Đánh giá viên chức nghỉ thai sản và tinh giản biên chế

Chủ đề   RSS   
 • #596209 29/12/2022

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (410)
  Số điểm: 3559
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 73 lần


  Đánh giá viên chức nghỉ thai sản và tinh giản biên chế

  Viên chức nghỉ thai sản thì sẽ đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và 2 năm hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp có bị tinh giản biên chế không?

  Về vấn đề nghỉ thai sản:

  Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP như sau: 

  Điều 2. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

  3. Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

  Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

  Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

  …”

  => Như vậy, theo quy định trên thì thời gian viên chức nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không ảnh hưởng đến việc đánh giá, xếp loại chất lượng. Đánh giá kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó. Theo đó, nếu viên chức đáp ứng được các điều kiện để được xếp loại "hoàn thành nhiệm vụ" tại Điều 14 Nghị định 90/2020/NĐ-CP hoặc đủ điều kiện xếp loại ở mức độ khác thì vẫn được xếp loại đó. 

  Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ tại Điều 14 Nghị định 90/2020/NĐ-CP như sau: 

  Điều 14. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ

  1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

  a) Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này;

  b) Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

  2. Viên chức quản lý đạt được các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

  a) Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này;

  b) Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp;

  c) Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ;

  d) Có ít nhất 70% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.”

  Về chính sách tinh giản biên chế: 

  Theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP (sửa đổi Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP) quy định về trường hợp áp dụng chính sách tinh giản biên chế như sau:

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

  1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP như sau:

  “…

  e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

  ...”

  Theo đó, trường hợp viên chức có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, 01 năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý thì thuộc trường hợp tinh giản biên chế. 

  => Như vậy, viên chức có 02 năm liên tiếp liền kề được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ thì không thuộc trường hợp tinh giản biên chế. 

   
  507 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận