Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #608998 01/03/2024

  Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Để người dân hiểu rõ hơn về Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một câu hỏi đặt ra là Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng là gì?

  Căn cứ tại Điều 1 Quyết định 3118/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 có quy định về vị trí và chức năng như sau:

  - Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hoạt động theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các quy định của pháp luật; có chức năng thông tin, truyền thông về nghiên cứu khoa học, lý luận, nghiệp vụ; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; là diễn đàn khoa học và công nghệ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về nông nghiệp và phát triển nông thôn phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

  Tạp chí chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chịu sự quản lý nhà nước về báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  - Tạp chí có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

  Kinh phí hoạt động của Tạp chí được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

  - Trụ sở chính của Tạp chí đặt tại thành phố Hà Nội.

  Như vậy, theo quy định trên thì Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng thông tin, truyền thông về nghiên cứu khoa học, lý luận, nghiệp vụ; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; là diễn đàn khoa học và công nghệ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về nông nghiệp và phát triển nông thôn phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

  tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon

  Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 3 Quyết định 3118/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 có quy định về cơ cấu tổ chức như sau:

  - Lãnh đạo Tạp chí:

  + Tạp chí có Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

  + Tổng biên tập điều hành toàn bộ hoạt động của Tạp chí, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về các hoạt động của Tạp chí; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ban, bộ phận của Tạp chí; ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Tạp chí; bố trí viên chức, hợp đồng lao động làm việc theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt theo quy định.

  Các Phó Tổng biên tập giúp Tổng biên tập quản lý, điều hành hoạt động của Tạp chí; được Tổng biên tập phân công trực tiếp quản lý, điều hành một số lĩnh vực hoạt động của Tạp chí; chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập và trước pháp luật về việc quản lý, điều hành các lĩnh vực đã được phân công.

  - Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ:

  + Ban Biên tập - Thư ký và bạn đọc;

  + Ban Tạp chí Điện tử - Trị sự.

  Ban có Trưởng ban và Phó Trưởng ban do Tổng biên tập Tạp chí bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

  - Hội đồng biên tập Tạp chí do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công theo quy định. Hội đồng thực hiện chức năng tư vấn cho Tổng biên tập về định hướng hoạt động và nâng cao chất lượng của Tạp chí.

  Như vậy, theo quy định trên thì Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có cơ cấu tổ chức như sau: Lãnh đạo Tạp chí gồm có Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập; 02 tổ chức chuyên môn nghiệp vụ và hội đồng biên tập Tạp chí.

   
  94 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận