07 hoạt động cần thực hiện khi điều tra, đánh giá tài nguyên nước

Chủ đề   RSS   
 • #611816 22/05/2024

  07 hoạt động cần thực hiện khi điều tra, đánh giá tài nguyên nước

  Đánh giá tài nguyên nước có dược xem là hoạt động điều tra cơ bản hay không? Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước có cần thực hiện theo dự án hay không?

  1.Các hoạt động trong điều tra cơ bản tài nguyên nước:

  Căn cứ khoản 3 Điều 9 Luật Tài nguyên nước 2023 quy định điều tra cơ bản tài nguyên nước bao gồm các hoạt động sau đây:

  - Điều tra, đánh giá tài nguyên nước;

  - Kiểm kê tài nguyên nước;

  - Xây dựng báo cáo tài nguyên nước quốc gia;

  - Xây dựng và duy trì mạng quan trắc tài nguyên nước, giám sát, cảnh báo, dự báo nguồn nước; xây dựng, vận hành hệ thống công cụ hỗ trợ ra quyết định

  - Đo đạc mặt cắt sông, suối; đánh giá diễn biến sạt lở lòng, bờ, bãi sông; điều tra, khảo sát phục vụ lập kế hoạch bảo vệ nước dưới đất, lập hành lang bảo vệ nguồn nước;

  - Xây dựng kịch bản nguồn nước; báo cáo khai thác, sử dụng tài nguyên nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ có liên quan gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp. Căn cứ Điều 4 Nghị định 53/2024/NĐ-CP quy định yêu cầu của hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước như sau.

  Theo đó điều tra, đánh giá tài nguyên nước là một trong các hoạt động của điều tra cơ bản tài nguyên nước.

  2. Hoạt động điều tra, đánh giá tài nguyên nước bao gồm hoạt động nào

  Căn cứ Điều 5 Nghị định 53/2024/NĐ-CP quy định hoạt động điều tra, đánh giá tài nguyên nước quy định tại điểm a khoản 3 Điều 9 của Luật Tài nguyên nước bao gồm các hoạt động sau đây:

  1. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt được thực hiện trên sông, suối, kênh, mương, rạch, hồ, ao, đầm, phá tự nhiên và nhân tạo gồm một hoặc một số hoạt động sau đây:

  - Điều tra, đánh giá đặc trưng hình thái sông, suối, kênh, mương, rạch, hồ, ao, đầm, phá; điều tra, đánh giá số lượng, chất lượng nước mặt;

  - Điều tra, đánh giá tình hình suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn nguồn nước mặt;

  - Điều tra, đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước mặt;

  - Điều tra, xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối; điều tra, phân vùng chức năng nguồn nước mặt.

  2. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất gồm một hoặc một số hoạt động sau đây:

  - Điều tra, đánh giá trữ lượng, chất lượng nước dưới đất theo các tỷ lệ 1:200.000; 1:100.000; 1:50.000; 1:25.000;

  - Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất;

  - Điều tra, đánh giá tình hình suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn nguồn nước dưới đất;

  - Điều tra, khoanh vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất;

  - Điều tra, xác định khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất.

  3. Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

  4. Điều tra, xác định danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp.

  5. Điều tra, đánh giá phục vụ lập bản đồ phân vùng nguy cơ hạn hán, thiếu nước.

  6. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước đối với các hoạt động sau đây:

  - Điều tra, đánh giá đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, điểm a và điểm c khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 5 Nghị định 53/2024/NĐ-CP trên phạm vi liên tỉnh;

  - Điều tra, đánh giá đối với các hoạt động quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 5 Điều 5 Nghị định 53/2024/NĐ-CP.

  7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước đối với các hoạt động sau đây:

  - Điều tra, đánh giá đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, điểm a và điểm c khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 5 Nghị định 53/2024/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh;

  - Điều tra, đánh giá đối với các hoạt động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 5 Nghị định 53/2024/NĐ-CP

  Theo đó khi thực hiện hoạt động điều tra, đánh giá tài nguyên nước sẽ bao gồm 07 hoạt động được nêu trên.

  3.Các yêu cầu cần đáp ứng của hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước:

  Căn cứ Căn cứ Điều 4 Nghị định 53/2024/NĐ-CP quy định  hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước quy định tại khoản 3 Điều 9 của Luật Tài nguyên nước phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  1. Các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước được thực hiện theo đề án, dự án và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, nghiệm thu và phê duyệt kết quả thực hiện theo quy định.

  2. Căn cứ mục tiêu phạm vi, quy mô của đề án, dự án và đặc điểm cụ thể của từng vùng điều tra, cơ quan phê duyệt đề án, dự án quyết định các nội dung công việc, khối lượng, sản phẩm cụ thể của từng đề án, dự án trên nguyên tắc bảo đảm tính kế thừa và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả kinh phí đề án, dự án. Nội dung, định mức, đơn giá điều tra cơ bản tài nguyên nước được thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  3. Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và đáp ứng được các mục tiêu của đề án, dự án.

  4. Thông tin dữ liệu, kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước phải được rà soát, cập nhật vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia theo quy định tại khoản 4 Điều 84 của Nghị định 53/2024/NĐ-CP.

  Theo đó hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước phải được thực hiện theo đề án, dự án và phải được phê duyệt kết quả thực hiện

   
  28 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận