Cơ quan có được mua ngoại tệ với mục đích cho nhân viên đi công tác?

Chủ đề   RSS   
 • #602000 21/04/2023

  Cơ quan có được mua ngoại tệ với mục đích cho nhân viên đi công tác?

  Thế nào là mua ngoại tệ? Công ty em dự định mua ngoại tệ cho nhân viên đi công tác thì theo quy định có được phép hay không? Trường hợp nào thì cá nhân được mang, chuyển ngoại tệ mang ra nước ngoài?

   

  Thế nào là mua ngoại tệ?

  Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư 20/2022/TT-NHNN giải thích từ ngữ thì:

  Mua ngoại tệ là việc người cư trú là tổ chức, cá nhân dùng đồng Việt Nam để mua ngoại tệ tại ngân hàng được phép để chuyển hoặc mang ra nước ngoài cho các mục đích quy định tại Thông tư này.


  Tổ chức được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài với mục đích gì?

  Theo Điều 4 Thông tư 20/2022/TT-NHNN quy định về các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều của tổ chức bào gồm:


  - Trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức:


  + Mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ theo các cam kết, thỏa thuận giữa Nhà nước, Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương với nước ngoài. Nguồn tài trợ, viện trợ là các khoản kinh phí từ ngân sách hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ;


  + Mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh. Nguồn tài trợ, viện trợ là nguồn tiền đóng góp tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân trong nước và/hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ;


  + Mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ cho các chương trình, các quỹ, dự án do tổ chức trong nước và/hoặc tổ chức ở nước ngoài thành lập nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển trong các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục (tài trợ học bổng), y tế. Nguồn tài trợ là nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ.


  - Trường hợp mua, chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của tổ chức để phục vụ mục đích khác:


  + Trả thưởng cho người không cư trú là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tham gia các chương trình, cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam theo các quy định của pháp luật có liên quan. Nguồn tiền trả thưởng từ người không cư trú là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc người cư trú là tổ chức;


  + Chuyển tiền một chiều ra nước ngoài cho các mục đích dưới đây từ nguồn tài trợ tiếp nhận của người không cư trú là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài:


  (i) Phân bổ tiền tài trợ cho các thành viên ở nước ngoài tham gia thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và nước ngoài;


  (ii) Hoàn trả tiền tài trợ thực hiện các dự án ở Việt Nam theo các cam kết, thỏa thuận với bên nước ngoài.


  Như vậy, tổ chức được phép mua ngoại tệ dùng đồng Việt Nam để mua ngoại tệ tại ngân hàng để chuyển hoặc mang ra nước ngoài cho các mục đích quy định tại Điều 4 Thông tư 20/2022/TT-NHNN. Trong quy định này thì không có mục đích tổ chức mua ngoại tệ để đi công tác.


  Trường hợp nào thì công dân Việt Nam được mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài? Với mục đích là đi công tác thì có được không?

  Khoản 2 Điều 7 Nghị định 70/2014/NĐ-CP về chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài trong trường hợp người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích sau:


  + Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài;


  + Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;


  + Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài;


  + Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;


  + Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;


  + Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;


  + Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.


  Như vậy, người Việt Nam được quyền mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài với các trường hợp bên trên, do đó, với mục đích đi công tác ở nước ngoài thì người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài. Bên cạnh đó, việc mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều của người cư trú là công dân Việt Nam được quy định chi tiết tại Điều 9, 10, 11, 12, 13 Thông tư 20/2022/TT-NHNN.

   

   
  664 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận