Dịch vụ thanh toán qua và không qua tài khoản thanh toán của khách hàng bao gồm dịch vụ nào?

Chủ đề   RSS   
 • #611794 21/05/2024

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (256)
  Số điểm: 1997
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 22 lần


  Dịch vụ thanh toán qua và không qua tài khoản thanh toán của khách hàng bao gồm dịch vụ nào?

  Ngày 15/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, quy định về dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng và không qua tài khoản thanh toán của khách hàng bao gồm các dịch vụ sau:

  1. Dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng

  Theo Khoản 1 Điều 17 Nghị định 52/2024/NĐ-CP, dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng, bao gồm:

  - Cung ứng phương tiện thanh toán;

  - Thực hiện dịch vụ thanh toán: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, chuyển tiền, thu hộ, chi hộ;

  - Các dịch vụ thanh toán khác thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

  Ngoài ra, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng được quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 52/2024/NĐ-CP, cụ thể:

  - Ngân hàng Nhà nước cung ứng các dịch vụ thanh toán cho các khách hàng mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước;

  - Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng chính sách cung ứng tất cả các dịch vụ thanh toán quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định 52/2024/NĐ-CP;

  - Ngân hàng hợp tác xã được cung ứng một số dịch vụ thanh toán quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định 52/2024/NĐ-CP sau khi được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp.

  Bên cạnh đó, việc cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

  2. Dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng

  Theo Khoản 1 Điều 18 Nghị định 52/2024/NĐ-CP, dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng, bao gồm:

  - Thực hiện dịch vụ thanh toán: chuyển tiền, thu hộ, chi hộ;

  - Các dịch vụ thanh toán khác không qua tài khoản thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

  Bên cạnh đó, các tổ chức được cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng được quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định 52/2024/NĐ-CP, cụ thể:

  - Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng chính sách;

  - Ngân hàng hợp tác xã được cung ứng một số dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng sau khi được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp;

  - Quỹ tín dụng nhân dân được cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho thành viên, khách hàng của quỹ tín dụng nhân dân đó sau khi được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp;

  - Tổ chức tài chính vi mô được cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ cho khách hàng của tổ chức tài chính vi mô sau khi được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp;

  - Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ sau khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định 52/2024/NĐ-CP và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

  Tương tự như việc cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng thì việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng cũng được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

  Như vậy, dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng và dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng bao gồm các dịch vụ được quy định lần lượt tại Điều 17 và Điều 18 Nghị định 52/2024/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

   
  28 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận