Đã có Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật công chứng

Chủ đề   RSS   
 • #568097 25/02/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Đã có Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật công chứng

  Thông tư hướng dẫn Luật công chứng

  Thông tư hướng dẫn Luật công chứng

  Ngày 3/2/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật công chứng 2014, thay thế cho Thông tư 06/2015/TT-BTP. Nổi bật trong văn bản này là thay đổi quy định về việc Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên.

  Theo quy định hiện hành tại Điều 5 Thông tư 06/2015/TT-BTP, việc Thu hồi Thẻ công chứng viên được quy định như sau:

  - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định miễn nhiệm công chứng viên theo quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật công chứng, hoặc

  - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định tại khoản 3 Điều 35 của Luật công chứng

  => Sở Tư pháp nơi công chứng viên đăng ký hành nghề xóa đăng ký hành nghề, ra quyết định thu hồi Thẻ công chứng viên và gửi quyết định này cho người bị thu hồi Thẻ, tổ chức hành nghề công chứng nơi người đó hành nghề và Bộ Tư pháp, đồng thời đăng tải thông tin về việc thu hồi Thẻ trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

  Thẻ công chứng viên không còn giá trị sử dụng kể từ thời điểm Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Thẻ.

  Sắp tới, khi Thông tư 01 có hiệu lực thi hành, Điều 5 của văn bản này quy định như sau:

  1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định miễn nhiệm công chứng viên có hiệu lực hoặc trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức hành nghề công chứng về việc công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức đó, Sở Tư pháp nơi công chứng viên đăng ký hành nghề ra quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xóa đăng ký hành nghề, Sở Tư pháp gửi quyết định cho người xóa đăng ký hành nghề, tổ chức hành nghề công chứng nơi người đó hành nghề, đồng thời đăng tải trên phần mềm quản lý công chứng của Bộ Tư pháp và Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp; thông tin được đăng tải gồm họ, tên của công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng, thời điểm công chứng viên bị xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên.

  2. Khi thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm a và c khoản 1 Điều 31 của Luật Công chứng, Văn phòng công chứng đề nghị Sở Tư pháp xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ cho công chứng viên hành nghề tại Văn phòng của mình.

  Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 của Luật Công chứng thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng có hiệu lực, Sở Tư pháp ra quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên.

  Phòng công chứng được chuyển đổi, giải thể theo quy định tại Điều 21 của Luật Công chứng thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển đổi, giải thể Phòng công chứng có hiệu lực, Sở Tư pháp ra quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên.

  Việc gửi quyết định và đăng tải thông tin về xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

  3. Thẻ công chứng viên không còn giá trị sử dụng kể từ ngày quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên có hiệu lực. Người bị xóa đăng ký hành nghề công chứng có trách nhiệm nộp Thẻ công chứng viên cho Sở Tư pháp đã ra quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ; Sở Tư pháp thu lại Thẻ công chứng viên và thực hiện tiêu hủy Thẻ theo quy định.

  Như vậy, thời hạn giải quyết thủ tục này đã được rút ngắn lại

  Ngoài ra, Thông tư còn ban hành kèm theo 29 biểu mẫu quan trọng!

  Thông tư 01 có hiệu lực từ 26/3/2021.

  Xem toàn văn Thông tư 01/2021/TT-BTP tại file đính kèm.

   
  6349 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  admin (26/02/2021) ThanhLongLS (25/02/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #568214   27/02/2021

  Theo quy định mới, thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hang năm tối thiểu là 2 ngày làm việc/năm (16 giờ/năm) thay vì 3 ngày (24 giờ/năm). Thông tư 01/2021/TT-BTP cũng quy định công chứng viên có bài nghiên cứu pháp luật công chứng và pháp luật có liên quan đến công chứng đăng trên tạp chí, hoặc tham gia giảng dạy về công chứng tại Học viện Tư Pháp, tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ ở nước ngoài,… được công nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm đó.

   
  Báo quản trị |