Bổ sung tài khoản kế toán về thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công.

Chủ đề   RSS   
 • #602543 14/05/2023

  thuytrangak
  Top 75
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (900)
  Số điểm: 7656
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 173 lần


  Bổ sung tài khoản kế toán về thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công.

  Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Theo đó, Dự thảo bổ sung Điều 44a về Kế toán Thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công.

  1. Khái niệm của thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công

  - Thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công là hợp đồng mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP (bên điều hành) được nhượng quyền để xây dựng, tái tạo lại và vận hành cơ sở hạ tầng trong thời hạn nhất định. Khi hết thời hạn vận hành cơ sở hạ tầng thì nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đó cho Nhà nước (bên trao quyền). Thỏa thuận này được thể hiện dưới hình thức là các hợp đồng "Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao" hoặc hợp đồng "Nâng cấp - Kinh doanh - Chuyển giao" hoặc thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công từ "công sang tư" theo quy định của pháp luật.

  - Bên trao quyền là cơ quan ký kết thỏa thuận theo quy định của pháp luật mà các đơn vị này có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm quản lý dịch vụ công;

  - Bên điều hành là nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP theo quy định của pháp luật, đóng vai trò thay mặt cho một đơn vị thuộc khu vực công, thực hiện điều hành cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có liên quan để cung cấp dịch vụ công cho công chúng.

  2. Đặc điểm của thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công

  - Thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công phải quy định các tiêu chuẩn thực hiện, các mức giá ban đầu làm căn cứ cho bên điều hành đưa ra giá dịch vụ và quản lý việc điều chỉnh giá trong suốt thời hạn của thỏa thuận và các điều khoản để xử lý tranh chấp.

  - Bên điều hành được thanh toán cho dịch vụ công đã cung cấp trong suốt thời hạn của thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công.

  - Bên điều hành có nghĩa vụ bàn giao cơ sở hạ tầng cho bên trao quyền với tình trạng xác định vào cuối thời hạn của thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công mà hầu như không có khoản thanh toán tăng thêm nào hoặc nếu có thì với giá trị rất nhỏ, bất kể ban đầu bên nào tài trợ cho cơ sở hạ tầng đó.

  3. Tài khoản kế toán về thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công.

  Dự thảo bổ sung thêm TK 137 và TK 139:

  - TK 137 - Phải thu từ thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công.

  Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình tăng, giảm các khoản phải thu từ thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công của bên điều hành;

  Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 137- Phải thu từ thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công gồm:

  Bên Nợ: Phản ánh số tiền phải thu từ thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công

  Bên Có: Các khoản tiền hoặc tài sản khác đã thu được từ thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công

  Số dư bên Nợ: Số còn phải thu từ thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công.

  - TK 139 - Tài sản phát sinh từ thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công.

  Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình tăng, giảm tài sản phát sinh từ thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công.

  Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 139 - Tài sản phát sinh từ thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công gồm:

  Bên Nợ: Phản ánh giá trị tài sản phát sinh từ thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công tăng

  Bên Có: Phản ánh giá trị tài sản phát sinh từ thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công giảm

  Số dư bên Nợ: Phản ánh giá trị tài sản phát sinh từ thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công hiện còn cuối kỳ.

  Như vậy, Dự thảo Thông tư bổ sung thêm 2 tài khoản số 137 và 139 so với  76 tài khoản kế toán doanh nghiệp hiện hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC

   
  401 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận