Cơ sở giáo dục phải công khai mức thu các khoản ngoài học phí từ 19/7/2024

Chủ đề   RSS   
 • #612593 10/06/2024

  motchutmoingay24
  Top 150
  Lớp 7

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (564)
  Số điểm: 8937
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 192 lần


  Cơ sở giáo dục phải công khai mức thu các khoản ngoài học phí từ 19/7/2024

  Từ ngày 19/7/2024, các quy định về công khai học phí, lệ phí và các khoản thu khác ngoài học phí trong nhà trường sẽ chính thức có hiệu lực

  Ngày 03/6/2024 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó có các quy định về việc nhà trường phải công khai học phí, lệ phí, và các khoản thu khác ngoài học phí, lệ phí.

  Theo đó, Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT sẽ được áp dụng cho các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác thực hiện hoạt động giáo dục thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục); các tổ chức khác và cá nhân có liên quan.

  Công khai về thông tin chung của sở giáo dục

  Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT, các thông tin chung của cơ sở giáo dục phải công khai gồm có:

  Nội dung bắt buộc công khai:

  - Tên cơ sở giáo dục (bao gồm tên tiếng nước ngoài, nếu có)

  - Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ hoạt động khác (cùng thông tin liên lạc)

  - Loại hình, cơ quan quản lý, nhà đầu tư (nếu có)

  - Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục

  - Lịch sử hình thành và phát triển

  -Thông tin người đại diện pháp luật/người liên hệ (chức vụ, thông tin liên lạc)

  Thông tin tổ chức bộ máy:

  - Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, hoạt động giáo dục

  - Quyết định công nhận hội đồng trường, thành viên

  - Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo

  - Quy chế tổ chức và hoạt động (chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sơ đồ tổ chức)

  - Quyết định thành lập/sáp nhập/chia tách/giải thể đơn vị thành viên

  - Họ tên, chức vụ, thông tin liên lạc, nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo

  Văn bản khác:

  - Chiến lược phát triển

  - Quy chế dân chủ

  - Nghị quyết hội đồng trường

  - Quy định quản lý hành chính, nhân sự, tài chính

  - Chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo

  - Kế hoạch, thông báo tuyển dụng

  - Quy định, quy chế nội bộ khác

  Công khai thông tin về thu, chi tài chính

  Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định phải công khai thông tin tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi từ các hoạt động như sau:

  Các khoản thu bao gồm:

  - Nguồn kinh phí: ngân sách nhà nước, hỗ trợ của nhà đầu tư; học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học; kinh phí tài trợ và hợp đồng với bên ngoài; nguồn thu khác

  - Loại hoạt động: giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; hoạt động khác

  - Các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm: học phí, lệ phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học và dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh, dự tuyển.

  Các khoản chi bao gồm:

  - Chi tiền lương và thu nhập: lương, phụ cấp, lương tăng thêm và các khoản chi khác có tính chất như lương cho giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên,...

  - Chi cơ sở vật chất và dịch vụ: chi mua sắm, duy tu sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuê mướn các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, phát triển đội ngũ,...

  - Chi hỗ trợ người học: học bổng, trợ cấp, hỗ trợ sinh hoạt, hoạt động phong trào, thi đua, khen thưởng,... và các khoản chi khác.

  Ngoài ra, các thông tin như chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí, học bổng đối với người học;  số dư các quỹ theo quy định, kể cả quỹ đặc thù (nếu có) cũng phải được cơ sở giáo dục công khai.

  Mục đích của việc công khai thông tin trong các cơ sở giáo dục

  Việc công khai các thông tin trong hoạt động của các cơ sở giáo dục góp phần làm tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.

  Cùng với đó, việc công khai để tăng tính minh bạch các thông tin có liên quan của cơ sở giáo dục để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động, người học, gia đình người học và xã hội biết và tham gia giám sát hoạt động của cơ sở giáo dục.

  Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/7/2024.

   
  257 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận