Trình tự, thủ tục đề nghị Nhà nước mua sáng chế, sáng kiến

Chủ đề   RSS   
 • #605557 21/09/2023

  Trình tự, thủ tục đề nghị Nhà nước mua sáng chế, sáng kiến

  Sáng kiến là những giải pháp vượt trội trong lĩnh vực kĩ thuật, công tác quản lý, tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học. Sáng kiến gọi chung là giải pháp, ý kiến mới giúp cải tiến công việc.
   
  Trong quá trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thì các tổ chức, cá nhân có những sáng chế, sáng kiến mang tính áp dụng thực tiễn cao có thể xem xét để đề nghị Nhà nước mua lại sáng chế, sáng kiến đó.
   
  Và hiện nay thủ tục để tổ chức, cá nhân đề nghị Nhà nước mua sáng chế, sáng kiến thực hiện theo Điều 22 Nghị định 76/2018/NĐ-CP bao gồm:
   
  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm:
   
  - Văn bản đề nghị Nhà nước mua sáng chế, sáng kiến theo mẫu BM III.1 ban hành kèm theo Thông tư 14/2023/TT-BKHCN;
   
  - Văn bằng bảo hộ sáng chế, giấy chứng nhận sáng kiến;
   
  - Tài liệu thể hiện hiệu quả áp dụng sáng chế, sáng kiến trong thực tiễn và khả năng mở rộng quy mô áp dụng theo mẫu BM III.2 ban hành kèm theo Thông tư 14/2023/TT-BKHCN;
   
  - Văn bản kiến nghị của cơ quan, tổ chức về sự cần thiết mua sáng chế, sáng kiến và phương án quản lý, khai thác, chuyển giao theo mẫu BM III.3 ban hành kèm theo Thông tư 14/2023/TT-BKHCN.
   
  Bước 2: Nộp hồ sơ
   
  Tổ chức, cá nhân đề nghị Nhà nước mua sáng chế, sáng kiến nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền là bộ, cơ quan ngang bộ theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được ứng dụng.
   
  Bước 3: Giải quyết hồ sơ
   
  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có). Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do;
   
  - Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đánh giá hồ sơ thông qua hội đồng đánh giá. Hội đồng đánh giá có từ 07 đến 09 thành viên, gồm đại diện của các cơ quan quản lý và các chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan;
   
  - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá hồ sơ của hội đồng, người có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ để xem xét mua sáng chế, sáng kiến. Trường hợp hồ sơ không được phê duyệt phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do.
   
  Trong đó nội dung đánh giá hồ sơ đề nghị của tổ chức, cá nhân trước khi xem xét mua sáng chế, sáng kiến bao gồm:
   
  - Hiệu lực, phạm vi bảo hộ, nội dung giải pháp của sáng chế được bảo hộ; nội dung sáng kiến được cơ quan có thẩm quyền công nhận;
   
  - Hiệu quả ứng dụng thực tiễn của sáng chế, sáng kiến; nhu cầu của doanh nghiệp, công chúng; điều kiện, khả năng mở rộng quy mô áp dụng sáng chế, sáng kiến;
   
  - Khả năng ứng dụng sáng chế, sáng kiến phục vụ lợi ích xã hội trong sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công; phục vụ quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân;
   
  =>> Như vậy trình tục thủ tục để tổ chức, cá nhân đề nghị Nhà nước mua sáng chế, sáng kiến được thực hiện theo các bước nêu trên. 
   
  99 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận