Tranh chấp xác định ranh giới

Chủ đề   RSS   
 • #208458 20/08/2012

  big_break_tn

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/08/2012
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 180
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Tranh chấp xác định ranh giới

  Hồ sơ đât của gia đình tôi là đg ranh giới cách móng nhà bên 0,5m. Hồ sơ đất của nhà bên cách móng nhà họ 0,3m. Vậy phần đất còn lại giữa giáp ranh 2 nhà còn lại 0,2m thuộc về ai. nếu gia đình tôi muốn làm quyền SD đất thì ai sẽ là ngừoi kí giáp ranh cho gia đình nhà tôi.

  Xin luật sư tư vấn giúp!!!

  Cám ơn ông !!!

   
  52259 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #208664   21/08/2012

  Cuonglawyer
  Cuonglawyer
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2011
  Tổng số bài viết (7332)
  Số điểm: 46544
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 2771 lần
  Lawyer

  Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời:

  Chào bạn!

                  1. Nội dung bạn hỏi về việc sử dụng đất, tôn trọng ranh giới Bất động sản, được BLDS năm 2005 quy định như sau:

  "Ðiều 265. Nghĩa vụ tôn trọng ranh giới giữa các bất động sản

  1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận của các chủ sở hữu hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ ba mươi năm trở lên mà không có tranh chấp.

  2. Người có quyền sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới trong khuôn viên đất phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất liền kề của người khác.

  Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  3. Trong trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng thì người sử dụng đất có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung; không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách.

  Ðiều 266. Quyền sở hữu đối với mốc giới ngăn cách các bất động sản

  1. Chủ sở hữu bất động sản liền kề chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình. Những người sử dụng đất liền kề có thể thỏa thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn, trồng cây trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của những người đó.

  Trong trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn phải dỡ bỏ.

  Ðối với cây là mốc giới chung, các bên đều có nghĩa vụ bảo vệ; hoa lợi thu được từ cây được chia đều, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  2. Ðối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý.

  Trong trường hợp nhà xây riêng biệt nhưng tường sát liền nhau thì chủ sở hữu cũng chỉ được đục tường, đặt kết cấu xây dựng đến giới hạn ngăn cách tường của mình.".

               2. Đối với việc xác định ranh giới khi cấp GCN QSD đất, bạn tham khảo quy định sau đây:

          Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc xác lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính quy định:

        "Ranh giới thửa đất được xác định khi đo vẽ bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận theo quy định như sau: Trường hợp thửa đất xin cấp Giấy chứng nhận có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai mà trong giấy tờ đó thể hiện rõ đường ranh giới chung của thửa đất (mô tả các mốc ranh giới hoặc ghi kích thước từng cạnh thửa) với các thửa đất liền kề và hiện trạng đường ranh giới của thửa đất không thay đổi so với giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có thì đường ranh giới thửa đất được xác định theo giấy tờ đó; trường hợp thửa đất xin cấp Giấy chứng nhận không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai hoặc có một trong các loại giấy tờ đó nhưng không thể hiện rõ đường ranh giới chung của thửa đất với các thửa đất liền kề hoặc hiện trạng đường ranh giới của thửa đất đã thay đổi so với đường ranh giới thể hiện trên giấy tờ đó thì việc xác định ranh giới thửa đất thực hiện như sau:

  - Đơn vị đo đạc lập bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính (gọi chung là đơn vị đo đạc) có trách nhiệm xem xét cụ thể về hiện trạng sử dụng đất, ý kiến của những người sử dụng đất liền kề để xác định và lập bản mô tả về ranh giới thửa đất; chuyển bản mô tả ranh giới thửa đất cho những người sử dụng đất có chung ranh giới thửa đất và người nhận bản mô tả có trách nhiệm ký xác nhận về việc đã nhận bản mô tả này;

  - Sau 10 ngày kể từ ngày nhận được bản mô tả, nếu người nhận bản mô tả không có đơn tranh chấp về ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đó;

  Các cơ quan có trách nhiệm lập hồ sơ địa chính và giải quyết thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận không được buộc người làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận lấy xác nhận của người sử dụng đất liền kề. Trường hợp người sử dụng thửa đất liền kề vắng mặt dài ngày thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm chuyển bản mô tả ranh giới thửa đất đó cho UBND cấp xã để gửi cho người sử dụng đất liền kề; trường hợp đến khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất liên quan đến đường ranh giới đó mà chưa gửi được bản mô tả cho người sử dụng đất liền kề thì UBND cấp xã ghi xác nhận vào đơn xin cấp Giấy chứng nhận “Chưa gửi được bản mô tả thửa đất cho... (ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất liền kề vắng mặt)”. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm gửi thông báo ba lần trong thời gian không quá 10 ngày trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương hoặc địa phương về việc xác định ranh giới chung của các thửa đất; chi phí cho việc thông báo được tính chung trong chi phí cấp Giấy chứng nhận và được lấy từ nguồn ngân sách. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo cuối cùng, nếu không có đơn tranh chấp của người sử dụng đất liền kề thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đó;

  Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì Đơn vị đo đạc có trách nhiệm thông báo cho UBND cấp xã để giải quyết theo quy định của pháp luật đất đai và ranh giới thửa đất được đo đạc theo kết quả giải quyết tranh chấp đó.

  Trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng và đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp sử dụng đất thành 2 bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi UBND cấp xã để giải quyết.".

  Thạc sĩ, luật sư: ĐẶNG VĂN CƯỜNG - ĐT: 0977999896 - http://trungtamtuvanphapluat.vn

  Địa chỉ: Văn phòng luật sư Chính Pháp, Số 65b phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

  - Điện thoại/Fax:0437.327.407

  -Gmail: LuatsuChinhPhap@gmail.com

  - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

  - https://www.facebook.com/luatsuchinhphap

  I. DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP:

  Tranh tụng + Tư vấn + Đại diện ngoài tố tụng + Soạn thảo văn bản. Cụ thể như sau:

  1. Luật sư bào chữa, tranh tụng trong các vụ án: Hình sự, Dân sự, Lao động, Hành chính, Kinh doanh, thương mại;

  2. Luật sư thay mặt khách hàng: làm người đại diện theo ủy quyền để tham gia tố tụng và Đại diện ngoài tố tụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực pháp lý; Thương thuyết, Đàm phán hợp đồng; Thu hồi các khoản nợ khó đòi...

  3. Luật sư tư vấn pháp luật: Trực tiếp, bằng văn bản hoặc Email cho các tố chức, cá nhân đối với mọi lĩnh vực pháp luật. Tư vấn theo vụ việc hoặc tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp. Tư vấn thường xuyên cho các Báo điện tử trong mục Giải đáp pháp luật và Dịch vụ luật sư riêng.

  4. Luật sư thực hiện thủ tục hành chính trọn gói: Đăng ký kinh doanh; Xin cấp GCN QSD đất lần đầu, Khai nhận di sản thừa kế, Đăng ký sang tên khi mua bán, chuyển nhượng BĐS, Chuyển mục đích sử dụng đất...

  5. Luật sư soạn thảo: Hợp đồng, Di chúc, Đơn thư và các văn bản pháp lý khác theo yêu cầu.

  II. TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ cho mọi đối tượng (Liên hệ ngoài giờ hành chính):

  1. Hình thức tư vấn miễn phí:

  Luật sư Đặng Văn Cường thường xuyên tư vấn pháp luật miễn phí qua 3 hình thức:

  - Điện thoại: 0977.999.896

  - Gmail: Luatsuchinhphap@gmail.com

  - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

  - Website: http://trungtamtuvanphapluat.vn

  - https://www.facebook.com/cuongluatsuchinhdai

  2. Thời gian tư vấn pháp luật miễn phí: Từ 19h-21h hàng ngày và cả ngày Thứ 7 + Chủ nhật

  III. BÀO CHỮA MIỄN PHÍ:

  Ths. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội thường xuyên bào chữa miễn phí cho các đối tượng là: Người chưa thành niên; Người nghèo, Thân nhân liệt sĩ và Người có công với cách mạng.

  Văn phòng luật sư Chính Pháp cần tuyển dụng: Luật sư và Cộng tác viên làm việc tại Hà Nội và trưởng Chi nhánh ở các tỉnh Phía Bắc.

   
  Báo quản trị |  
 • #208669   21/08/2012

  lamsonlawyer
  lamsonlawyer
  Top 75
  Male
  Lớp 4

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/01/2012
  Tổng số bài viết (894)
  Số điểm: 5515
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 435 lần


  Chào bạn!

  liên quan đến vấn đề bạn hỏi Ls trả lời như sau:

  Thứ nhất: Tài sản quyền sử dụng đất là loại tài sản phải đăng ký. Vì vậy, về nguyên tắc nếu chưa đăng ký quyền sử dụng đất thì 0,2 m đó thuộc của nhà nước. Trên thực tế với tài sản như vậy thì căn cứ vào ai đang chiếm hữu sử dụng hợp pháp thì nhà nước sẽ công nhận là của người đó nếu không có tranh chấp. Hoặc là mỗi bên thỏa thuận thống nhất chia nhau mối người một nửa và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với mảnh đất hiện có.

  Thứ hai : khi bạn làm sổ đỏ cần phải ký giáp ranh thì người hàng xom nhà bạn chính là người ký giáp ranh. Mục đích của ký giáp ranh tức là xác nhận của người đó đất giáp với họ không có tranh chấp đơn giản thế thôi.

  Bạn nên tham khảo các bài viết liên quan đến cách giải quyết vấn đề này của các chuyên gia pháp luật đến từ Tòa án tối cao, Giảng viên Đại học Luật Hà Nội được công ty Luật Thành Đô đăng trên web luatthanhdo.com

  Trân trọng!

  Luật sư Nguyễn Lâm Sơn

  Hotline: 0919 089 888

  CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

  Điện thoại: 024 3789 8686

  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900 1958

  Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

  Website: http://luatthanhdo.com - http://luatthanhdo.com.vn

  * CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ:

  1. Tư vấn các vấn đề pháp lý: Đầu tư, doanh nghiệp, thương mại, lao động, đất đai, nhà ở, tài chính, kế toán, hôn nhân gia đình, thừa kế…;

  2. Tham gia tranh tụng;

  3. Đại diện ngoài tố tụng;

  * TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ:

  Thông qua địa chỉ email: luatsu@luatthanhdo.com.vn, Website: www.luatthanhdo.com - www.luatthanhdo.com.vn hoặc tổng đài tư vấn luật trực tuyến: 1900 1958

   
  Báo quản trị |  
 • #319878   22/04/2014

  tao0123
  tao0123

  Sơ sinh

  Đăk Nông, Việt Nam
  Tham gia:22/04/2014
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  gia  đình ông A từ địa phương khác chuyển đến năm 2002 nhưng trong đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sữ dụng đất lại ghi khai hoang năm 2000.luật sư cho em hỏi trường hợp này có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sữ dụng đất không? 

   
  Báo quản trị |  
 • #319977   22/04/2014

  Cuonglawyer
  Cuonglawyer
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2011
  Tổng số bài viết (7332)
  Số điểm: 46544
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 2771 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

             Theo quy định tại khoản 6, Điều 50 Luật đất đai thì đất sử dụng ổn định từ 15/10/1993 đến trước 01/7/2004 không có tranh chấpphù hợp với quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất.

   

  Thạc sĩ, luật sư: ĐẶNG VĂN CƯỜNG - ĐT: 0977999896 - http://trungtamtuvanphapluat.vn

  Địa chỉ: Văn phòng luật sư Chính Pháp, Số 65b phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

  - Điện thoại/Fax:0437.327.407

  -Gmail: LuatsuChinhPhap@gmail.com

  - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

  - https://www.facebook.com/luatsuchinhphap

  I. DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP:

  Tranh tụng + Tư vấn + Đại diện ngoài tố tụng + Soạn thảo văn bản. Cụ thể như sau:

  1. Luật sư bào chữa, tranh tụng trong các vụ án: Hình sự, Dân sự, Lao động, Hành chính, Kinh doanh, thương mại;

  2. Luật sư thay mặt khách hàng: làm người đại diện theo ủy quyền để tham gia tố tụng và Đại diện ngoài tố tụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực pháp lý; Thương thuyết, Đàm phán hợp đồng; Thu hồi các khoản nợ khó đòi...

  3. Luật sư tư vấn pháp luật: Trực tiếp, bằng văn bản hoặc Email cho các tố chức, cá nhân đối với mọi lĩnh vực pháp luật. Tư vấn theo vụ việc hoặc tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp. Tư vấn thường xuyên cho các Báo điện tử trong mục Giải đáp pháp luật và Dịch vụ luật sư riêng.

  4. Luật sư thực hiện thủ tục hành chính trọn gói: Đăng ký kinh doanh; Xin cấp GCN QSD đất lần đầu, Khai nhận di sản thừa kế, Đăng ký sang tên khi mua bán, chuyển nhượng BĐS, Chuyển mục đích sử dụng đất...

  5. Luật sư soạn thảo: Hợp đồng, Di chúc, Đơn thư và các văn bản pháp lý khác theo yêu cầu.

  II. TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ cho mọi đối tượng (Liên hệ ngoài giờ hành chính):

  1. Hình thức tư vấn miễn phí:

  Luật sư Đặng Văn Cường thường xuyên tư vấn pháp luật miễn phí qua 3 hình thức:

  - Điện thoại: 0977.999.896

  - Gmail: Luatsuchinhphap@gmail.com

  - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

  - Website: http://trungtamtuvanphapluat.vn

  - https://www.facebook.com/cuongluatsuchinhdai

  2. Thời gian tư vấn pháp luật miễn phí: Từ 19h-21h hàng ngày và cả ngày Thứ 7 + Chủ nhật

  III. BÀO CHỮA MIỄN PHÍ:

  Ths. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội thường xuyên bào chữa miễn phí cho các đối tượng là: Người chưa thành niên; Người nghèo, Thân nhân liệt sĩ và Người có công với cách mạng.

  Văn phòng luật sư Chính Pháp cần tuyển dụng: Luật sư và Cộng tác viên làm việc tại Hà Nội và trưởng Chi nhánh ở các tỉnh Phía Bắc.

   
  Báo quản trị |  
 • #330570   27/06/2014

  phamvanpha
  phamvanpha

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/06/2014
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Kính chào Luật sư.

  Tôi là Phạm Văn Phả 

  Sinh năm 1976

  Quê quán: Thôn Đào xá- xã Thắng lợi- Huyện Thường tín-Hà nội

  Luật sư cho tôi được hỏi:

  Tôi có mảnh đất được thừa kế mà bố tôi cho( phần mặt tước và sau giữa nhà tôi và hàng xóm  thẳng nhau, phía trước là đường làng) (trên sổ đỏ cấp năm 2002 và bản đồ các thời kỳ đều có đường ranh giới giữa 2 bên là đường thẩng) phần giáp ranh với nhà hàng xóm liền kề trên đó vẫn còn phần móng của ngôi nhà cũ, và tường bếp cũ (phần mái bếp đã phá còn lại phần tường) trên đoạn tường bếp giáp ranh  gia đình tôi có để chừa giọt danh và rãnh thoát thước từ khu bể (nay vẫn là rãnh thoát nước) mà các cụ tôi xây từ rất lâu (trước 1945) ở giữa khoảng móng nhà và tường bếp có khoảng cách ( khoảng sân) dài  9m trước kia là hàng rào bằng cây, đến năm 1993 nhà hàng xóm có xây nhà và tường rào,  nhà xây phần đầu hồi nhà sát với móng nhà cũ của gia đình tôi,  tường rào phía trước xây đến phần tường bếp nhà tôi và có để lỗ để nhà tôi thoát rãnh nước, và phần tường rào đoạn sân xây nối vào tường bếp cũ nhà tôi và trên đất của nhà tôi (do họ có sang nói với bố tôi cho xây nối vào và có bảo khi nào nhà tôi dùng đến thì đập đi) bố tôi đồng ý, đến năm 1994 xã đi đo lập lại bản đồ địa chính và họ không hỏi mốc giới giữa 2 bên mà tự ý lấy đầu tường rào và tường bếp nhà tôi làm mốc phía trước, đầu hồi nhà làm mốc phía sau. đến năm 2012 nhà tôi xây công trình phụ  trên phần móng nhà cũ , và đình xây nhà kho tại phần sân và tường bếp, gia đình tôi có đề nghị nhà hàng xóm phá tường rào trả đất cho nhà tôi thì họ không nghe và nói nhà tôi lấn chiếm đất của họ( vì trên sổ đỏ và bản đồ thì phần thường bếp cũ và tường khoảng sân là thuộc bản đồ và sổ đỏ của họ) 

  Và họ có làm đơn lên tòa án huyện kiện gia đình nhà tôi lấn chiếm đất của họ và không cho gia đình tôi xây nhà kho.

  Vậy xin luật sư hãy tư vấn cho tôi làm thế nào để tôi có thể đòi lại phần đất mà bố tôi đã cho tôi

  Thông tin tư vấn xin gửi về địa chỉ Email: phamvanpha76@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #331538   04/07/2014

  LS_ThaiHung
  LS_ThaiHung
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2008
  Tổng số bài viết (3872)
  Số điểm: 21464
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1030 lần
  Lawyer

  như vậy em cần liên hệ trích lục hồ sơ bản vẽ gốc để chứng minh trước tòa

  LS Nguyễn Đình Thái Hùng

  Email: luatsuthaihung@gmail.com

  Website: http://Vplsthaihung.com

  Facebook : Nguyễn Đình Thái Hùng

  Điện thoại 0903.017977

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LS_ThaiHung vì bài viết hữu ích
  phamvanpha (10/07/2014)
 • #332084   07/07/2014

  phamvanpha
  phamvanpha

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/06/2014
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Cám ơn LS Đặng Văn Cường đã góp ý. Xin LS cho em hỏi thêm:

  -Ngày 7/7 hôm nay tòa đã mở phiên xét xử sơ thẩm, và bên nguyên đơn một mực cho rằng các tường bếp và tường ngăn ở giữa 2 bên xây đều là tạm thời, và em cũng đã nói đây là tường bếp các cụ nhà em để lại từ rất lâu đời trước khi có bản đồ, và có trước khi nhà nước cấp GCNQSDĐ liệu có phải là tường tạm không, ngoài ra trích lực bản đò năm 1989 diện tích nhà họ có 280m đến năm 2001 cấp sổ đỏ thì diện tích trên sổ của họ là 285m, diện tích tổng 2 sổ (của em và anh trai em là 345m, và khi tòa cho đo lại thì diện tích 2 sổ nhà em là 354m(mảnh đất này bố em chia cho 2 anh em)) và họ có thuê luật sư và vị luật sư này có nói trong quá trình cấp đất đều có việc UB xã có trưng sơ đồ nhưng gđ em ko có ý kiến có nghĩa là đã đồng ý với các kết quả đó, và sau khi tòa nghị án và tòa tuyên rằng:

  Do diện tích tranh chấp không nhiều và do có các công trình trên đất nên không yêu cầu nhà em phải giỡ bỏ để trả đất và tòa tuyên giữ nguyên hiện trạng mốc giới đẫ có tường bên nào xây bên đó sử dụng và buộc gđ em phải đền bù số đất thiếu trên sổ đỏ của nguyên đơn là 6m và quy gia tiền, và em phải chịu toàn bộ án phí.

  LS cho em hỏi tòa tuyên như vậy có đúng ko? và em muốn làm đơn kháng cáo và muốn nhờ LS Cường bảo vệ quyền và lợi của em có được ko? ngoài ra em đang yêu cầu UB ND xã cấp trích lục bản đồ qua các thời kỳ, 1939, 1964, 1989

  Nếu được xin LS cho em biết ý kiến càng sớm càng tốt, nếu LS bận thì có thể giới thiệu giúp em LShoặc cơ quan trợ giúp pháp lý  để em có thể nhờ trợ giúp ạ.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #332615   10/07/2014

  phamvanpha
  phamvanpha

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/06/2014
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Kính chào các luật sư 

  Tôi tên là Phạm Văn Phả

  Cám ơn LS Thái Hùng đẫ tư vấn

  các luật sư cho tôi hỏi thêm:

  Trên sổ đỏ cấp 2001 của bên nguyên đơn có diện tích 285m, trên trích lục bản đồ 1989 là 280m, cơ quan đo đạc do tòa chỉ định đo năm 2014 diện tích theo ranh giới hiện trạng 275m, bên nguyên đơn thuê đo năm 2012 là 278m trong khi đó ranh giới các bờ tường không thay đổi hiện trạng

  Sau khi tòa mở phiên xét xử và ra quyết định như sau:

  Giữ nguyên hiện trạng (nhưng không phân định các mốc cụ thể) buộc gđ tôi phải trả bên nguyên đơn 6m quy đổi theo giá đất định giá và chịu toàn bộ án phí. và trong vòng 15 ngày nếu có kháng cáo thì làm đơn kháng cáo. và không giải thích gì thêm (có ngĩa là tòa công nhận phần tường bếp cũ có từ trước của nhà tôi là lấn chiếm)

  Vậy nhờ các LS cho tôi hỏi tòa án ra quyết định án sơ thẩm như vậy có đúng luật, có vi phạm việc không sử dụng các chứng cứ trên hiện trạng thực tế có trên 30 năm (có từ trước khi cấp sổ đỏ)

  và để kháng cáo tôi có thể yêu cầu tòa sử dụng số liệu theo các bản đồ có từ trước không? vd bản đồ năm 1939-1940 để làm chứng cứ xét xử (cái này tôi phải cung cấp hay tòa đề nghị xã phải cung cấp số liệu),

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #333912   18/07/2014

  LS_ThaiHung
  LS_ThaiHung
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2008
  Tổng số bài viết (3872)
  Số điểm: 21464
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1030 lần
  Lawyer

  Ông có quyền kháng cáo, việc áp dụng chứng cứ là do ý chí của thẩm phán. Việc ông muốn sử dụng chứng cứ từ những năm 1939-1940 thì gia đình ông nên đi trích lục

  LS Nguyễn Đình Thái Hùng

  Email: luatsuthaihung@gmail.com

  Website: http://Vplsthaihung.com

  Facebook : Nguyễn Đình Thái Hùng

  Điện thoại 0903.017977

   
  Báo quản trị |  
 • #393349   22/07/2015

   Luật sư cho em hỏi: Hiện nay xã Em và xã bên cạnh có xảy ra tranh chấp về ranh giới hành chính. Phòng Nội vụ, Phòng TNMT đã giải quyết nhưng xã bên cạnh không đồng ý. Em hỏi là cấp nào có thẩm quyền giải quyền và quyết định

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư ĐẶNG VĂN CƯỜNG, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VP số 65B phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, thành phố Hà Nội

Mobile: 0977.999.896 - 046.2929.386. Fax: 0437.327.407

Gmail: :LuatSuChinhPhap@gmail.com. Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn