Đối tượng tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư? Hồ sơ tham dự bao gồm những gì?

Chủ đề   RSS   
 • #607442 12/12/2023

  Đối tượng tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư? Hồ sơ tham dự bao gồm những gì?

  Ngày 10/11/2023, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức khai mạc Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 2 năm 2023 tại hai địa điểm Hà Nội (khu vực phía Bắc) và TP. Hồ Chí Minh (khu vực phía Nam). Vậy kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư dành cho những đối tượng nào? Hồ sơ tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư bao gồm những gì?

  Đối tượng tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư bao gồm những ai?

  Căn cứ theo Điều 15 Thông tư 10/2021/TT-BTP người tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư bao gồm:

  - Người hoàn thành thời gian tập sự theo quy định của Luật Luật sư và Thông tư này;

  - Người không đạt yêu cầu kiểm tra trong các kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư trước đó;

  - Người có Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư hết hiệu lực.

  Những người không đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư bao gồm:

  - Người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư này mà vẫn đăng ký tập sự, cụ thể không đáp ứng các điều kiện sau:

  + Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

  + Có Bằng cử nhân luật hoặc Bằng thạc sỹ luật;

  + Có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư tại Việt Nam hoặc Quyết định công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề luật sư nhưng thuộc trường hợp phải tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012).

  - Người có hành vi khai gian dối trong hồ sơ tham dự kiểm tra;

  - Người đăng ký tập sự lại khi chưa hết 01 năm, kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ việc tập sự hành nghề luật sư từ 03 tháng đến 06 tháng có hiệu lực hoặc chưa hết 03 năm, kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách người tập sự của Đoàn Luật sư có hiệu lực.

  Nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư

  Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư như sau:

  Nội dung kiểm tra bao gồm:

  - Kỹ năng tham gia tố tụng;

  - Kỹ năng tư vấn pháp luật;

  - Kỹ năng đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác;

  - Pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam;

  - Kỹ năng khác theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

  Hình thức kiểm tra bao gồm kiểm tra viết và kiểm tra thực hành.

  - Kiểm tra viết bao gồm hai bài kiểm tra:

  + Bài kiểm tra viết thứ nhất về các kỹ năng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác. Thời gian làm bài kiểm tra viết thứ nhất là 180 phút.

  + Bài kiểm tra viết thứ hai về pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Thời gian làm bài kiểm tra viết thứ hai là 90 phút.

  - Kiểm tra thực hành: Thí sinh trình bày, bảo vệ quan điểm về một vụ, việc tự chọn mà mình tham gia trong thời gian tập sự và trả lời câu hỏi của thành viên Ban Chấm thi thực hành có liên quan đến vụ, việc.

  Hồ sơ tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư bao gồm những gì?

  Căn cứ theo Điều khoản 2 Điều 18 Thông tư 10/2021/TT-BTP hồ sơ tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành hề Luật sư bao gồm:

  - Giấy đề nghị tham dự kiểm tra theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này;

  - Bản sao Giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư;

  - Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật;

  - Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư kèm theo Sổ nhật ký tập sự theo quy định của Thông tư này;

  - Bản sao giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 16 của Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012)

  Đối với người có Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư hết hiệu lực, hồ sơ tham dự kiểm tra được gửi đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Hồ sơ gồm có:

  - Giấy đề nghị tham dự kiểm tra theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này;

  - Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư hết hiệu lực.

  Chậm nhất là ngày 15 của tháng cuối quý, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư gửi danh sách người tập sự được đề nghị tham dự kiểm tra cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Sở Tư pháp nơi có trụ sở của Đoàn Luật sư.

   

   
  81 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận