Điều kiện để được hỗ trợ kinh phí, mua kết quả NCKH và phát triển công nghệ

Chủ đề   RSS   
 • #595730 24/12/2022

  Điều kiện để được hỗ trợ kinh phí, mua kết quả NCKH và phát triển công nghệ

  Hiện nay điều kiện để được hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư được quy định như thế nào?

  Căn cứ Điều 2 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 quy định:

  "Điều 2. Giải thích từ ngữ

  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  ...

  7. Chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ."

  =>> Theo đó chuyển giao công nghệ là hoạt động nhằm chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ nước ngoài vào nước ta; khuyến khích chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước.

  Và hiện nay điều kiện để hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư được quy định tại Điều 19 Nghị định 76/2018/NĐ-CP như sau:

  Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí khi đáp ứng các điều kiện sau:

  - Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

  - Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn trong thời gian không quá 03 năm kể từ thời điểm ứng dụng, chuyển giao;

  - Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao;

  - Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ có phương án khả thi về thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

  Ngoài ra hình thức hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân có kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bao gồm:

  - Hỗ trợ kinh phí;

  - Hỗ trợ thông qua nhiệm vụ khoa học và phát triển công nghệ.

  Và nguồn kinh phí hỗ trợ hoặc mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ từ ngân sách nhà nước, chương trình, đề án do bộ, ngành, địa phương quản lý.

  =>> Như vậy việc hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư được thực hiện theo quy định nêu trên.

   
  174 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn daisy1009 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận