Bộ TT&TT ban hành mức độ trưởng thành chuyển đổi số đối với các cơ quan báo chí

Chủ đề   RSS   
 • #603027 03/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ TT&TT ban hành mức độ trưởng thành chuyển đổi số đối với các cơ quan báo chí

  Ngày 02/6/2023 Bộ TT&TT vừa có Quyết định 951/QĐ-BTTTT năm 2023 Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí.
   
  Theo đó, bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí đối với các cơ quan báo chí được quy định như sau:
   
  bo-tttt-ban-hanh-muc-do-truong-thanh-chuyen-doi-so-doi-voi-cac-co-quan-bao-chi
   
  (1) Bộ chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành của cơ quan báo chí
   
  Cấu trúc Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí.
   
  Mô hình đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số của các cơ quan báo chí, bao gồm một bảng các chỉ số được nhóm thành 5 trụ cột của chuyển đối số báo chí:
   
  (1) Chiến lược;
   
  (2) Hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin;
   
  (3) Sự đồng nhất về tổ chức và chuyên môn;
   
  (4) Độc giả, khán giả, thính giả;
   
  (5) Mức độ ứng dụng công nghệ số.
   
  Trong mồi trụ cột có các chí số thành phần, trong mồi chỉ số thành phần có các tiêu chí (10 chỉ số thành phân và 42 tiêu chí).
   
  (2) Các mức độ đánh giá sự trưởng thành chuyển đối số của các cơ quan báo chí
   
  Mức độ trưởng thành chuyến đoi số báo chí của các cơ quan báo chí sẽ được xác định căn cứ vào tổng điểm đạt được của 5 trụ cột và được xếp loại như sau:
   
  Mức 1: dưới 50 điếm - ở mức Yếu
   
  Mức 2: từ 50 đến dưới 60 điểm - ở mức Trung bình
   
  Mức 3: từ 60 đến dưới 70 điểm - ở mức Khá
   
  Mức 4: từ 70 đến 80 điểm - ở mức Tốt
   
  Mức 5: trên 80 điểm - ở mức Xuất sắc
   
  (3) Thang điểm và cách đánh giá của các cơ quan báo chí
   
  Tổng thang điểm đánh giá đạt tối đa của chi' số đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí là 100 điểm, được chia cho 5 trụ cột, trong đó thang điểm tối đa của các trụ cột như sau:
   
  (1) Chiến lược: 18 điểm
   
  (2) Hạ tầng số, nền tảng so và an toàn thông tin: 24 điểm
   
  (3) Sự đồng nhất về tổ chức và chuyên môn: 20 điểm.
   
  (4) Độc giả, khán giả, thính giả: 23 điểm.
   
  (5) Mức độ ứng dụng công nghệ số: 15 điểm
   
  Việc đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí trước hết được thực hiện theo từng tiêu chí, sau đó tính theo từng chỉ số thành phần/ trụ cột. Mồi trụ cột/chỉ số thành phần sẽ có các tiêu chí và điểm tối đa tương ứng của tiêu chí.
   
  Chi tiết Quyết định 951/QĐ-BTTTT năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày ký.
   
  151 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận