Tất cả điểm mới Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Chủ đề   RSS   
 • #393390 22/07/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  Tất cả điểm mới Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

  Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Hiến pháp có giá trị cao nhất, kế đến là các Luật và Pháp lệnh. Thế nhưng, trong các Luật và Pháp lệnh này, thì Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quan trọng nhất, bởi lẽ việc Luật này quy định hệ thống các văn bản pháp luật, hiệu lực về thời gian, hiệu lực về không gian của các văn bản luật…

  Nắm bắt được những thiếu sót cần phải hoàn thiện, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 ra đời thay thế Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008, với khá nhiều điểm mới đáng chú ý.

  Bài viết sau đây sẽ giúp bạn tìm ra các điểm mới của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

  Chú thích: Bài viết có sử dụng một số từ ngữ viết tắt như sau:

  VBQPPL: Văn bản quy phạm pháp luật.                                     VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.

  UBTVQH: Ủy ban Thường vụ Quốc hội.                                      HĐND: Hội đồng nhân dân.       

  TAND: Tòa án nhân dân.                                                            UBND: Ủy ban nhân dân.

  1. Quy định rõ phạm vi điều chỉnh của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Nội dung được đề cập tại Luật này sẽ bao gồm: nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

  Lưu ý: Luật này không quy định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp.

  (Căn cứ Điều 1 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015)

  2. Giải thích rõ các ngữ nghĩa được dùng trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  - Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

  - Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc áp dụng văn bản đó sau khi được ban hành.

  - Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh là việc Ủy ban thường vụ Quốc hội làm rõ tinh thần, nội dung của điều, khoản, điểm trong Hiến pháp, luật, pháp lệnh để có nhận thức, thực hiện, áp dụng đúng, thống nhất pháp luật.

  (Căn cứ Điều 3 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015)

  3. Bộ luật có chỗ đứng rõ ràng trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

  Theo đó, hệ thống VBQPPL được sắp xếp lại theo thứ tự giá trị cao nhất đến giá trị thấp nhất. Cụ thể:

  - Hiến pháp.

  - Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội.

  - Pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  - Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

  - Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  - Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao.

  - Thông tư của Chánh án TAND tối cao; thông tư của Viện trưởng VKSND tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; thông tư liên tịch giữa Chánh án TAND tối cao với Viện trưởng VKSND tối cao; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

  - Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh.

  - Quyết định của UBND cấp tỉnh.

  - VBQPPL của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

  - Nghị quyết của HĐND cấp huyện.

  - Quyết định của UBND cấp huyện.

  - Nghị quyết của HĐND cấp xã.

  - Quyết định của UBND cấp xã.

  (Căn cứ Điều 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015)

  4. Cụ thể hóa một số nguyên tắc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  - Bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện của VBQPPL; bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong VBQPPL; bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

  - Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  - Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL.

  (Căn cứ Điều 5 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015)

  5. Bổ sung đối tượng được tham gia đóng góp ý kiến

  Ngoài các đối tượng quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008, bổ sung thêm các đối tượng sau:

  - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

  - Các tổ chức thành viên khác của Mặt trận.

  (Căn cứ Điều 6 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015)

  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

  6. Bổ sung tiểu mục vào bố cục của văn bản quy phạm pháp luật

  - Tùy theo nội dung, VBQPPL có thể được bố cục theo phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm.

  - UBTVQH quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày VBQPPL của Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước.

  Chính phủ quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày VBQPPL của các cơ quan, người có thẩm quyền khác được quy định trong Luật này.

  (Căn cứ Điều 7 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015)

  7. Việc dịch văn bản quy phạm pháp luật có giá trị tham khảo

  Ngoài việc quy định VBQPPL có thể được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài như trước đây. Luật này bổ sung nội dung sau: bản dịch có giá trị tham khảo.

  (Căn cứ Điều 9 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015)

  8. Bổ sung nội dung văn bản quy định chi tiết

  Với mục đích đảm bảo các luật, pháp lệnh có thể được thi hành từ khi có hiệu lực, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định thêm nội dung:

  Dự thảo văn bản quy định chi tiết phải được chuẩn bị và trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh và phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được quy định chi tiết.

  (Căn cứ Điều 11 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015)

  9. Cụ thể hóa việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hay đình chỉ thi hành văn bản quy phạm pháp luật

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành.

  Văn bản bãi bỏ VBQPPL phải được đăng Công báo, niêm yết theo quy định.

  - Khi ban hành VBQPPL, cơ quan ban hành văn bản phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản mới ngay trong văn bản mới đó.

  Trường hợp chưa thể sửa đổi, bổ sung ngay thì phải xác định rõ trong văn bản mới danh mục văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của VBQPPL mà mình đã ban hành trái với quy định của VBQPPL mới và có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung trước khi VBQPPL mới có hiệu lực.

  (Căn cứ Điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015)

  (Còn nữa)

   
  69603 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  LeMinhDat123 (30/03/2021) tochucstp (13/12/2018) hoailamsvl (12/05/2016) tunango195 (08/09/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang <12
Thảo luận
 • #437014   27/09/2016

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14963)
  Số điểm: 99995
  Cảm ơn: 3501
  Được cảm ơn 5364 lần
  SMod

  Ý bạn muốn hỏi cái gì ? Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật thì xem mấy điều cuối cùng của văn bản có ghi đó.

   
  Báo quản trị |  
 • #437049   28/09/2016

  LEHIEU1995
  LEHIEU1995

  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:28/07/2016
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  ý của mình là ! điểm bất cập về hiệu lực của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật  được quy định tại luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

  cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #438496   13/10/2016

  Nguyen.Hung
  Nguyen.Hung

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2016
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 0 lần


  Thật tuyệt vời,cám ơn bạn rất nhiều.!

   
  Báo quản trị |  
 • #438498   13/10/2016

  eastwestlegal
  eastwestlegal

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/07/2010
  Tổng số bài viết (78)
  Số điểm: 630
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 50 lần


  Sao mới mấy câu đầu chủ thớt đã nói sai rồi?!?

  "Theo đó, hệ thống VBQPPL được sắp xếp lại theo thứ tự giá trị cao nhất đến giá trị thấp nhất."

  Chỗ nào trong Luật này nói loại nào là có giá trị cao nhất, loại nào có giá trị thấp nhất?

  Điều 4 chỉ nói hệ thống gồm những văn bản đấy thôi chứ có nói cái nào cao cái nào thấp đâu?

  Cập nhật bởi eastwestlegal ngày 13/10/2016 02:07:12 CH
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn eastwestlegal vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (13/10/2016) shin_butchi (14/10/2016)
 • #438519   13/10/2016

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  eastwestlegal viết:

  Sao mới mấy câu đầu chủ thớt đã nói sai rồi?!?

  "Theo đó, hệ thống VBQPPL được sắp xếp lại theo thứ tự giá trị cao nhất đến giá trị thấp nhất."

  Chỗ nào trong Luật này nói loại nào là có giá trị cao nhất, loại nào có giá trị thấp nhất?

  Điều 4 chỉ nói hệ thống gồm những văn bản đấy thôi chứ có nói cái nào cao cái nào thấp đâu?

  Chào bạn eastwestlegal, vậy theo bạn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 tại sao là xếp theo thứ tự đó mà không xếp theo thứ tự sau:

  1. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

  2. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

  3. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  4. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).

  5. Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

  6. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  7. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

  8. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

  9. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

  10. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  11. Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  12. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

  13. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  14. Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội.

  15. Hiến pháp.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  shin_butchi (14/10/2016)
 • #438532   13/10/2016

  tnhthainguyen
  tnhthainguyen
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Thái Nguyên
  Tham gia:29/07/2014
  Tổng số bài viết (250)
  Số điểm: 2575
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 141 lần


  Luật ban hành VBQPPL 2015 có nói đến 1 cái (và luật cũ cũng có nói) "Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn"

  Nhưng không quy định cách xác định văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn là văn bản như thế nào. Cũng không giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

  Thật ra cái này tôi đồ rằng Quốc hội cố ý làm vậy, vì muốn cho Chính phủ hay các Bộ ... ban hành ra các văn bản ngàng hàng với Luật (nếu ko muốn nói là đè đầu luật) bởi những điều này mọi người đã nói rất lâu và rất nhiều rồi.

  Ngay trong Nghị định 34 cũng dùng rất nhiều cụm từ "có hiệu lực pháp lý cao hơn..." nhưng cũng chẳng thể làm cho chúng ta biết được rằng hiến pháp của nước cộng hòa có giá trị pháp lý cao hơn quyết định của ub xã không.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tnhthainguyen vì bài viết hữu ích
  shin_butchi (14/10/2016)
 • #438546   13/10/2016

  nhatnam1260
  nhatnam1260

  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:19/12/2015
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 150
  Cảm ơn: 71
  Được cảm ơn 5 lần


  Cám ơn Bạn nhiều nhé!
  Các bạn Dân luật cho mình hỏi: Lý do tại sao Thông tư Liên Tịch giữa các Bộ Trưởng và Thủ Trưởng cq ngang Bộ bị BỎ vậy?

   
  Báo quản trị |  
 • #438601   14/10/2016

  eastwestlegal
  eastwestlegal

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/07/2010
  Tổng số bài viết (78)
  Số điểm: 630
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 50 lần


  nguyenanh1292 hỏi lại như vậy càng cho thấy là đang suy diễn rồi.

  Ở đây chữ "thứ tự" và "giá trị cao nhất", "giá trị thấp nhất" là do nguyenanh suy diễn ra, Điều 4 hoàn toàn không có. Vì vậy câu khẳng định của nguyenanh là không đúng. Chuyện này ai cũng hiểu vậy, nhưng viết ra như vậy và khẳng định như vậy thì không có cơ sở pháp lý nào để chứng minh cho điều mình viết là đúng.

  Trong những trường hợp này đáng lẽ nguyenanh1292 phải viết là theo cách là mình suy ra như vậy, không nên thể hiện sự khẳng định và chắc chắn vì luật không có chỗ nào khẳng định như vậy cả.

  Chú ý là Điều 4 này không có gì mới cả ngoài chuyện ghi thêm Bộ luật, còn lại toàn rượu cũ. Do đó tiêu đề nguyenanh viết đúng nhưng vào chi tiết lại viết lạc sang chuyện khác mà đây là 1 chuyện cũ rồi lại viết không chuẩn nữa..

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn eastwestlegal vì bài viết hữu ích
  shin_butchi (14/10/2016)
 • #438605   14/10/2016

  shin_butchi
  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  eastwestlegal viết:

  nguyenanh1292 hỏi lại như vậy càng cho thấy là đang suy diễn rồi.

  Ở đây chữ "thứ tự" và "giá trị cao nhất", "giá trị thấp nhất" là do nguyenanh suy diễn ra, Điều 4 hoàn toàn không có. Vì vậy câu khẳng định của nguyenanh là không đúng. Chuyện này ai cũng hiểu vậy, nhưng viết ra như vậy và khẳng định như vậy thì không có cơ sở pháp lý nào để chứng minh cho điều mình viết là đúng.

  Câu nói này của bác làm em hoang mang quá, tại sao mình hiểu như vậy nhưng lại không thể viết ra như vậy được? Làm em hiểu rằng, kiểu như dân có thể "đút lót" để làm chi phí bôi trơn, chuyện này ai cũng hiểu nhưng không được viết lên báo :(

   
  Báo quản trị |  
 • #438608   14/10/2016

  eastwestlegal
  eastwestlegal

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/07/2010
  Tổng số bài viết (78)
  Số điểm: 630
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 50 lần


  shin_butchi viết:

   

  eastwestlegal viết:

   

  nguyenanh1292 hỏi lại như vậy càng cho thấy là đang suy diễn rồi.

  Ở đây chữ "thứ tự" và "giá trị cao nhất", "giá trị thấp nhất" là do nguyenanh suy diễn ra, Điều 4 hoàn toàn không có. Vì vậy câu khẳng định của nguyenanh là không đúng. Chuyện này ai cũng hiểu vậy, nhưng viết ra như vậy và khẳng định như vậy thì không có cơ sở pháp lý nào để chứng minh cho điều mình viết là đúng.

   

   

  Câu nói này của bác làm em hoang mang quá, tại sao mình hiểu như vậy nhưng lại không thể viết ra như vậy được? Làm em hiểu rằng, kiểu như dân có thể "đút lót" để làm chi phí bôi trơn, chuyện này ai cũng hiểu nhưng không được viết lên báo :(

  Đó là cái khó của người làm nghề luật bác Shin, làm sao để không ai bắt bẻ mình được. Diễn đàn khác thì không nói, diễn đàn luật thì phải vậy. Còn cái vụ đút lót thì trong mấy chục loại ngụy biện bác có dùng loại ngụy biện so sánh ẩu rồi đó nên không trao đổi thêm.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn eastwestlegal vì bài viết hữu ích
  shin_butchi (14/10/2016)
 • #438611   14/10/2016

  shin_butchi
  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  eastwestlegal viết:

   

  shin_butchi viết:

   

   

  eastwestlegal viết:

   

  nguyenanh1292 hỏi lại như vậy càng cho thấy là đang suy diễn rồi.

  Ở đây chữ "thứ tự" và "giá trị cao nhất", "giá trị thấp nhất" là do nguyenanh suy diễn ra, Điều 4 hoàn toàn không có. Vì vậy câu khẳng định của nguyenanh là không đúng. Chuyện này ai cũng hiểu vậy, nhưng viết ra như vậy và khẳng định như vậy thì không có cơ sở pháp lý nào để chứng minh cho điều mình viết là đúng.

   

   

  Câu nói này của bác làm em hoang mang quá, tại sao mình hiểu như vậy nhưng lại không thể viết ra như vậy được? Làm em hiểu rằng, kiểu như dân có thể "đút lót" để làm chi phí bôi trơn, chuyện này ai cũng hiểu nhưng không được viết lên báo :(

   

  Đó là cái khó của người làm nghề luật bác Shin, làm sao để không ai bắt bẻ mình được. Diễn đàn khác thì không nói, diễn đàn luật thì phải vậy. Còn cái vụ đút lót thì trong mấy chục loại ngụy biện bác có dùng loại ngụy biện so sánh ẩu rồi đó nên không trao đổi thêm.

   Đùa chút với bác eastwestlegal cái ví dụ thôi, vậy nếu là bác thì bác giải thích ra sao về cái vụ văn bản pháp lý có giá trị từ cao đến thấp? 

   
  Báo quản trị |  
 • #438632   14/10/2016

  eastwestlegal
  eastwestlegal

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/07/2010
  Tổng số bài viết (78)
  Số điểm: 630
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 50 lần


  Ngoại từ Hiếp pháp thì "giấy trắng mực đen" là cao nhất rồi không bàn nữa, thì các loại văn bản còn lại nó nằm trong chính văn bản đó bác.

  Nghĩa là nếu ta nói luật cao hơn nghị định thì là nói hàn lâm và học thuật, không phải là 1 khẳng định pháp lý dựa vào luật, vì luật có nói vậy đâu, nên khẳng định như vậy bị bắt bẻ ngay. Nhưng ngay trong 1 văn bản cụ thể nó sẽ nói là nó đang căn cứ vào đâu để nó ra đời, nó hướng dẫn cho cái gì, giải thích cho chuyện gì.... như thế tự nó cho thấy vị trí của nó so với văn bản kia, một cách logic mà không thể bắt bẻ được.

  Nói lan man chút, do vận hành kiểu này nên nguyên tắc đặt ra là cái ở dưới không được tạo ra cái mới mà chỉ hướng dẫn cái đã có và để đảm bảo chuyện đó thì phải có bộ máy kiểm soát luật cực tốt, đó là cái dở, cái gây nặng nề của luật thành văn so với thông luật. Tuy nhiên VN ko coi trọng điều này, họ xem làm luật quan trọng hơn phá bỏ luật chắc do nhà nước còn non trẻ, nhưng thật ra phá bỏ luật quan trọng ngang với làm luật, nên chỉ có luật Ban Hành văn bản thôi và nhân đó nói chút chút về giám sát, phá bỏ chứ không coi trọng chuyện đó. Từ đó hệ thống của VN sẽ ngày càng đồ sộ, nhưng khôi hài là vừa thừa nhưng vừa thiếu, và những năm gần đây VN đang trả giá cho điều này và sẽ còn trả giá dài dài. Đó là cách mà luật thành văn vận hành, đương nhiên có nhiều khiếm khuyết nhưng nó là như vậy. 

   

  Cập nhật bởi eastwestlegal ngày 14/10/2016 02:12:13 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #438635   14/10/2016

  tnhthainguyen
  tnhthainguyen
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Thái Nguyên
  Tham gia:29/07/2014
  Tổng số bài viết (250)
  Số điểm: 2575
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 141 lần


  Hai chủ đề cùng nói về vụ hiệu lực này, copy bài bên kia sang cho các bạn tiện theo dõi :))

  Theo ngữ nghĩa phổ thông, văn bản hướng dẫn là các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định chưa cụ thể của văn bản có giá trị pháp lý cao hơn nó.

  Thực tế nhiều văn bản hướng dẫn là văn bản quy định chi tiết (do cách dùng từ của cơ quan ban hành khi gọi tên văn bản), nhưng nhiều văn bản hướng dẫn lại không phải là văn bản quy định chi tiết do ban hành ra không quy định chi tiết quy phạm pháp luật đã có nhưng chưa cụ thể mà chứa đựng các quy phạm pháp luật hoàn toàn mới.

  Có việc này là do hệ thống lập pháp hiện hành phân cấp thẩm quyền ban hành quy phạm pl. VD luật quy định chính sách cơ bản về ...., nghị định quy định biện pháp cụ thể thực hiện chính sách ....

  Cần hiểu rằng giá trị pháp lý của các quy phạm pháp luật là ngang hàng nhau vì đều là có hiệu lực bắt buộc chung và do nhà nước bảo đảm thi hành. Nên sẽ không có chuyện quy phạm của quốc hội ban hành có giá trị lớn hơn quy phạm của chính phủ ban hành.

  Vậy nên giải pháp cho chuyện mâu thuẫn giữa luật với nghị định hay giữa thông tư vs thông tư đó không phải là chuyện ai ban hành, hay ban hành trước hay sau, mà là ban hành có đúng thẩm quyền hay không (đối với vấn đề thuộc thẩm quyền của một cơ quan), hoặc khi ban hành đã kiểm tra với quy phạm đã ban hành trước đó của cơ quan cũng có chung thẩm quyền hay chưa.

  Rất nhiều quyết định của các cơ quan nhà nước có quy định chứa quy phạm pháp luật, vd về quyết định về lãi suất cơ bản của NHNN, áp dụng lãi cơ bản là 9%/năm. Rõ ràng về hình thức, đây không phải là vb quy phạm pháp luật nhưng lại chứa quy định buộc mọi người phải tuân theo, vi phạm thì (khi xét xử) bị tòa án buộc giảm lãi suất (xử phạt), cho vay quá mức lãi suất cũng bị xử phạt. 

  Nói chi tiết nữa thì nhiều lắm, tựu chung lại luật vn quy định lung tung, nên mới có kiểu nói xử sao cũng đc hay tuy một mà 2 tuy 2 mà một :))

  http://danluat.thuvienphapluat.vn/ve-quy-dinh-het-hieu-luc-van-ban-qppl-theo-luat-ban-hanh-van-ban-qppl-2015-149588.aspx#438622 

   
  Báo quản trị |  
 • #468027   18/09/2017

  cảm ơn bạn rất nhiều, rất bổ ích.

   
  Báo quản trị |