Vụ Ngân sách nhà nước có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #606918 17/11/2023

  Vụ Ngân sách nhà nước có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định như thế nào?

  Để người dân hiểu rõ hơn về Vụ Ngân sách nhà nước, một câu hỏi đặt ra là Vụ Ngân sách nhà nước có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định như thế nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Vụ Ngân sách nhà nước có chức năng gì?

  Căn cứ tại Điều 1 Quyết định 998/QĐ-BTC năm 2019 có quy định về chức năng như sau:

  Vụ Ngân sách nhà nước là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là NSNN) theo quy định của pháp luật.

  Vu-ngan-sach-nha-nuoc

  Vụ Ngân sách nhà nước có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định như thế nào? (Hình từ Internet) 

  Vụ Ngân sách nhà nước có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong việc tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước hàng năm?

  Căn cứ tại khoản 8 Điều 2 Quyết định 998/QĐ-BTC năm 2019 có quy định về nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

  - Chủ trì tổng hợp kết quả quyết định và giao dự toán NSNN hàng năm của các địa phương; phối hợp các đơn vị thuộc Bộ kiểm tra phương án phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc của các bộ, cơ quan trung ương, tổng hợp kết quả phân bổ, giao dự toán ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương (bao gồm cả các khoản bổ sung trong năm);

  + Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ kiểm tra phương án phân bổ dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và một số chương trình, dự án thực hiện cơ chế tương tự Chương trình mục tiêu;

  - Tổ chức điều hành ngân sách trung ương theo dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định; chủ trì, phối hợp trình Bộ quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phân bổ, giao kinh phí cho các nhiệm vụ chi đã có trong dự toán ngân sách được Quốc hội thông qua nhưng chưa được phân bổ, giao chi tiết ngay từ đầu năm cho các Bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

  + Chủ trì trình Bộ việc bổ sung dự toán từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương; bổ sung hoặc tạm cấp chi thường xuyên cho các địa phương theo quy định; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trình Bộ việc bổ sung hoặc tạm cấp chi thường xuyên cho các bộ, cơ quan trung ương và ứng trước dự toán chi đầu tư phát triển theo quy định;

  - Phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan theo dõi, đôn đốc việc tập trung các khoản thu vào NSNN;

  - Phối hợp với Kho bạc Nhà nước ở trung ương trong việc quản lý quỹ NSNN (bao gồm cả quỹ bằng tiền đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ); phối hợp tổ chức thực hiện các khoản vay trong nước, ngoài nước của NSNN;

  - Chủ trì trình Bộ tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính trung ương, Ngân hàng Nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác khi quỹ ngân sách trung ương thiếu hụt tạm thời. Phối hợp với Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính trình cấp có thẩm quyền quyết định việc tạm ứng từ Ngân hàng Nhà nước cho ngân sách trung ương theo quy định;

  - Chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ định kỳ lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN, kiến nghị các biện pháp để bảo đảm cân đối NSNN và tiến độ thu, chi NSNN theo dự toán đã được Quốc hội quyết định;

  - Chủ trì trình Bộ để trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án sử dụng số thu ngân sách trung ương vượt dự toán; số tiết kiệm chi của ngân sách trung ương, điều chỉnh dự toán chi ngân sách trung ương (nếu có);

  - Kiểm tra việc thực hiện dự toán thu, chi NSNN, công khai NSNN, tình hình thu và sử dụng các quỹ tài chính, tình hình vay bù đắp bội chi và trả nợ của ngân sách địa phương, việc chấp hành các chính sách chế độ quản lý NSNN của địa phương, tình hình nợ của ngân sách địa phương;

  + Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ kiểm tra việc thực hiện dự toán thu, chi NSNN, công khai NSNN, việc chấp hành các chính sách chế độ quản lý NSNN của các Bộ, cơ quan Trung ương.

  Theo đó, trong việc tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước hàng năm Vụ Ngân sách nhà nước có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định như trên.

   
  203 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận