Công ty và chi nhánh có được ký hợp đồng mua bán hàng hóa?

Chủ đề   RSS   
 • #552639 25/07/2020

  Công ty và chi nhánh có được ký hợp đồng mua bán hàng hóa?

  Theo Khoản 1 Điều 84 Bộ luật dân sự 2015 thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

  Theo Khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

  Điểm a Khoản 1 Điều 117 Bộ luật dân sự 2015 quy định về việc giao dịch dân sự có hiệu lực khi: chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập.

  Vì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không có tư cách pháp nhân, không có vốn độc lập nên về mặt chủ thể thì chi nhánh không có tư cách độc lập để ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ với công ty mẹ. Bản chất của hợp đồng mua bán hàng hóa là phải có sự chuyển giao quyền sở hữu, nhưng nếu công ty và chi nhánh ký kết hợp đồng thì không có sự chuyển giao này. Và tài sản của chi nhánh thuộc sở hữu của công ty vì là đơn vị phụ thuộc.

  Chi nhánh có thể ký hợp đồng mua bán hàng hóa với những công ty khác khi có sự ủy quyền của công ty.

   
  2102 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận