Dẫn độ về Việt Nam trong trường hợp phối hợp điều ước quốc tế

Chủ đề   RSS   
 • #589763 18/08/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Dẫn độ về Việt Nam trong trường hợp phối hợp điều ước quốc tế

  Ngày 17/8/2022 vừa qua, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế vừa ban hành Công văn 159/TANDTC-HTQT về việc góp ý dự thảo Thông tư liên tịch kèm theo giữa Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC quy định về quan hệ phối hợp thực hiện một số hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng. 
   
  dan-do-ve-viet-nam
   
  Tại dự thảo Thông tư liên tịch quy định quan hệ phối hợp trong dẫn độ khi áp dụng điều ước quốc tế. Cụ thể, dự thảo lần này nêu ra trình tự, thủ tục dẫn độ công dân phạm tội hình sự tại nước ngoài về Việt Nam được thực hiện như sau:
   
  Lập hồ sơ yêu cầu độ
   
  Trong quá trình giải quyết vụ án hình sự có công dân phạm tội tại nước ngoài, để thực hiện việc dẫn độ công dân về Việt Nam thì cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền phải thực hiện việc lập hồ sơ yêu cầu dẫn độ.
   
  Nội dung trong hồ sơ cơ quan Việt Nam yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài dẫn độ một người về Việt Nam. Việc lập hồ sơ dẫn độ phải tuân thủ các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước được yêu câu là thành viên, pháp luật nước được yêu cầu dẫn độ, Điều 36, Điều 37 Luật Tương trợ tư pháp năm 2007, quy định pháp luật có liên quan. 
   
  Sau khi đáp ứng các thủ tục về lập hồ sơ, gửi cho Bộ Công an để kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ cuối cùng là chuyển cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tiếp nhận.
   
  Trong trường hợp xét thấy cần thiết, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền có văn bản đề nghị Bộ Công an hướng dẫn việc lập hồ sơ yêu cầu dẫn độ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Bộ Công an có văn bản trả lời cơ quan tiến hành tố tụng có thấm quyên.
   
  Bộ Công an tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và chuyển hồ sơ 
   
  (1) Về thời gian tiếp nhận kiểm định hồ sơ
   
  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu dẫn độ, Bộ Công an vào sồ hồ sơ dẫn độ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch về căn cứ xem xét, áp dụng nguyên tắc có đi có lại.
   
  (2) Trường hợp hồ sơ hợp lệ
   
  Bộ Công an có Công hàm kèm theo hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài là thành viên; đồng thời gửi bản sao Công hàm cho cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền lập hồ sơ ủy thác tư pháp về hình sự. 
   
  Theo quy định trên việc gửi hồ sơ sẽ đến hai nơi thứ nhất là gửi đến cơ quan có thẩm quyền tại nước sở tại, thứ hai là gửi bản sao cho cơ quan tiến hành tố tụng tại Việt Nam. Việc gửi đến hai nơi trên nhằm mang tính đồng bộ và thực hiện cùng lúc.
   
  (3) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ
   
  Bộ Công an có văn bản đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền bổ sung thông tin hoặc trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do và hướng dẫn cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam. 
   
  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Công an, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền hoàn thiện hồ sơ và chuyển đến Bộ Công an để tiến hành các thủ tục tiếp theo.
   
  Cần tuân thủ điều ước quốc tế về việc bắt người trước khi gửi yêu cầu dẫn độ chính thức
   
  Đây là nội dung cực kỳ quan trong trong việc bắt người đang bị truy nã hay bị yêu cầu dẫn độ. Trước khi gửi yêu cầu dẫn độ chính thức Bộ Công an có thể hướng dẫn cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền lập văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước được yêu cầu dẫn độ áp dụng quy định của điều ước quốc tế về việc bắt người bị truy nã và là người bị yêu cầu dẫn độ để tạm giam. 
   
  Thời hạn áp dụng biện pháp bắt người bị yêu cầu dẫn độ theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước yêu cầu là thành viên. Điều này được thực hiện theo quy định Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, qua đó bảo vệ công dân Việt Nam theo quy định hợp pháp mà nước ta đã chấp thuận.
   
  Trình tự, thủ tục yêu cầu bắt người đang bị truy nã và là người bị yêu cầu dẫn độ để tạm giam được thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước được yêu câu dân độ là thành viên và quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước được yêu cầu.
   
  Như vậy, quy định này nhằm đảm bảo công nhân Việt Nam sẽ được bảo vệ và không thiệt thòi khi nước bắt giữ là thành viên có ký kết Điều ước quốc tế chung với Việt Nam.
   
  Xử lý trường hợp nước được yêu cầu đề nghị cam kết đặc biệt
   
  Trường hợp cơ quan có thẩm quyền của nước được yêu cầu đề nghị Việt Nam thực hiện cam kết chưa có quy định hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam được thực hiện như sau:
   
  Bộ Công an có văn bản lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC và các cơ quan có liên quan về đề nghị của nước được yêu cầu dẫn độ trước khi báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định. Nội dung này cần có sự ý kiến của toàn bộ cơ quan thuộc liên tịch để đưa ra quyết định cuối cùng.
   
  Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, TANDTC và VKSNDTC có văn bản trả lời Bộ Công an đề tổng hợp, báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định.
   
  Đôn đốc xử lý yêu cầu dẫn độ của nước được yêu cầu
   
  Sau khi yêu cầu dẫn độ chuyển đến cơ quan Trung ương về dẫn độ của nước được yêu cầu. Để đẩy nhanh tiến độ xử lý của cơ quan nước ngoài Bộ Công an chủ trì, phối hợp với bộ, ngành có liên quan và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước được yêu cầu thu thập thông tin, theo dõi tình hình xem xét, giải quyết yêu cầu dẫn độ, tình hình của người bị yêu cầu dẫn độ; đôn đốc, thúc đẩy cơ quan có thẩm quyền của nước được yêu cầu dẫn độ xử lý, giải quyết hồ sơ yêu cầu dẫn độ của Việt Nam.
   
  Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao đề nghị cơ quan đại diện Việt Nam ở nước được yêu cầu cử đại diện tham dự phiên xem xét yêu câu dân độ và cung cấp thông tin về kết quả phiên xem xét yêu câu dân độ đên Bộ Công an. 
   
  Việc đôn đốc, xử lý của Bộ Công an đóng vai trò quan trọng trong công tác dẫn độ được diễn ra nhanh chóng nhất có thể.
   
  Tổ chức tiếp nhận người bị dẫn độ về Việt Nam
   
  Sau khi cơ quan nước ngoài bàn nhận đơn đề nghị và có thông báo chính thức về việc đồng ý dẫn độ của nước được yêu cầu, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và cơ quan đại diện Việt Nam tại nước được yêu cầu tổ chức tiếp nhận người bị yêu cầu dẫn độ về Việt Nam.
   
  Cung cấp thông tin về kết quả xử lý đối với người bị dẫn độ
   
  Sau khi tiếp nhận người bị dẫn độ về Việt Nam, theo đề nghị của nước được yêu cầu, Bộ Công an phối hợp với cơ quan lập yêu cầu dẫn độ (tức là cơ quan tiến hành tố tụng tại Việt Nam) và các cơ quan có liên quan. Cần thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước được yêu cầu về kết quả truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người bị dẫn độ. 
   
  Việc cung cấp thông tin về kết quả truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người bị dẫn độ được gửi cùng kênh với gửi yêu cầu dẫn độ.
   
  Dự thảo Thông tư liên tịch lần 2 là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng điều chỉnh trực tiếp hoạt động tố tụng tống đạt văn bản tố tụng của Tòa án ra nước ngoài trong quá trình giải quyết vụ án hình sự có người bị hại, đương sự là công dân quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài.
   
  Bên cạnh đó, quy định công tác giải quyết của Tòa án đối với yêu cầu dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. Hiện đang được lấy ý kiến từ các cá nhân, tổ chức, cơ quan để hoàn thiện dự thảo.
  Cập nhật bởi nguyenhoaibao12061999 ngày 18/08/2022 04:52:09 CH
   
  707 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590035   26/08/2022

  Dẫn độ về Việt Nam trong trường hợp phối hợp điều ước quốc tế

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà tác giả chia sẻ. Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Tương trợ tư pháp 2007, dẫn độ được quy định là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu TNHS hoặc thi hành án đối với người đó.

  Đối với tội phạm là người Việt Nam hoặc tội phạm nước ngoài đang lẩn trốn tại Việt Nam, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền tại Việt Nam có thể:

  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài dẫn độ cho Việt Nam người có hành vi phạm tội hoặc bị kết án hình sự mà bản án đã có hiệu lực pháp luật để truy cứu TNHS hoặc thi hành án;

  - Thực hiện việc dẫn độ người nước ngoài đang ở trên lãnh thổ Việt Nam có hành vi phạm tội hoặc bị kết án hình sự mà bản án đã có hiệu lực pháp luật cho nước yêu cầu để truy cứu TNHS hoặc thi hành án.

   
  Báo quản trị |  
 • #590805   06/09/2022

  nguyenhoaibao12061999
  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cảm ơn những thoogn tin mà bạn chia sẻ, ngoài ra việc áp giải người dẫn độ còn được thực hiện theo các điều kiện được quy định tại Điều 43 Luật Tương trợ tư pháp 2007 như sau:

  Cơ quan công an thi hành quyết định dẫn độ tổ chức việc áp giải người bị dẫn độ theo thời gian, địa điểm tiếp nhận do Việt Nam và nước yêu cầu dẫn độ thoả thuận trước bằng văn bản. Thời hạn tiếp nhận người bị dẫn độ không quá mười lăm ngày, kể từ ngày quyết định thi hành quyết định dẫn độ có hiệu lực.
   
  Trường hợp hết thời hạn do các nước liên quan thoả thuận trước bằng văn bản mà nước yêu cầu dẫn độ không tiếp nhận thì Bộ Công an kiến nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã ra quyết định dẫn độ hủy quyết định thi hành quyết định dẫn độ đó và thông báo cho nước yêu cầu dẫn độ biết.
   
  Báo quản trị |  
 • #590765   04/09/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 120 lần


  Dẫn độ về Việt Nam trong trường hợp phối hợp điều ước quốc tế

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà tác giả chia sẻ. Tại Điều 492 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về nguyên tắc hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự theo đó “hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; Trường hợp Việt Nam chưa ký kết hoặc chưa gia nhập điều ước quốc tế có liên quan thì việc hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự được thực hiện theo nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật quốc tế và tập quán quốc tế”.

  Nguyên tắc này được áp dụng chung cho các hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự, bao gồm hình thức dẫn độ tội phạm. Bên cạnh đó, liên quan đến chủ thể thực hiện, tại Điều 493 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định Bộ Công an là Cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hoạt động dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Viện kiểm sát nhân dân tối cao là Cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự và những hoạt động hợp tác quốc tế khác theo quy định của pháp luật.

  Theo Điều 35 Luật tương trợ tư pháp 2007, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Việt Nam sẽ từ chối dẫn độ trong các trường hợp sau đây: người bị yêu cầu dẫn độ là công dân Việt Nam; đã hết thời hiệu hoặc vì lý do khác người bị yêu cầu dẫn độ không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành hành phạt; người bị yêu cầu dẫn độ để truy cứu trách nhiệm hình sự đã bị Toà án Việt Nam kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật về hành vi phạm tội được nêu trong yêu cầu dẫn độ hoặc vụ án đã bị đình chỉ theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam; có lý do cho rằng người bị yêu cầu dẫn độ có thể bị truy bức ở quốc gia yêu cầu dẫn độ do có sự phân biệt chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, dân tộc, thành phần xã hội hoặc quan điểm chính trị.

  Bên cạnh đó, Việt Nam có thể từ chối dẫn độ nếu hành vi mà người bị yêu cầu dẫn độ thực hiện không bị coi là tội phạm theo pháp luật Việt Nam hoặc người bị yêu cầu dẫn độ đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở Việt Nam về hành vi được nêu trong yêu cầu dẫn độ. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhtai99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/09/2022)
 • #590806   06/09/2022

  nguyenhoaibao12061999
  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cảm ơn những chia sẻ khá chuyên sâu từ bạn, mình cũng bổ sung một số trường hợp mà phía Việt Nam từ chối dẫn độ. Theo đó cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền của Việt Nam từ chối dẫn độ nếu yêu cầu dẫn độ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  - Người bị yêu cầu dẫn độ là công dân Việt Nam;

  - Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì người bị yêu cầu dẫn độ không thể bị truy cứu TNHS hoặc chấp hành hình phạt do đã hết thời hiệu hoặc vì những lý do hợp pháp khác;

  - Người bị yêu cầu dẫn độ để truy cứu TNHS đã bị Tòa án của Việt Nam kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật về hành vi phạm tội được nêu trong yêu cầu dẫn độ hoặc vụ án đã bị đình chỉ theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam;

  - Người bị yêu cầu dẫn độ là người đang cư trú ở Việt Nam vì lý do có khả năng bị truy bức ở nước yêu cầu dẫn độ do có sự phân biệt về chủng tộc, tôn giáo, giới tính, quốc tịch, dân tộc, thành phần xã hội hoặc quan điểm chính trị;

  - Trường hợp yêu cầu dẫn độ có liên quan đến nhiều tội danh và mỗi tội danh đều có thể bị truy cứu TNHS theo quy định của pháp luật nước yêu cầu dẫn độ nhưng không đáp ứng các điều kiện để trở thành đối tượng có thể bị dẫn độ nêu trên.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/09/2022)