Bộ LĐTBXH ban hành TTHC công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm

Chủ đề   RSS   
 • #602053 25/04/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2195)
  Số điểm: 76413
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1620 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ LĐTBXH ban hành TTHC công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm

  Vừa qua, ngày 03/4/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 406/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Trong đó, quy định về Thủ tục hành chính “Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm”, cụ thể:

  (1) Trình tự, thủ tục thực hiện

  Bước 1: Hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/202 quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 gửi UBND cấp xã.

  Tải Mẫu số 01

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/04/25/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2001.docx

  Bước 2: Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với thôn, tổ dân phố, bản, buôn, khóm, ấp (viết tắt là thôn) và rà soát viên lập danh sách hộ gia đình cần rà soát, lập danh sách hộ gia đình cần rà soát trên cơ sở Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Bước 1 và hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã đang quản lý tại thời điểm rà soát.

  Bước 3: Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với trưởng thôn và rà soát viên thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình.

  Bước 4: Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát

  - Thành phần cuộc họp: Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo cấp xã, Trưởng thôn (chủ trì họp), Bí thư Chi bộ thôn, đoàn thể, rà soát viên và một số đại diện hộ gia đình qua rà soát, hộ gia đình khác; mời đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giám sát.

  - Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến thống nhất của ít nhất 50% tổng số người tham dự cuộc họp về kết quả đánh giá, tính điểm đối với các hộ gia đình qua rà soát. Trường hợp ý kiến thống nhất dưới 50%, thực hiện rà soát lại tại Bước 2 và tổ chức họp dân lại tại Bước 3 này.

  - Kết quả cuộc họp được lập thành 02 biên bản, có chữ ký của chủ trì, thư ký cuộc họp và đại diện các hộ dân (01 bản lưu ở thôn, 01 bản gửi Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã).

  Bước 5: Niêm yết, thông báo công khai

  - Niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở UBND cấp xã; thông báo qua đài truyền thanh cấp xã (nếu có) trong thời gian 03 ngày làm việc.

  - Trong thời gian niêm yết, thông báo công khai, trường hợp có khiếu nại của người dân, Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức phúc tra kết quả rà soát theo đúng quy trình rà soát trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở UBND cấp xã trong thời gian 03 ngày làm việc.

  - Hết thời gian niêm yết công khai và phúc tra (nếu có), Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã về danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo (sau khi rà soát).

  Bước 6: Báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND cấp huyện

  - Chủ tịch UBND xã báo cáo bằng văn bản, gửi Chủ tịch UBND cấp huyện về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

  - Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện có ý kiến trả lời bằng văn bản.

  Bước 7: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo

  Chủ tịch UBND cấp xã tiếp thu ý kiến của Chủ tịch UBND cấp huyện:

  - Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và cấp Giấy chứng nhận cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 24/2021/QĐ-TTg.

  - Quyết định công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 24/2021/QĐ-TTg.

  Tải mẫu số 02

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/04/25/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2002.docx

  (2) Cách thức thực hiện: 

  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

  - Thành phần, số lượng hồ sơ: Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 24/2021/QĐ-TTg.

  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  - Thời gian giải quyết: Rà soát từ ngày 01/9 - 14/12 của năm.

  - Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

  (3) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  - Giấy chứng nhận cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 24/2021/QĐ-TTg.

  Tải mẫu số 03

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/04/25/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2003.docx

  - Danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 24/2021/QĐ-TTg.

  (4) Lệ phí: Không.

  Ngoài ra tại Quyết định 406/QĐ-LĐTBXH còn quy định chi tiết về các TTHC về Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm, Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm, Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

  Xem chi tiết tại Quyết định 406/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 03/4/2023.

   
  412 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  danusa (03/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận