Chuyển quyền sử dụng đất qua công ty môi giới

Chủ đề   RSS   
 • #297280 14/11/2013

  Chuyển quyền sử dụng đất qua công ty môi giới

  Tôi xin được hỏi luật sư: 

  1.Nếu làm hợp đồng qua công ty môi giới cần có thủ tục pháp lý gì ?

  2. Trường hợp tôi mua quyền sử dụng đất qua công ty môi giới bất động sản và làm hợp đồng đặt cọc dưới đây sẽ gặp những rủi ro gì ?

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  *****

   

  HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

   

  - Căn cứ Theo thỏa thuận của hai bên:

      Hôm nay, ngày ..... tháng 05 năm 2013, tại địa chỉ của bên A, chúng tôi gồm:

  1.      BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (sau đây gọi tắt là Bên A):

  - Tổ chức/cá nhân:

  - Địa chỉ:

  - Điện thoại

  - Đại diện:

    2.  BÊN ĐẶT CỌC ( BÊN B):

  - Ông :

  - Số CMND/(hộ chiếu) số: , cấp ngày , do  cấp.

  - Hộ khẩu thường trú:

  - Địa chỉ liên hệ:

  - Điện thoại:

  Hai bên đồng ý thực ký kết hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận như sau:

  ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC.

  1.1.  Bên B đặt cọc cho bên A để bên A cam kết sẽ bán cho bên B căn hộ lô số .... diện tích ..... m2 tại thửa đất số 177(2), tờ bản đồ số 05 của ông Nguyễn Văn C và thửa đất.... tờ bản đồ số ...  của ông Nguyễn Quang D địa chỉ tại ......

  1.2. Thông qua Hợp đồng đặt cọc này bên A cam kết bán căn hộ cho bên B với giá tiền là: 30.000.000 đồng/m2 (Ba mươi triệu đồng). Số tiền thanh toán sẽ dựa vào diện tích thực tế khi giao đất, cam kết sau này đo thực tế chỉ tăng giảm thêm 5% và khi nào cũng hơn 30m2 tối thiểu để làm sổ đỏ.

              ĐIỀU 2 : GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

              2.1. Lần 01: Bên B đã giao đủ và bên A đã nhận đủ số tiền đặt cọc là: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm  mươi  triệu đồng). Số tiền đặt cọc này sẽ được tính trừ trực tiếp vào số tiền thanh toán của lần 2.

              2.2. Lần 02: Sau 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc (…../…../2013) bên B cam kết sẽ thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho Bên A đồng thời Bên A cam kết cùng bên B đến văn phòng công chứng Thanh Trì ký ủy quyền công chứng sang tên sổ đỏ cho Bên B.

              2.3. Lần 03: Sau 30 ngày theo quy định của nhà nước, Bên A có trách nhiệm nhận sổ đỏ đứng tên Bên B - lô đất đã mua và giao lại sổ đỏ đó cho Bên B đồng thời bên B có trách nhiệm thanh toán nốt 05% giá trị còn lại cho Bên A.

                          ĐIỀU 3: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN.

              3.1. Nếu bên A không bán căn hộ trên cho bên B sẽ phải trả lại cho bên B gấp đôi số tiền đặt cọc trên.   

              3.2. Nếu bên B không mua hoặc không thanh toán đúng hạn căn hộ trên sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc cho bên A.

              3.3. Hai bên cam kết thực hiện  theo đúng các nội dung đã được nêu trong Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau;  Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để tòa án cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

              ĐIỀU 4: CAM  ĐOAN CỦA CÁC BÊN.

              4.1. Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

                          a. Tại thời điểm giao kết hợp đồng này bên A cam kết rằng:

              - Hoàn toàn thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bên A, không có ai khác ngoài bên A có quyền lợi tại căn hộ này.

              - Không bị tranh chấp về quyền thừa kế, quyền sở hữu căn hộ.

              - Không bị ràng buộc dưới bất cứ hình thức nào bởi các việc thế chấp, bảo lãnh, mua bán, đặt cọc mua bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc kê khai làm vốn của Doanh nghiệp.

              - Không bị ràng buộc bởi bất kỳ một quyết định nào của toà án hay cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hạn chế quyền mua bán, chuyển quyền.

              b. Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

              c. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

              4.2. Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

              a. Những thông tin về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng là đúng sự thật.

              b. Bên B đã xem xét kỹ, biết rõ về thông tin liên quan đến căn hộ nêu trong Hợp đồng này.             c. Việc giao kết Hợp đồng này là hòan toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

              d. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng.

              ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG.

              Hai bên công nhận đã hiểu rõ những quy định của pháp luật về việc đặt cọc, hiểu rõ nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

              Hai bên đã tự đọc lại Hợp đồng, đều hiểu và chấp nhận toàn bộ các điểu khoản của Hợp đồng, không có điều gì vướng mắc.

              Hợp đồng này được lập thành 02 bản chính, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản. Có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

   

                                       BÊN NHẬN ĐẶT CỌC                                              BÊN ĐẶT CỌC

                           (BÊN A)                                                                    (BÊN B)

   
  3198 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận