Hiệp định:
Chương:
Nội dung cần tìm:
Tìm thấy 24.625 kết quả
STT Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế Suất (%)
2018 2019 2020 2021 2022

Nghị định 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - ASEAN

1 01 Chương 1 Động vật sống 0 0 0 0 0
2 0101 - Ngựa: 0 0 0 0 0
3 0101 21 00 - - Loại thuần chủng để nhân giống 0 0 0 0 0
4 0101 29 00 - - Loại khác 0 0 0 0 0
5 0101 30 - Lừa: 0 0 0 0 0
6 0101 30 10 - - Loại khác 0 0 0 0 0
7 0101 30 90 - - Loại khác 0 0 0 0 0
8 0101 90 00 - Loại khác 0 0 0 0 0
9 0102 - Trâu: 0 0 0 0 0
10 0102 21 0 - - Loại thuần chủng để nhân giống 0
11 0102 29 - - Loại khác: 0 0 0 0 0
12 0102 29 10 - - - Gia súc đực (kể cả bò đực) 0
13 0102 29 90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
14 0102 31 00 - - Loại thuần chủng để nhân giống 0 0 0 0 0
15 0102 39 00 - - Loại khác 0 0 0 0 0
16 0102 90 - Loại khác: 0 0 0 0 0
17 0102 90 10 - - Loại thuần chủng để nhân giống 0 0 0 0 0
18 0102 90 90 - - Loại khác 0 0 0 0 0
19 0103 - Loại khác: 0 0 0 0 0
20 0103 10 00 - Loại thuần chủng để nhân giống 0 0 0 0 0
1.232 Trang 12345>»