Có được biệt phái viên chức về công tác tại UBND cấp huyện?

Chủ đề   RSS   
 • #582388 31/03/2022

  Có được biệt phái viên chức về công tác tại UBND cấp huyện?

  Có được biệt phái viên chức từ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện về công tác tại các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện không?

  Theo quy định tại Điều 36 Luật viên chức 2010 và Điều 27 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì:

  Điều 36. Biệt phái viên chức

  1. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

   

  Điều 27. Biệt phái viên chức

  4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức thuộc thẩm quyền quản lý hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

  Trước khi quyết định biệt phái viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp quản lý viên chức cần gặp gỡ viên chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc biệt phái để nghe viên chức đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  >> Theo quy định trên thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp hoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp (Chủ tịch UBND cấp huyện) quyết định việc biệt phái viên chức theo quy định. Tuy nhiên, lưu ý không thực hiện biệt phái đối với viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

   
  282 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583185   29/04/2022

  Có được biệt phái viên chức về công tác tại UBND cấp huyện?

  Các quy định về quản lý viên chức đã được cụ thể hóa trong Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức. Cụ thể là thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, biệt phái viên chức là chủ tịch UBND cấp huyện, thành, thị; việc biệt phái viên chức được thực hiện trong trường hợp nhiệm vụ đột xuất, cấp bách và công việc cần giải quyết trong thời gian nhất định và thời gian biệt phái của một viên chức không quá 3 năm.

   
  Báo quản trị |  
 • #586551   28/06/2022

  Có được biệt phái viên chức về công tác tại UBND cấp huyện?

  Cảm ơn thông tin mà bạn vừa cung cấp. Hiện nay, việc luân chuyển, biệt phái viên chức tới các đơn vị khác để thực hiện các nhiệm vụ rất phổ biến. Tuy nhiên, lưu ý là khi thực hiện biệt phái thì cần chú ý tới ý kiến của viên chức để có hiệu quả cao nhất.

   
  Báo quản trị |