phạm vi dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được giao.
   
  ..." 
   
  Từ những quy định trên thì đơn vị chủ quản của CBCC, viên chức được phép chi cho các cơ sở bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế.
   
  3430 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận