Có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Thông tư 78

Chủ đề   RSS   
 • #589810 21/08/2022

  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Thông tư 78

  Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP:
   
  "Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ
  ...
  4. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong quá trình sử dụng phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế, báo cáo tình hình sử dụng biên lai đặt in, tự in hoặc biên lai mua của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 29, Điều 38 Nghị định này."
   
  =>> Như vậy đối với tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế, biên lai đặt in, tự in hoặc biên lai mua của cơ quan thuế thì phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Điều 29, 38 Nghị định này cụ thể:
  "Điều 29. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ
  1. Hàng quý, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.
  Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (= 0), không cần gửi bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ. Trường hợp kỳ trước đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước với số tồn bằng không (0), trong kỳ không mua hóa đơn, không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
  2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.
  3. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ với cơ quan thuế nơi chuyển đi."
   
  =>> Như vậy trong trường hợp đã chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử nghĩa là đã không còn sử dụng hóa đơn giấy mua của cơ quan thuế thì không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định. Tuy nhiên tại thời điểm mới bắt đầu chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử thì sẽ có 2 trường hợp như sau:
  Trường hợp 1: Tại thời điểm chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử thì thời gian trước đó trong cùng một quý doanh nghiệp vẫn có phát sinh sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế hoặc không sử dụng nhưng vẫn còn tồn số hóa đơn đã mua tại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý trước thì doanh nghiệp vẫn phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định trên.
  Trường hợp 2: Tại thời điểm chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử thì trong kỳ trước đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước với số tồn bằng không (0), trong kỳ không mua hóa đơn, không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
   
   
  386 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593431   31/10/2022

  Có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Thông tư 78

  Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn có mã theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP từ quý II/2022 thì doanh nghiệp, tổ chức phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có) theo hướng dẫn tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP nêu trên, đồng thời lập và gửi thông báo kết quả hủy hóa đơn; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của hình thức cũ (hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC hoặc hóa đơn giấy) đến cơ quan thuế.
  Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức không phải lập và gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế. Trường hợp hệ thống cấp mã của cơ quan thuế gặp sự cố, trong thời gian chưa khắc phục được sự cố, nếu doanh nghiệp, tổ chức mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế để sử dụng thì sau khi hệ thống cấp mã của cơ quan thuế được khắc phục chậm nhất 2 ngày làm việc kể từ thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức phải gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giấy đã mua của cơ quan thuế theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA theo quy định tại Điều 20, Điều 29 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thanhngoc209 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/11/2022)