Các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #611648 17/05/2024

  nitrum01
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (294)
  Số điểm: 2277
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 40 lần


  Các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2024

  Hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 05 thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung về kinh tế, văn hóa, xã hội của thành viên, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội phát triển bền vững; thực hiện quản trị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ.

  Đối với hoạt động quản lý nhà nước về hoạt động tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

  Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Hợp tác xã 2023 có liệt kê các hành vi cấm khi tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động bao gồm:

  - Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác trong trường hợp không đủ điều kiện; từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác trong trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Luật này;

  - Cản trở việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên theo quy định của Luật này;

  - Hỗ trợ, ưu đãi cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;

  - Lợi dụng quyền hạn để làm trái với các quy định của pháp luật về hỗ trợ, ưu đãi cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

  - Gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức, cá nhân có liên quan trong đăng ký, hoạt động và thực hiện hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

  - Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin sai lệch, không trung thực liên quan đến hỗ trợ, ưu đãi cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

  Đối với tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi hoạt động

  Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Hợp tác xã 2023 có liệt kê các hành vi cấm khi tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động bao gồm:

  - Hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký theo quy định của Luật này; hoạt động khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

  - Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

  - Thực hiện không đúng các nguyên tắc tổ chức, quản lý và hoạt động theo quy định của Luật này;

  - Cung cấp thông tin giả mạo, không trung thực, làm giả giấy tờ để trục lợi;

  - Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã cam kết.

  Đối với các thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong hoạt động

  Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Hợp tác xã 2023 có liệt kê các hành vi cấm của thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong hoạt động bao gồm:

  - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì lợi ích cá nhân hoặc của một nhóm thành viên;

  - Cung cấp thông tin không trung thực cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

  Như vậy, trong năm 2024 pháp luật về hợp tác xã quy định cấm những hành vi cấm khi hoạt động liên quan đến tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nêu trên.

   
  38 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận