Bảng tài khoản kế toán và hướng dẫn hạch toán hành chính, sự nghiệp kể từ 01/01/2025

Chủ đề   RSS   
 • #611821 22/05/2024

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2225)
  Số điểm: 77784
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bảng tài khoản kế toán và hướng dẫn hạch toán hành chính, sự nghiệp kể từ 01/01/2025

  Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ngày 17/4/2024. Theo đó, quy định về phân loại tài khoản kế toán và hướng dẫn hạch toán kế toán có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025.

  (1) Tài khoản kế toán là gì?

  Căn cứ tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 24/2024/TT-BTC có nêu rõ về tài khoản kế toán như sau:

  - Phản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ thống về tình hình tài sản;

  - Tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác theo cơ chế tài chính;

  - Doanh thu, chi phí, phân phối kết quả hoạt động và các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh khác tại đơn vị.

  (Lưu ý: quy định hiện hành về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp là Thông tư 107/2017/TT-BTC hết hiệu lực từ ngày 01/01/2025)

  (2) Phân loại và nguyên tắc sử dụng hệ thống tài khoản kế toán

  Thông tư 24/2024/TT-BTC quy định phân loại và nguyên tắc sử dụng hệ thống tài khoản kế toán tại khoản 2 cụ thể:

  - Tài khoản trong bảng gồm tài khoản từ loại 1 đến loại 9, được hạch toán kép (hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản).

  Tài khoản trong bảng phản ánh tình hình tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, xác định kết quả hoạt động của đơn vị trong kỳ kế toán, làm cơ sở để lập báo cáo tài chính.

  - Tài khoản ngoài bảng gồm tài khoản loại 0, được hạch toán đơn (không hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản).

  Trong đó, các tài khoản ngoài bảng 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 áp dụng cho các đơn vị để phản ánh việc nhận và sử dụng kinh phí mà cuối năm đơn vị phải quyết toán số đã sử dụng chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước, làm cơ sở để lập báo cáo quyết toán. Cụ thể như sau:

  + Đối với các tài khoản ngoài bảng liên quan đến quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước (tài khoản 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011) phải được hạch toán chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước, theo niên độ ngân sách và theo các yêu cầu quản lý khác về quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

  + Đối với các tài khoản ngoài bảng liên quan đến quyết toán kinh phí từ tiền thu phí được khấu trừ, để lại và kinh phí từ hoạt động nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền có quy định phải quyết toán số đã sử dụng theo mục lục ngân sách nhà nước (tài khoản 012, 013) đơn vị phải hạch toán chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước, theo các yêu cầu quản lý khác về quyết toán các nguồn kinh phí này.

  + Trường hợp một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến tiếp nhận, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trong nước; kinh phí từ tiền thu phí được khấu trừ, để lại và kinh phí từ hoạt động nghiệp vụ có quy định phải quyết toán số đã sử dụng theo mục lục ngân sách nhà nước, thì kế toán vừa phải hạch toán kế toán theo các tài khoản trong bảng, đồng thời hạch toán các tài khoản ngoài bảng, chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước và niên độ phù hợp.

  + Trường hợp một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến tiếp nhận và sử dụng kinh phí viện trợ nước ngoài, kinh phí từ nguồn vay nợ nước ngoài theo dự án, thì đơn vị phải thực hiện ghi thu, ghi chi với ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành. Sau khi thực hiện ghi thu, ghi chi với ngân sách nhà nước, kế toán phải hạch toán vào tài khoản ngoài bảng để lập báo cáo quyết toán theo quy định tại Thông tư này.

  (3) Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản

  Theo đó, việc lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán như sau:

  - Căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán ban hành tại Thông tư này, các đơn vị lựa chọn tài khoản kế toán để áp dụng tại đơn vị phù hợp với cơ chế tài chính và hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

  - Đơn vị kế toán được bổ sung các tài khoản chi tiết cho các tài khoản đã được quy định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán (Phụ lục I) kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BTC để hạch toán chi tiết phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

  - Trường hợp cần bổ sung tài khoản ngang cấp với các tài khoản đã được quy định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán (Phụ lục I) kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BTC, thì đơn vị phải thực hiện theo quy định tại Luật Kế toán để đảm bảo thống nhất trong sử dụng tài khoản và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp thông tin báo cáo tài chính.

  (Căn cứ tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 24/2024/TT-BTC)

  Hệ thống tài khoản kế toán và hướng dẫn hạch toán kế toán 

  Số TT

  Số hiệu tài khoản

  Tên tài khoản

  Phạm vi áp dụng

  Cấp 1

  Cấp 2, 3

   

   

   

   

   

  A

   

   

  CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  LOẠI 1

   

  1

  111

   

  Tiền mặt

  Các đơn vị

   

   

  1111

  Tiền Việt Nam

   

   

   

  1112

  Ngoại tệ

   

   

   

   

   

   

  2

  112

   

  Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

  Các đơn vị

   

   

  1121

  Tiền Việt Nam

   

   

   

  1122

  Ngoại tệ

   

   

   

   

   

   

  3

  113

   

  Tiền đang chuyển

  Các đơn vị

   

   

   

   

   

  4

  121

   

  Đầu tư tài chính

  Đơn vị được phép thực hiện hoạt động đầu tư tài chính

   

   

  1211

  Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

   

   

  1212

  Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

   

   

  1218

  Đầu tư khác

   

   

   

   

   

  5

  131

   

  Phải thu khách hàng

  Đơn vị có phát sinh

   

   

   

   

   

  6

  133

   

  Thuế GTGT được khấu trừ

  Đơn vị có phát sinh

   

   

  1331

  Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

   

   

   

  1332

  Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định

   

   

   

   

   

   

  7

  135

   

  Phải thu kinh phí được cấp

  Đơn vị có phát sinh

   

   

  1351

  Phải thu từ ngân sách nhà nước

   

   

   

  1352

  Phải thu từ nhà tài trợ

   

  1353

  Phải thu từ đơn vị kế toán cấp trên

   

   

   

   

   

   

  8

  136

   

  Phải thu nội bộ đơn vị kế toán

  Đơn vị có phát sinh

   

   

   

   

   

  9

  137

   

  Phải thu nhận ủy quyền, ủy thác chi trả

  Đơn vị có phát sinh

   

   

  1371

  Phải thu kinh phí ủy quyền từ ngân sách nhà nước

   

   

   

  1378

  Phải thu ủy thác, ủy quyền từ đối tượng khác

   

   

   

   

   

   

  10

  138

   

  Phải thu khác

  Đơn vị có phát sinh

   

   

  1381

  Tài sản thiếu chờ xử lý

   

   

   

  1382

  Chi hoạt động liên doanh, liên kết chờ phân bổ

   

   

   

  1383

  Phải thu phí, lệ phí

   

   

   

  1384

  Phải thu bán hàng dự trữ quốc gia

   

   

   

  1385

  Phải thu tiền lãi

   

   

   

  1388

  Phải thu khác

   

   

   

   

   

   

  11

  141

   

  Tạm ứng

  Các đơn vị

   

   

  1411

  Tạm ứng với người lao động

   

   

   

  1412

  Tạm ứng với đầu mối chi tiêu

   

   

   

   

   

   

  12

  151

   

  Hàng mua đang đi đường

  Các đơn vị

   

   

   

   

   

  13

  152

   

  Nguyên liệu, vật liệu

  Các đơn vị

   

   

   

   

   

  14

  153

   

  Công cụ, dụng cụ

  Các đơn vị

   

   

   

   

   

  15

  154

   

  Chi phí sản xuất kinh doanh, dịch vụ dở dang

  Đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

   

   

   

   

   

  16

  155

   

  Sản phẩm

  Đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

   

   

   

   

   

  17

  156

   

  Hàng hóa

  Đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

   

   

   

   

   

  18

  172

   

  Hàng dự trữ quốc gia

  Đơn vị có phát sinh

   

   

  1721

  Hàng dự trữ quốc gia đang đi đường

   

   

   

  1722

  Hàng dự trữ quốc gia trực tiếp bảo quản

   

   

   

  1723

  Hàng dự trữ quốc gia thuê bảo quản

   

   

   

  1724

  Hàng dự trữ quốc gia tạm xuất

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  LOẠI 2

   

   

   

   

   

   

  19

  211

   

  Tài sản cố định của đơn vị

  Các đơn vị

   

   

  2111

  Tài sản cố định hữu hình

   

   

   

  2113

  Tài sản cố định vô hình

   

   

   

   

   

   

  20

  212

   

  Tài sản kết cấu hạ tầng đơn vị trực tiếp khai thác, sử dụng

  Đơn vị có phát sinh

   

   

  2121

  Tài sản cố định hữu hình

   

   

   

  2123

  Tài sản cố định vô hình

   

   

   

   

   

   

  Còn tiếp….

  Xem đầy đủ Danh mục hệ thống tài khoản kế toán, giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/22/tai-khoan-ke-toan.docx

  Trên đây là toàn bộ thông tin về danh mục hệ thống tài khoản kế toán cùng hướng dãn hạch toán, mong giúp ích đối với người đọc.

   
  801 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận