Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #608577 02/02/2024

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Để người dân hiểu rõ hơn về Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, một câu hỏi đặt ra là Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có chức năng gì?

  Căn cứ tại Điều 1 Quyết định 2779/QĐ-BTNMT năm 2022 có quy định về vị trí và chức năng như sau:

  - Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý theo quy định của pháp luật.

  - Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

  Như vậy, theo quy định trên thì Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý theo quy định của pháp luật.

  cuc-do-dac-ban-do

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào? (Hình từ Internet) 

  Lãnh đạo của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam gồm bao nhiêu người?

  Căn cứ tại Điều 3 Quyết định 2779/QĐ-BTNMT năm 2022 có quy định về lãnh đạo Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam như sau:

  - Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

  - Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục; xây dựng quy chế làm việc của Cục; ký các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân công, ủy quyền của Bộ trưởng.

  - Phó Cục trưởng giúp việc Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

  Như vậy, theo quy định trên thì lãnh đạo của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam gồm có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 4 Quyết định 2779/QĐ-BTNMT năm 2022 có quy định về cơ cấu tổ chức như sau:

  - Văn phòng.

  - Phòng Kế hoạch - Tài chính.

  - Phòng Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế.

  - Phòng Công nghệ đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.

  - Phòng Chính sách và Quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý.

  - Trung tâm Biên giới và Địa giới.

  - Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

  - Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

  - Trung tâm Điều tra - Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ.

  - Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển.

  Văn phòng và các tổ chức quy định từ khoản 6 đến khoản 10 là đơn vị dự toán cấp III có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

  Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục; ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng và các phòng trực thuộc Cục.

  Như vậy, theo quy định trên thì Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có cơ cấu tổ chức như sau: 01 Văn phòng; 04 Phòng; 05 Trung tâm.

   
  94 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận