Công ty con có được ban hành quy chế vận hành riêng so với công ty mẹ không?

Chủ đề   RSS   
 • #606699 09/11/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Công ty con có được ban hành quy chế vận hành riêng so với công ty mẹ không?

  Một tập đoàn doanh nghiệp lớn đa ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh hiện nay được phép chia thành nhiều công ty con để dễ dàng quản lý, điều hành. Vậy công ty con có được ban hành quy chế vận hành khác công ty mẹ không?
   
  cong-ty-con-co-duoc-ban-hanh-quy-che-van-hanh-rieng-so-voi-cong-ty-me-khong
   
  1. Khi nào một công ty được xem là công ty mẹ?
   
  Công ty mẹ, công ty con hiện nay được quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020 nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
   
  - Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  + Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
   
  + Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
   
  + Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.
   
  - Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.
   
  - Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp mới theo quy định của Luật này.
   
  Từ quy định trên có thể thấy để trở thành công ty mẹ thì công ty này phải sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty con.
   
  2. Công ty con có được ban hành quy chế khác với công ty mẹ?
   
  Theo Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con như sau:
   
  - Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
   
  - Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với chủ thể pháp lý độc lập.
   
  - Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.
   
  - Người quản lý công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều này phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.
   
  - Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con theo quy định tại khoản 3 Điều này thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 01% vốn điều lệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con yêu cầu công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con.
   
  - Trường hợp hoạt động kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều này do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng cho công ty con bị thiệt hại.
   
  Do đó, công ty con hoàn toàn có thể ban hành quy chế làm việc riêng so với công ty mẹ, tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông.
   
  3. Công ty con phải báo cáo tài chính cho công ty mẹ ra sao?
   
  Căn cứ Điều 197 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định chế độ báo cáo tài chính của công ty con đối với công ty mẹ như sau:
   
  - Vào thời điểm kết thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau đây:
   
  + Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ theo quy định của pháp luật về kế toán;
   
  + Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hằng năm của công ty mẹ và công ty con;
   
  + Báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành của công ty mẹ và công ty con.
   
  - Khi có yêu cầu của người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ, người đại diện theo pháp luật của công ty con phải cung cấp báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con.
   
  - Người chịu trách nhiệm lập báo cáo của công ty mẹ sử dụng báo cáo quy định tại khoản 2 Điều này để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con nếu không có nghi ngờ về việc báo cáo do công ty con lập và đệ trình có thông tin sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.
   
  - Người chịu trách nhiệm lập báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này chưa được lập và đệ trình các báo cáo đó nếu chưa nhận được đầy đủ báo cáo tài chính của công ty con. Trong trường hợp người quản lý công ty mẹ đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi thẩm quyền mà vẫn không nhận được báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định từ công ty con thì người quản lý công ty mẹ vẫn lập và trình báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con. Báo cáo có thể gồm hoặc không gồm thông tin từ công ty con đó, nhưng phải có giải trình cần thiết để tránh hiểu nhầm hoặc hiểu sai lệch.
   
  - Báo cáo, tài liệu quyết toán tài chính hằng năm, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ, công ty con phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty mẹ. Bản sao của báo cáo, tài liệu quy định tại khoản này phải được lưu giữ tại chi nhánh của công ty mẹ tại Việt Nam.
   
  - Ngoài báo cáo, tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty con còn phải lập báo cáo tổng hợp về mua, bán và giao dịch khác với công ty mẹ.
   
  Như vậy, công ty con hoàn toàn có thể ban hành một quy chế làm việc riêng biệt để đảm bảo tính độc lập tùy theo loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông mà không phải điều chỉnh toàn bộ hoạt động của công ty con.
   
  400 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (26/12/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận