Thành viên hợp danh mới có chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình?

Chủ đề   RSS   
 • #604800 16/08/2023

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (223)
  Số điểm: 1802
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 20 lần


  Thành viên hợp danh mới có chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình?

  Hiện nay, pháp luật quy định có 05 loại hình doanh nghiệp, mỗi loại hình sẽ có những đặc điểm riêng biệt. Trong đó, công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có nét đặc trưng về số lượng thành viên hợp danh bởi cơ cấu tổ chức của nó.

  1. Công ty hợp danh là gì?

  Theo Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

  - Công ty phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

  - Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

  - Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty;

  - Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

  2. Quy định về tiếp nhận thành viên hợp danh mới

  Thành viên hợp danh là thành viên của công ty hợp danh, phải là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

  Về số lượng thành viên hợp danh, theo điểm a khoản 1 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty hợp danh phải có ít nhất 02 chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Chủ sở hữu này gọi là thành viên hợp danh. Pháp luật không quy định số lượng thành viên hợp danh tối đa, như vậy số lượng thành viên hợp danh tối thiểu trong công ty hợp danh là 02 thành viên.

  Theo Điều 186 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty được tiếp nhận thành viên hợp danh mới, việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận. Bên cạnh đó, thành viên hợp danh mới phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác. Điều lưu ý là thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên còn lại có thỏa thuận khác.

  3. Đặc điểm của loại hình công ty hợp danh

  Công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp mang những đặc điểm riêng biệt, cụ thể:

  - Về thành viên công ty hợp danh: chia thành hai loại thành viên là thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Trong đó, thành viên hợp danh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình. Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp.

  - Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân, không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại. Ngoài ra, thành viên hợp danh không được nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác và không được chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho tổ chức, cá nhân khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại. (Điều 180 Luật Doanh nghiệp 2020)

  - Về tư cách pháp nhân: có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  - Về khả năng huy động vốn: công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

  - Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh gồm có Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Trong đó, Hội đồng thành viên bao gồm tất cả thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. (Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2020)

  - Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.

  Như vậy, thành viên hợp danh mới cũng chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty hợp danh. Trừ trường hợp thành viên hợp danh mới và các thành viên còn lại có thỏa thuận khác.

   
  1123 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn camnhungtng vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (17/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận